Ohlašovací povinnost při výplatě úroků fyzické osobě z jiného členského státu

 

Při výplatě úroků, jejichž skutečným vlastníkem je fyzická osoba z EU, má osoba vyplácející úroky (tzv. platební zprostředkovatel), oznamovací povinnost. Příslušné hlášení se podává v elektronické podobě (na stránkách https://eds.mfcr.cz/ - elektronická podání pro daňovou správu – elektronické daňové formuláře – hlášení platebního zprostředkovatele, zatím pouze v EPO1, tedy přístupné pouze přes explorer) do 15.3. následujícího roku.

 

Povinnost platebního zprostředkovatele vychází ze Směrnice 2003/48/ES, která se uplatňuje od 1.7.2005. Aktuální znění směrnice Směrnice 2003/48/ES – viz https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0048:20070101:CS:PDF.

 

Použití Směrnice 2003/48/ES je doprovázeno dohodami o stanovení opatření rovnocenných se Směrnicí 2003/48/ES uzavřenými mezi EU a Švýcarskem (Rozhodnutí Rady 2004/911/ES), Andorrou (2004/828/ES), Lichtenštejnskem (2004/897/ES), San Marinem (2004/903/ES) a Monakem (2005/35/ES) a dvoustrannými smlouvami uzavřenými jednotlivými členskými státy EU ohledně závislých území Nizozemí, Velké Británie a Severního Irska (Anguilla, Aruba, Britské Panenské ostrovy, Guernsey, Jersey, Kajmanské ostrovy, Montserrat, Nizozemské Antily, Ostrov Man, Turks & Caicos) – sdělení o smluv uzavřených ČR byla ve Sbírce mezinárodních smluv (https://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/) zveřejněna v roce 2006 (č. 96 – 103) a v roce 2008 (č. 49 - 51). Ohlašovací povinnost se tedy týká úrokových plateb nejen fyzickým osobám z EU, ale též fyzickým osobám ze závislých území nebo ze Švýcarska, Andorry, Lichtenštejnska, San Marina či Monaka.

 

Některé zúčastněné země nemusí hlášení platebních zprostředkovatele podávat (ze zemí EU se to týká Belgie, Lucemburska, Rakouska, z dalších zemí se to týká např. Švýcarska), což nezbavuje české subjekty, které vyplácející úrokové příjmy fyzickým osobám z těchto zemí, ohlašovací povinnosti. Pokud však příslušná země využívá výjimky a nestanovuje ohlašovací povinnost, jsou úrokové příjmy vyplácené z těchto zemí podrobeny srážkové dani (prvé 3 roky použití Směrnice 2003/48/ES její sazba činila 15 %, od 1.7.2008 do 30.6.2011 činí 20 %, od 1.7.2011 bude činit 35 %). Uvedenou srážkovou daní však úrokové příjmy nejsou zatíženy, pokud jejich příjemce dobrovolně svolí s ohlášením úrokového příjmu anebo pokud plátci příjmů předloží příslušné potvrzení  - v případě českého příjemce toto potvrzení vystavuje místně příslušný finanční úřad na základě podané žádosti (tiskopis žádosti viz https://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/zadost_subjektu.pdf).

 

V zákoně o daních z příjmů je povinnost platebního zprostředkovatele upravena v § 38fa, příslušný výklad podalo Ministerstvo financí v pokynu D-282 (viz https://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/D-282.pdf).

 

Směrnice 2003/48/ES byla zatím novelizována pouze ve věci odložení prvého použití od 1.7.2005 (původně se měla zavést od 1.1.2005) a ve věci rozšíření EU o nové členské státy k 1.5.2004 a 1.1.2007. V roce 2010 by měla být Směrnice 2003/48/ES výrazně novelizována – návrh této novelizace viz https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0727:FIN:CS:PDF. Novelizace předpokládá zavedení ohlašovací povinnosti platebních zprostředkovatelů i při platbách některým subjektům z daňových rájů uvedeným v nové příloze I (např. bahamský či švýcarský trust) na základě nově doplněného odst. 3 do čl. 2. Dále je posilována ohlašovací povinnosti tzv. pasivního platebního zprostředkovatele, tedy např. ohlašovací povinnost české veřejné obchodní společnosti s německými společníky (fyzickými osobami) přijatého úrokového příjmu (čl. 4, odst. 2 + příloha III).  Další změnou je např. výjimka z použití srážkové daně státy neprovádějícími automatickou výměnu informací – srážková daň by se nepoužila pouze na základě svolení příjemce úrokových příjmů s uvedením údajů do systému výměny informací, druhou z dosud platných výjimek (předložení potvrzení příslušné daňové správy) se navrhuje zrušit.