Změny v daních pro rok 2016

11.08.2016 12:37

Změny v daních pro rok 2016

Pdf podoba tohoto příspěvku

Finanční správa zveřejnila „Přehled nejdůležitějších změn pro občany na rok 2016“; tento přehled tento článek doplňuje o některé další aktuální informace.

Daně z příjmů za rok 2015

Tiskopisy daňových přiznání za rok 2015:

 • formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob vzor č. 22 a vysvětlivky vzor č. 23
 • formulář přiznání k dani z příjmů právnických osob vzor č. 26 a vysvětlivky vzor č. 26

jsou na internetu dostupné v databázi aktuálních daňových tiskopisů nebo (pro podávání přiznání elektronickou cestou) na daňovém portálu Finanční správy daňovém portálu Finanční správy.

Kdo podává daňové přiznání v „papírové podobě“ a chce k jeho vyplnění využít počítač, může využít interaktivní tiskopisy (jsou k dispozici v databázi aktuálních daňových tiskopisů) nebo si vytisknout přiznání vyplněné na daňovém portálu. Interaktivní tiskopis je v pdf podobě a lze jej editovat a v pdf podobě opět ukládat. Při využití daňového portálu je pdf podoba tiskopisu generována z údajů vyplňovaných do příslušného podání – při postupném zpracování je tedy nutné si uložit příslušný soubor v .xml formátu a při následné editaci soubor do daňového portálu opět nahrát. Výhodou daňového portálu je jeho větší propracovanost včetně upozorňování na chyby.

V daňovém přiznání za rok 2015 je nutno promítnout příslušné legislativní změny, které byly oproti roku 2014 poměrně významné a rozsáhlé, např.:

 • omezení výdajů uplatňovaných procentem z příjmů u řemeslných živností (80 % z těchto příjmů) částkou 1.600.000 Kč
 • omezení výdajů uplatňovaných procentem z příjmů u neřemeslných živností (60 % z těchto příjmů) částkou 1.200.000 Kč
 • zavedení odstupňované výše daňového zvýhodnění na dítě podle počtu dětí vyživovaných ve společně hospodařící domácnosti
 • tvorba opravných položek k pohledávkám vzniklým popř. splatným od 1.1.2014 podle nových pravidel § 8a zákona o rezervách.

Na některé novinky v daních z příjmů za uplynulý rok 2015 upozornila Finanční správa v informaci Nejvýznamnější změny u daně z příjmů fyzických osob a plátců daně od 1. 1. 2015 resp. Nejvýznamnější změny u daně z příjmů právnických osob od 1. 1. 2015.

Daně z příjmů za rok 2016

Základní parametry a principy daní z příjmů zůstávají beze změny, např.:

 • sazba daně z příjmů právnických osob 19 %
 • zdanění podílů na zisku srážkovou daní v sazbě 15 %
 • sazba daně z příjmů fyzických osob 15 %
 • zachování principu superhrubé mzdy
 • zdanění dohod o provedení práce do 10 tis. Kč měsíčně srážkovou daní 15 % (pokud není podepsáno prohlášení k dani)
 • zachování solidárního zvýšení daně při překročení součtu příjmů ze závislé činnosti dle § 6 ZDP a dílčího základu daně dle § 7 ZDP 48násobku průměrné mzdy (rozhodnou částkou v roce 2016 je částka 1.296.288 Kč, za rok 2015 tato částka činí 1.277.328 Kč)
 • zachování solidárního zvýšení daně u zálohy na daň ze závislé činnosti při překročení měsíčních příjmů ze závislé činnosti dle § 6 ZDP 4násobku průměrné mzdy (rozhodnou částkou v roce 2016 je částka 108.024 Kč, za rok 2015 tato částka činila 106.444 Kč)
 • zaměstnanci podepisují u svého zaměstnavatele prohlášení k dani na rok 2016 nadále na formuláři vzor č. 24, který byl zaveden od roku 2015 v návaznosti na odstupňovanou výši daňového zvýhodnění na dítě
 • základní sleva na dani z příjmů fyzických osob nadále činí 24.840 Kč.

