BEZÚROČNÉ ZÁPŮJČKY OD SPOLEČNÍKŮ SRO V ROCE 2018

Zákon o daních z příjmů v roce 2014 výslovně uváděl, že majetkový prospěch vydlužitele při bezúročné výpůjčce nebyl předmětem daní z příjmů, a to bez dalších podmínek. Jestliže tedy společnost (vydlužitel) přijala bezúročnou zápůjčku od kohokoliv (tedy i od společníka), nemohl ji vzniknout majetkový prospěch ve výši obvyklého úroku, který by u ní byl za zdaňovací období roku 2014 předmětem zdanění.

Od 1.1.2015 se právní úprava daní z příjmů zásadně změnila, když vyjmutí  majetkového prospěchu vydlužitele při bezúročné výpůjčce (bez dalších podmínek) z předmětu daní z příjmů bylo nahrazeno osvobozením (v případě bezúročné zápůjčky přijaté právnickou osobou za podmínky, že majetkový prospěch nepřesáhne 100 tis. Kč, sčítá se přitom majetkový prospěch od téže osoby ve zdaňovacím období z bezúročných zápůjček, a dále z výpůjček a výpros).

Právní úprava daní z příjmů zavedená od roku 2015 přinesla nejistotu u bezúročných zápůjček poskytovaných společníky jejich společnostem – pokud by obvyklý úrok z těchto zápůjček (event. obvyklý nájem u věcí užívaných na základě zápůjčky či výprosy) přesahoval 100 tis. Kč, nemohlo by se argumentovat osvobozením od daně.

Jestliže však společník poskytuje bezúročně zápůjčku své společnosti, nečiní tak obvykle z dobročinnosti, ale z důvodu zhodnocení svého podílu. Vzniká tedy otázka, zda je v tomto případě majetkový prospěch z bezúročné zápůjčky u společnosti předmětem daně z příjmů právnických osob. K tomuto problému se Finanční správa oficiálně  vyjádřila až při projednání příspěvku KV KDP „Některé případy daňových dopadů bezúplatných příjmů“  (viz zápis KV ze dne 7.2.2016) a potvrdila zde (v bodě 5.1.4):

V případě bezúročné zápůjčky společníka do obchodní korporace či družstevníka do družstva nejde o u obchodní korporace o bezúplatný příjem, který by měl vést ke zvýšení základu daně na straně obchodní korporace či družstva.

Uvedený závěr však Finanční správa doplnila výjimkou pro případy:

kdy vůle společníka směřuje k poskytnutí bezúplatného plnění (viz modelový příklad):

Společnost pořádá dětský den pro děti z dětského domova, přičemž by chtěla pro tyto účely najmout nafukovací skákací hrad. Nájem od třetí osoby je podmíněn složením určité zálohy, pro jejíž úhradu dočasně zapůjčí peníze společník (nepožaduje přitom úrok). Společník tuto zápůjčku provede právě za tímto účelem. Tento vztah pak již nelze hodnotit standardní optikou společník-společnost, ale vstupuje tam odlišný prvek od toho, že společník chce vybavit svou společnost zdroji, a to prvek altruismu a vzdání se určité majetkové hodnoty (v podobě dočasné dispozice s majetkem).

Závěr:

Poskytnutí bezúročné zápůjčky společníkem své společnosti nemá žádné daňové dopady – a to jak na společníka, tak na společnost. Tento závěr platí pro případ, kdy se společník bezúročnou zápůjčkou nehodlá ochuzovat, ale jejím poskytnutím naopak sleduje zhodnocení svého podílu na společnosti. U společnosti nevzniká žádný majetkový prospěch, který by byl předmětem daně z příjmů právnických osob, a proto není třeba se vůbec zabývat podmínkami pro osvobození majetkového prospěchu z bezúročné výpůjčky – tzn., že není třeba řešit, zda obvyklý úrok z bezúročných zápůjček od jednoho společníka přesahuje či nepřesahuje limit 100 tis. Kč.

Pokud by – z hlediska běžné praxe výjimečně – společník nesledoval poskytnutím bezúročné zápůjčky vlastní prospěch, ale výhradně prospěch třetí osoby, jednalo by se podle názoru Finanční správy na straně společnosti o bezúplatný příjem. Tento bezúplatný příjem by ovšem mohl být osvobozen od daně (při nepřekročení limitu 100 tis. Kč).

 

K danému tématu nabízíme také ZVUKOVOU NAHRÁVKU PŘEDNÁŠKY SPOLEČNÍK A JEDNATEL SRO 2018 - při objednávce získáte navíc také podrobný komentář k odměňování jednatelů a členů představenstev a komentář k rozdělování zisku ve společnosti s ručením omezeným.

Komentář k odměňování jednatelů a členů představenstev obsahuje i vzor smlouvy o výkonu funkce. Komentář si můžet objednat samostatně za 250 Kč + DPH - více informací ZDE.

Komentář k rozdělování zisku se zabývá pravidly pro rozdělování zisku, pro výplatu záloh na podíly na zisku včetně příkladů na zaúčtování a zdanění přiznaných podílů na zisku a obsahuje i vzor zápisu valné hromady o schválení účetní závěrky a o rozdělení zisku. Komentář je aktualizován na podmínky roku 2018 a můžete si jej objednat samostatně za 250 Kč + DPH - více informací ZDE.