Otázky a odpovědi

Jakým způsobem mohu podat finančnímu úřadu daňové přiznání elektronickou cestou?

Podávání daňových přiznání elektronickou cestou je na rozdíl od elektronické komunikace s jinými úřady státní správy poměrně pohodlné a nenáročné.

 

Česká daňová správa (ČDS) má zavedený systém elektronických podání, tzv. EPO (https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces). Tento systém umožňuje vyplnit přímo na stránkách ČDS příslušný formulář daňového přiznání a následně si jej vytisknout, uložit a především lze formulář prostřednictvím internetu přímo odeslat. Systém je velice pohodlný, nevyžaduje žádná zvláštní nastavení a zaručuje, že nebude odesláno daňové přiznání obsahující formální chyby (např. v součtech). Vyplnění daňového přiznání v počítači by mělo být většinou pohodlnější než vyplňování papírového tiskopisu, protože se např. automaticky doplňují příslušné součtové řádky. Pochopitelně je zaručeno, že daňové přiznání je podáno na platném tiskopisu. Bohužel systém EPO neumožňuje archivaci v tom smyslu, že by byla možná tato archivace přímo na stránkách ČDS a že by bylo možné z již podaného daňového přiznání přenést data do vytvářeného daňového přiznání, že by byla možná archivace údajů o osobách uváděných v daňovém přiznání apod. K tomuto účelu je nutné využít specializované programy pro práci s daňovými přiznáními, které by sami měly umět odeslat daňové přiznání do systému EPO.

 

Daňové přiznání vytvořené v systému EPO lze pochopitelně vytisknout a takto vytištěné jej podat resp. odeslat místně příslušnému správci daně. Může to být lepší než si jít vyzvednout formulář na finanční úřad anebo si jej stáhnout a vytisknout ze stránek ČDS (https://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/aktualni_danove_tiskopisy.html?year=0), cestu na finanční úřad anebo na poštu nám to neušetří, stejně tak nám to neušetří náklady s tím spojené (např. 26 Kč za doporučený dopis). Zrovna tak tento způsob neušetří práci správci daně, protože údaje z podaného přiznání musí být přeneseny do počítačového systému správce daně za využití lidské síly, podané přiznání je založeno do spisu atd. 

 

Ideální využití systému EPO je odeslání daňového přiznání správci daně. Aby bylo takto odeslané daňové přiznání bez dalšího úkonu platně podané, musí být opatřeno elektronickým podpisem anebo musí být podáno z datové schránky. Podání prostřednictvím datové schránky je složitější v tom smyslu, že jej nelze učinit přímo z prostředí EPO, ale z EPO je nutné vyplněné daňové přiznání uložit ve formátu pro odeslání formou datové zprávy (to není nic složitého, na toto uložení EPO obsahuje tlačítko, je to ale další krok) a následně jej odeslat z prostředí datových schránek (např. je tedy nutné vyhledat identifikátor datové schránky správce daně).

 

Přiznání lze z prostředí EPO platně podat prostřednictvím internetu i bez elektronického podpisu či datové schránky, po jeho odeslání elektronickou cestou je však nutné toto podání potvrdit u správce daně. Tato možnost je velice zajímavá v případě, kdy se „nestíhá“ termín pro podání daňového přiznání anebo kdy jsou na finančních úřadech či poštách fronty (typicky na konci března). Přiznání je totiž považováno za platně podané k datu, kdy je odesláno do systému EPO, je-li u finančního úřadu potvrzeno do 5 dnů (§ 21 odst. 5 zákona o správě daní a poplatků). Tento postup si ukážeme na následujícím příkladě.

 

Příklad

Plátce DPH 24.5.2010 vypočetl svoji daňovou povinnost k DPH za duben 2010 a uhradil ji na účet finančního úřadu. Přiznání k DPH chtěl podat finančnímu úřadu 25.5.2010, ale večer 25.5.2010 zjistil, že přiznání zapomněl podat. Jak je možno situaci vyřešit, jestliže plátce nemá elektronický podpis ani nemá zřízenu datovou schránku.

V tomto případě lze do půlnoci 25.5.2010 prostřednictvím EPO vytvořit daňové přiznání a odeslat jej správci daně. Do 5 dnů (do 30.5.2010, což je neděle, tak nejpozději v pondělí 31.5.2010) je nutno doručit na finanční úřad tzv. e-tiskopis, který aplikace EPO sama vytvoří po stisknutí tlačítka e-tiskopis. E-tiskopis přiznání DPH obsahuje jenom vybrané údaje z daňového přiznání (ř. 63 až 66, tedy daň na výstupu, odpočet daně, nadměrný odpočet a vlastní daňová povinnost). E-tiskopis stačí vytisknout, podepsat a podat finančnímu úřadu v 5 denní lhůtě. Pokud by uvedené možnosti plátce daně nevyužil a přiznání podal až 26.5.2010, riskoval by, že mu správce daně zvýší daň až o 10 % podle § 68 zákona o správě daní a poplatků.

