Změny v nemocenském pojištění od léta 2010

30.05.2010 21:24

Dne 18.5.2010 Poslanecká sněmovna definitivně schválila poslaneckou novelu zákona o nemocenském pojištění. Tuto novelu nejprve vetoval Senát, následně i prezident, přesto Poslanecká sněmovna setrvala na svém původním návrhu a ve Sbírce zákonů byla vyhlášena dne 31.5.2010 pod číslem 166/2010 Sb.

 

Novela ruší přechodná úsporná opatření, která byla přijata  v souvislosti se státním rozpočtem pro rok 2010 (novela zákona č. 187/2006 Sb. , o nemocenském pojištění zákonem č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010) a která přechodně pro rok 2010:

·         omezovala výši peněžité pomoci v mateřství - podle § 21a se do dosažení první redukční hranice uplatnila u peněžité pomoci v mateřství 90% redukce denního vyměřovacího základu (tedy stejná redukce DVZ jako pro určení nemocenského) namísto plného zápočtu DVZ podle § 21 odst. 1 písm. b); podle § 37a peněžitá pomoc v mateřství činila 60 % DVZ namísto 70 % DVZ podle § 37

·         zkracovala podpůrčí dobu u ošetřovného – podle § 40a na 6 resp. 13 dnů od čtvrtého dne potřeby ošetřování namísto 9 resp. 16 dnů od prvého dne ošetřování podle § 40, byla tak zavedena 3denní karenční doba obdobná úpravě pro poskytování náhrady mzdy při pracovní neschopnosti až od 4. dne pracovní neschopnosti (u ošetřovného však byla karenční doba zavedena pro 3 kalendářní a nikoli pracovní dny).

 

Výše uvedená ustanovení (§ 21a, § 37a, § 40a) novela ruší, dále ruší přechodné ustanovení zákona č. 362/2009 Sb. řešící poskytování ošetřovného pro přelom roku 2010 a 2011.

 

Novela nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (tedy k 1.6.2010, protože byla vyhlášena 31.5.2010) a obsahuje tato přechodná ustanovení

1. Vznikl-li nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a trvá-li i po tomto dni, poskytuje se tato dávka podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona do konce kalendářního měsíce, v němž nabyl účinnosti, a od následujícího kalendářního měsíce podle tohoto zákona.

 

2. Osobě, která pobírala peněžitou pomoc v mateřství v období od 1. ledna 2010 do dne účinnosti tohoto zákona, vzniká nárok na doplatek této pomoci za toto období v úhrnné částce, která se vypočte jako rozdíl mezi výší peněžité pomoci v mateřství podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění účinném před 1. lednem 2010 a výší peněžité pomoci v mateřství podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění účinném po 1. lednu 2010, do dne účinnosti tohoto zákona.

 

Podle přechodných ustanovení tedy bude peněžitá pomoc v mateřství zpětně doplacena i za období od 1.1.2010. Pro ošetřovné žádné přechodné ustanovení přijato nebylo, pravděpodobně proto, že zrušení § 40a nebylo původně navrhováno a bylo přijato až jako pozměňovací návrh. Přechodná ustanovení ke zrušení § 21a a 37a původně navržena také nebyla, byla přijata až jako pozměňovací návrhy. Z přechodných úsporných opatření zavedených pro rok 2010 do zákona o nemocenském pojištění nakonec zůstalo v platnosti pouze ustanovení § 29a, podle kterého nemocenské v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 činí 60 % denního vyměřovacího základu (v roce 2010  se tedy ani po novele nepoužije § 29 stanovující nemocenské od 31. dne ve výši 66 % DVZ a od 61. dne ve výši 72 % DVZ, toto úsporné opatření se nadále použije).  

 

—————

Zpět