Probléměm v průběh roku 2016 bylo zvýšení daňového zvýhodnění na druhé resp. na třetí a každé další dítě, které nabylo účinnosti 1.5.2016:

 

2015

2016

na prvé dítě

13 404 Kč rok / 1 117 Kč měsíc

na druhé dítě

15 804 Kč rok / 1 317 Kč měsíc

17 004 Kč rok / 1 417 Kč měsíc

na třetí a další dítě

17 004 Kč rok / 1 417 Kč měsíc

20 604 Kč rok / 1 717 Kč měsíc

Příslušná novela zákona o daních z příjmů č. 125/2016 Sb. byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 25.4.2016. Další informace k této novele a shrnutí dalších letošních změn v daních z příjmů shrnuje samostatný příspěvek.

 

DPH v roce 2016

Pro DPH i v roce 2016 nadále platí:

 • stejné sazby daně jako v roce 2015 – u žádného zboží či služby nedošlo k přeřazení do jiné sazby daně. Doprovodný zákon k elektronické evidenci tržeb č. 113/2016 Sb. přeřazuje stravovací služby (kromě podávání alkoholických nápojů) ze základní sazby daně 21 % do prvé snížené sazby daně 15 %, a to k datu spuštění povinnosti elektronické evidence tržeb u stravovacích služeb, kterým je 1.12.2016.
 • limit pro povinnou registraci 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců

 

Od 1.1.2016 musí všichni plátci DPH podávat daňová přiznání výhradně elektronicky (výjimka umožňující do 31.12.2015 některým plátcům podávat přiznání v „papírové“ podobě byla bez náhrady zrušena). Všichni plátci tak museli podat výhradně elektronicky (např. „nepotvrzeným“ podáním z daňového portálu, které bylo následně do 5 dnů potvrzeno tzv. e-tiskopisem) již daňové přiznání za prosinec 2015 resp. za 4. čtvrtletí roku 2015.

Téměř všech plátců se pochopitelně týká povinnost nově evidovat ta údaje, které jsou nezbytné pro sestavení kontrolního hlášení, a povinnost podat kontrolní hlášení (poprvé za leden 2016 popř. u fyzických osob, čtvrtletních plátců, za prvé čtvrtletí 2016, tj. v únoru popř. v dubnu 2016). Formulář kontrolního hlášení je dostupný na daňovém portálu.

Pro prvé seznámení s kontrolním hlášením můžete nadále využít naší prezentaci s jednoduchým příkladem jeho vyplnění včetně ukázky elektronického podání – prezentace je dostupná zde.

Pokud jde o ostatní změny (zejména změny u zdanění stavebních pozemků či některých staveb), jsou komentovány v „přehledu nejdůležitějších změn pro občany na rok 2016“.

Změny v DPH v průběhu roku 2016 shrnuje samostatný příspěvek.

Daň z nemovitých věcí

Změny v dani z nemovitých věcí pro rok 2016 Finanční správa komentovala v „přehledu nejdůležitějších změn pro občany na rok 2016“, tak v informaci "Změny daně z nemovitých věcí účinné od 1. 1. 2016- Upřesnění vymezení předmětu daně z pozemků" nebo v informaci o změnách od 1.1.2016 "Daň z nemovitých věcí v roce 2016".

K poměrně složitým změnám došlo u zdanění stavebních pozemků a tak by měli ti poplatníci, kteří za rok 2015 zdaňovali stavební pozemky a tyto pozemky jsou nadále v roce 2016 pozemky stavebními zkontrolovat, zda u nich nedošlo ke změně daňové povinnosti – tato změna by vyvolala povinnost podat daňové přiznání za rok 2016.

Běžné praxe se týká rozšíření pravidla, kdy je u jednotek základem podlahová plocha vynásobená koeficientem 1,22 (namísto koeficientu 1,20) – u bytu s podlahovou plochou 100 m2 jde tedy o základ daně 122 resp. 120 (např. v Praze by šlo o rozdíl roční daňové povinnosti 20 Kč). Koeficient 1,22 byl používán i dříve, ale od 1.1.2016 je jeho použití častější. Pokud došlo ke změně základu daně (za rok 2015 měl být v daném případě použit koeficient 1,20 a za rok 2016 má být použit koeficient 1,22), nezakládá tato změna povinnost podat daňové přiznání pro rok 2016, ale promítne se do výše daňové povinnosti za rok 2016.