 

—————

Potřebuji pro podávání daňových přiznání prostřednictvím internetu elektronický podpis a jak je náročné opatření elektronického podpisu?

Daňové přiznání lze podat prostřednictvím internetu i bez elektronického podpisu. Buď lze daňové přiznání podat z datové schránky anebo lze odeslání následně potvrdit u správce daně (aplikace EPO pro tento účel vytváří tzv. e-tiskopisy, jejichž podáním do 5 dnů od odeslání daňového přiznání prostřednictvím internetu je elektronicky podané daňové přiznání považována za platně podané k datu elektronického odeslání).

 

Elektronický podpis tedy nutný není, ale velice usnadňuje práci a hlavně čas spojený s podáváním daňového přiznání klasickou cestou. Podle mého názoru je podávání přiznání opatřeného elektronickým podpisem pohodlnější než podávání prostřednictvím datové schránky. Zřízení elektronického podpisu není nijak zvlášť náročné a osobám, které podávají daňová přiznání častěji, se jistě vyplatí. Myslím, že se může vyplatit již čtvrtletnímu plátci dani, uvažujeme-li ročně se 4 přiznáními k DPH, jedním k dani z příjmů a jedním k dani silniční a roční náklady na elektronický podpis PS 190 Kč včetně DPH a počáteční časovou investicí do zřízení elektronického podpisu.

 

Rozhodneme-li se pro zřízení elektronického podpisu u zřejmě nejlevnější certifikační autority PostSignum provozované Českou Poštou (podrobné informace viz https://www.postsignum.cz/) , čekají nás především následující kroky:

1. na stránce https://qca.postsignum.cz/www/contract.php si vybereme typ zákazníka (např. osoba samostatně výdělečně činná) a následně si stáhneme objednávku certifikačních služeb, kterou si vytiskneme ve 2 vyhotoveních. Pro elektronickou komunikaci s finančním úřadem je nutno si objednat kvalifikovaný certifikát opatřený identifikátorem MPSV – tyto možnosti se zadávají do objednávky.

2. na stránce https://www.postsignum.cz/generator/index.php  (nutno použít prohlížeč Explorer) si vygenerujeme klíče a žádosti o certifikát, postupujeme přitom podle pokynů na uvedené stránce (např. nainstalujeme certifikáty autorit PostSignum) a vygenerovaný soubor si uložíme na USB flash klíčenku.

3. dojdeme na kontaktní místo České pošty. Potřebujeme objednávku vytištěnou ve dvou výtiscích, USB klíčenku s vygenerovanými klíči a žádostí, živnostenský list (podnikáme-li podle živnostenského zákona) a doklad totožnosti. Na kontaktním místě České Poště (seznam kontaktních míst viz https://qca.postsignum.cz/www/offices-km.php) uzavřeme smlouvu a soubor s přiděleným certifikátem si odneseme na USB klíčence.

4. v počítači, ve kterém jsme generovali klíče a žádost klikneme na soubor s certifikátem a postupujeme dle pokynů. Výsledkem je soubor, kterým se od tohoto okamžiku můžeme elektronicky podepisovat. Tento soubor si můžeme přejmenovat a uložit na více počítačů, na USB klíčenku atd. Budeme-li chtít elektronicky podepsat daňové přiznání odesílané z aplikace EPO, zvolíme možnost odeslat s elektronickým podpisem, zadáme cestu k souboru s vytvořeným podpisem a heslo, které jsme si v předchozím postupu tvorby elektronického podpisu sami zvolili.

5. po čase obdržíme fakturu na roční poplatek za elektronický podpis na 190 Kč včetně DPH (nic jiného neplatíme). Elektronický podpis však můžeme používat hned po instalaci certifikátu dle bodu 4, tedy ještě před zaplacením.

 

—————

Kde najdu identifikační kód datové schránky mého finančního úřadu?

Identifikační kód datové schránky konkrétního finančního úřadu najdete přímo v adresáři institucí v prostředí datových schránek. Jinak jsou identifikační kódy finančních úřadů poměrně skryté a např. v adresáři finančních úřadů uvedeny nejsou, na následující stránce však uvedeny jsou:

https://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/SID-3EA9846C-75670961/cds/Identifikacni_kody_FR_a_FU.pdf

—————