Směrnice 2006/112 upravující oblast DPH v rámci Evropské unie

 

Oblast DPH je v rámci EU upravena především Směrnicí Rady 2006/112/ES  ze dne 28. listopadu 2006, o společném systému daně z přidané hodnoty, tzv. recast 6. směrnice.

 Směrnice již byla několikrát novelizována, a to těmito směrnicemi:

 • 2006/138/ES ze dne 19. prosince 2006 , kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dobu použitelnosti úpravy daně z přidané hodnoty uplatňované na služby rozhlasového a televizního vysílání a na určité elektronicky poskytované služby
 • 2007/75/ES ze dne 20. prosince 2007 , kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o některá dočasná ustanovení o sazbách daně z přidané hodnoty. Např. byl změněn článek 123, aby ČR mohla do 31.12.2010 uplatňovat sníženou sazbu daně na některé stavební práce (této úpravě odpovídá § 48 českého zákona o DPH, jehož platnost je zatím omezena datem 31.12.2010 – dané problematiky se týká i novější novelizace směrnicí 2009/47/ES)
 • 2008/8/ES ze dne 12. února 2008 , kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o místo poskytnutí služby. Tato směrnice měnila misto poskytnutí služeb postupně - od 1.1.2010, od 1.1.2011, od 1.1:2013 a od 1.1.2015. Do novelizace směrnice od 1.1.2019 (viz níže novelizace směrnicemi Rady (EU) 2016/1065 a zejména 2017/2455) přinesla tato směrnice poslední zásadní změny (od 1.1.2015).
 • 2008/117/ES ze dne 16. prosince 2008 , kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty za účelem boje proti daňovým únikům spojeným s plněními uvnitř Společenství. Tato směrnice si vynutila novelizaci českého zákona o DPH od 1.1.2010 ve věci podávání souhrnného hlášení.
 • 2009/47/ES ze dne 5. května 2009 , kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnoty. Tato směrnice přijatá v době předsednictví ČR umožňuje např. uplatnění snížené sazby daně u stravovacích služeb, této možnosti zatím ČR nevyužila.
 • 2009/69/ES ze dne 25. června 2009, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o daňové úniky spojené s dovozem. Od 1.1.2011 bude harmonizována otázka minimálních podmínek osvobození dovozu zboží, pokud po něm následuje dodání nebo přemístění tohoto zboží osobě povinné k dani do jiného členského státu.
 • 2009/162/EU ze dne 22. prosince 2009, kterou se mění některá ustanovení směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. Od 1.1.2011 např. dochází k zavedení  nových pravidel zajišťujících spravedlivý systém odpočtů daně včetně opravného systému zohledňujícího změny v užívání daného majetku pro podnikatelské a nepodnikatelské účely.
 • 2010/23/EU ze dne 16. března 2010 , kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů. Princip reverse charge (odvod daně odběratelem) je umožněno členským státům zavést v rámci vnitrostátních plnění též pro emisní povolenky (dosud podle článku 199 jen pro vybrané oblasti jako např. stavebnictví).
 •  2010/45/EU ze dne 13.7.2010, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace.  Tato směrnice se uplatňuje od 1.1.2013. Směrnice byla drobně opravena dne 22.7.2010.
 • 2010/88/EU ze dne 7.12.2010, , kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbu (Od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2015 nesmí být základní sazba daně nižší než 15 % - v průběhu roku 2016 by další novelizací směrnice měla být tato minimální základní sazba daně prodloužena i na období let 2016 a 2017).
 • 2013/42/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH (použije se do 31.12.2018). Tato směrnice vložila čl. 199b umožňujícího členským státům uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti mechanismem rychlé reakce (v ČR by tento mechanismus mohla vláda uplatnit na základě  § 92g zákona o DPH).
 • 2013/43/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů (použije se do 31.12.2018). Tato směrnice umožňuje uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u vybraného zboží a u vybraných služeb – v ČR je na základě této úpravy uplatňován režim přenesení daňové povinnosti na základě § 92f zákona o DPH prováděcím nařízením 361/2014 Sb.
 • 2013/61/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o francouzské nejvzdálenější regiony, a zejména Mayotte. Vyloučení Mayotte (stejně jako ostatních francouzské nejvzdálenějších regionů Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik, Réunion a Svatý Martin) z územní působnosti směrnice 2006/112/ES nezávisle na změnách statusu těchto území podle francouzského práva.
 • 2016/856 ze dne 25. května 2016, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbu (minimální výše základní sazby daně dle čl. 97 ve výši 15 %, kterou ČR dodržuje se 6% rezervou, byla prodloužena do 31.12.2017)
 • 2016/1065 ze dne 27. června 2016, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zacházení s poukazy (použije se sice od 1.1.2019, ale částečně na ní reaguje novele zákona o DPH obsažená v daňovém balíčku č. 170/2017 Sb. účinném od 1.7.2017 - viz   č lánek Daňový balíček 2017/2018   ); na tuto směrnici reaguje připravovaný návrh novelizace zákona o DPH od 1.1.2019 - viz článek Změny v daních 2019.
 • 2017/2455, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb (tyto změny se použijí od roku 2019) a prodeji zboží na dálku (tyto změny se použijí od roku 2021); na tuto směrnici (na část, která se použije od roku 2019) reaguje připravovaný návrh novelizace zákona o DPH od 1.1.2019.
 • 2018/912, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o povinnost dodržovat minimální základní sazbu. Tato směrnice pouze v článku 97 stanovujícím minimální výši základní sazby daně na 15 % odstranila časové omezení (před novelizací byly členské státy omezeny do 31.12.2017). Tato směrnice nabyla účinnosti 17.7.2018 a členské státy jsou povinny ji uplatnit od 1.9.2018.

Konsolidované znění směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH ve znění k 17.7.2018 lze nalézt zde.

 

Od 1.7.2011 se použije prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15.3.2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES, o společném systému DPH. Toto nařízení bylo novelizováno nařízeními Rady (EU):

 • č. 967/2012 ze dne 9. října 2012 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o zvláštní režimy pro neusazené osoby povinné k dani, které poskytují telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby osobám nepovinným k dani
 • č. 1042/2013 ze dne 7. října 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o místo poskytnutí služby (tato směrnice se použila od 1.1.2015 a částečně od 1.1.2017)
 • č. 2017/2459 - nové znění čl. 24b vymezujícího stát usazení příjemce služby, které se použije od 1.1.2019

Aktuální znění prováděcího nařízení k 1.1.2017 (platí až do konce roku 2018) naleznete zde, od  1.1.2017 prováděcí nařízení č. 1042/2013 do prováděcího nařízení 282/2011 vložilo:

 • čl. 13b (definice nemovitosti)
 • čl. 31a (vymezení služeb souvisejících s nemovitostí)
 • čl. 31b (poskytování služeb, jimiž se příjemci dává k dispozici zařízení k vykonávání prací na nemovitosti – např. pronájem lešení za účelem prací prováděných na určité nemovitosti)