ODMĚŇOVÁNÍ JEDNATELŮ A ČLENŮ PŘEDSTAVENSTEV - Přepracovaná a doplněná verze z 05/2016

ODMĚŇOVÁNÍ JEDNATELŮ A ČLENŮ PŘEDSTAVENSTEV - Přepracovaná a doplněná verze z 05/2016

Za 250 Kč + DPH si můžete objednat podrobný komentář (více než 60 stran) v pdf podobě k tématu  odměňování jednatelů a členů představenstev. Přepracovaná verze reaguje jednak na poslední legislativní změny, jednak na poměrně rozsáhlou judikaturu z let 2015 a 2016 k dané problematice:

  • v březnu 2016 Nejvyšší správní soud rozhodl o použití principu tzv. brutace při překlasifikaci příjmu fakturovaného společníkem na příjem ze závislé činnosti
  • v březnu 2016 Nejvyšší správní soud se nově vyjádřil k neplatnosti pracovních smluv z důvodu střetu zájmů (smlouva podepsaná za obě strany stejnou osobou) podle současného zákoníku práce uplatňovaného od 1.1.2007
  • Ústavní soud v dubnu 2016 potvrdil, že rozdílné posouzení tzv. souběhu funkcí v jednotlivých případech není dáno nejednotnou judikaturou, ale konkrétními okolnostmi daného případu
  • Nejvyšší správní soud začal řešit uplatnění DPH u odměny jednatele
  • Nejvyšší soud v roce 2015 uzavřel, že podmínka schválení odměňování ve smlouvě o výkonu funkce valnou hromadou je již potvrzena ustálenou judikaturou

 

V případě objednávky zvukové nahrávky Společník a jednatel získáte tento komentář zdarma.

Obsah komentáře:

Obchodněprávní vztah společnosti a jednatele (člena představenstva)  – přehled aktuální právní úpravy platné úpravy i úpravy do 31.12.2013 (podle zrušeného obchodního zákoníku a podle starého občanského zákoníku)

Odměňování jednatelů a členů představenstev - nárok na odměnu, tantiémy, optimalizace odměny, fakturace společníka/jednatele

Vzor smlouvy o výkonu funkce

Sociální a zdravotní pojištění  - včetně povinností společnosti

Možnosti daňové optimalizace  - zejména u členů statutárních orgánů resp. jednatelů, kteří jsou zároveň společníky (akcionáři) společnosti.

Souběh resp. kolize obchodněprávního vztahu a vztahu pracovněprávního - soukromoprávní a veřejnoprávní judikatura, jednatel uzavírá smlouvu "sám se sebou", jednatel je zároveň jediným společníkem

Objednávky:

Objednávky komentáře s údaji pro fakturaci posílejte prosím na behounkovaingrid@volny.cz  nebo využijte objednávkový formulář.