Novinkou roku 2016 je, že u staveb zařazených do obchodního majetku pro účely daní z příjmů (v případě právnických osob tedy jde o veškeré stavby), použije se sazba daně „pro podnikání“ nově i v případě, kdy stavba pro podnikání používána není – nový odst. 7 v § 11 zákona o dani z nemovitých věcí. Je-li tedy zahrnuta do obchodního majetku stavba, která není fakticky vůbec užívána (nebo užívána je, ale ne pro podnikání), nelze použít sazbu pro ostatní stavby dle § 11 odst. 1 písm. e), ale sazbu pro stavby užívané k podnikání dle § 11 odst. 1 písm. d) – i když to zákon výslovně nestanovuje, použila by se sazba podle předmětu podnikání vlastníka stavby. Nová úprava se nevztahuje na budovy obytného domu a jejich příslušenství a na jednotky samostatně evidované v katastru nemovitostí jde-li o byty, garáže, sklepy či komory.

Stavby zahrnuté v obchodním majetku tedy musí být zdaněny buď sazbou dle § 11 odst. 1 písm. d) (stavby užívané pro podnikání) anebo dle § 11 odst. 1 písm. a) (obytný dům a příslušenství). Jednotky zahrnuté v obchodním majetku musí být zdaněny buď sazbou dle § 11 odst. 1 písm. d) (jednotky užívané pro podnikání) anebo dle § 11 odst. 1 písm. c) (garáže, sklepy, komory) resp. dle § 11 odst. 1 písm. f) (ostatní jednotky, tj. byty). U staveb resp. jednotek zahrnutých do obchodního majetku tedy lze doporučit kontrolu, zda u nich nebyla v minulosti přiznána daň sazbou, kterou již nelze pro rok 2016 použít.

Pro zpevněné plochy pozemků užívaných k podnikání zákon o dani z nemovitých věcí stanovuje v § 6 odst. 2 písm. a) sazbu 5 Kč/m2 resp. pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství 1,00 Kč/m2. Od 1.1.2016 se definice zpevněných ploch pozemků v § 6 odst. 5 zákona rozšiřuje o plochu pozemku evidovaného jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, která je zpevněna bazénem nebo nádrží (kromě stávajícího povrchu zpevněného  stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce, včetně plochy vlečky). Změna se týká pouze pozemků užívaných k podnikání.

Daňový řád v § 56 umožňuje, aby Finanční správa umožnila platbu některých daní inkasem z účtu nebo prostřednictvím SIPO. Této možnosti Finanční správa poprvé využila pro placení daně z nemovitých věcí počínaje daní za rok 2016, a to zatím pouze prostřednictvím SIPO – příslušné informace jsou dostupná zde. Kdo chtěl této možnosti využít již pro platbu daně za rok 2016, mohl tak učinit na formuláři "Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO" nejpozději do konce ledna 2016 s tím, že toto oznámení bude platit i pro následující roky. Důležité je, že daň může být placena pouze prostřednictvím spojovacího čísla SIPO té osoby, která je poplatníkem daně. Je-li tedy např. poplatníkem daně manželka, nelze daň platit prostřednictvím SIPO manžela (i kdyby se jednalo o nemovitosti ve společném jmění manželů) apod.

Základ daně u polí, zahrad apod. vychází z vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků – ceny v této vyhlášce byly pro některá katastrální území novelizována pro rok 2016 vyhláškou č. 344/2015 Sb.

 

Daň z nabytí nemovitých věcí

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí nadále činí 4 % a nadále je poplatníkem daně buď:

 • prodávající (kupující je potom ručitelem)
 • kupující, pokud tak bylo dohodnuto v kupní smlouvě – prodávající v tomto případě ručitelem není.

Novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí č. 254/2016 Sb. účinná od 1.11.2016 zachovává 4% sazbu daně daňového základu. Poplatníkem daně však již nebude prodávající, ale automaticky (bez ujednání v kupní smlouvě)  jím nově bude kupující (prodávající nebude ručitelem).

Základem daně nadále bude vyšší z těchto hodnot:

 • kupní cena (při stanovení základu daně potom lze od daňového základu odečíst náklady na vyhotovení znaleckého posudku)
 • srovnávací daňová hodnota (tato již nebude stanovována v případě směny nemovitostí jako 75 % směrné hodnoty nebo zjištěné ceny, ale jako 100 % těchto hodnot; pro případ koupě zůstává na úrovni 75 % směrné hodnoty resp. zjištěné ceny).

Nová úprava se uplatní pro vklady účinné za účinnosti nové úpravy (bude-li návrh na vklad doručen do katastru nemovitostí před 1.11.2016, bude převod zdaněn podle stávajících pravidel).

Změny v dani z nabytí nemovitých věcí Finanční správa komentovala 9.8.2016 – komentář je dostupný zde

Daňový řád

Důležitou změnou od 1.1.2015 byla povinnost podávat daňová přiznání a některá další podání výhradně „elektronicky“, a to u těch osob, které mají zpřístupněnu datovou schránku (§ 72 odst. 4 daňového řádu). V roce 2015 Finanční správa u osob se zpřístupněnou datovou schránkou „tolerovala“ postup, kdy bylo např. daňové přiznání podáno z daňového portálu „nepodepsané“ a následně bylo potvrzeno e-tiskopisem – od 1.1.2016 již tento postup Finanční správa neumožňuje – viz "Upozornění na konec přechodného období k § 72 odst. 4 daňového řádu". Uvedená novinka se u osob se zpřístupněnou datovou schránkou aktuálně týká např. daňového přiznání k dani silniční či k dani z nemovitých věcí, vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti atd. – tato podání je nutno v roce 2016 podat:

 • z daňového portálu, a to „podepsaná“
  • elektronickým podpisem
  • přístupovými údaji do datové schránky

nebo

 • z datové schránky.

Novinka se netýká DPH – registrace k DPH, přiznání k DPH, souhrnné hlášení, výpis z evidence v režimu přenesení daňové povinnosti a nově (poprvé za leden 2016) také kontrolní hlášení – tato podání lze nadále podávat z daňového portálu „nepodepsané“ a následně potvrzené e-tiskopisem.

Důchodové a zdravotní pojištění

 

2016

2015

Minimální záloha OSVČ na důchodové pojištění

1972 Kč*

1943

Minimální záloha OSVČ na zdravotní pojištění

1823 Kč**

1797 Kč

Zdravotní pojištění u osob bez vlastních příjmů

1337 Kč***

1242 Kč

 

* promítne se až u zálohy za měsíc podání přehledu za rok 2015

** počínaje zálohou za leden 2016 (splatná do 8.2.2016)

*** počínaje platbou za leden 2016 (splatná do 8.2.2016)

Cestovní náhrady

Vyhláškou č. 309/2015 Sb. byly stanoveny sazby zahraničního stravného pro rok 2016, např. zůstávají beze změny sazby stravného:

 • 45 € pro Německo, Rakousko, Itálii, Francii,
 • 35 € pro Polsko a Slovensko.

Tuzemské stravné pro rok 2016, drobné navýšení tuzemského stravného:

 

2015

2016 – vyhláška č. 385/2015 Sb.

5 až 12 hod

69 Kč až 82 Kč

70 Kč až 83 Kč

12 až 18 hod

104 až 125 Kč

106 až 127 Kč

více než 18 hod

163 až 195 Kč

166 až 198 Kč

Sazba základní náhrady za 1km jízdy pro osobní automobily byla zvýšena na 3,80 Kč/km (v roce 2015  3,70 Kč/km).

Ceny pohonných hmot dle § 158 odst. 3 věta třetí ZPr (původní návrh obsahoval vyšší ceny):

 

2015

2016

benzin 95 oktanů

35,90 Kč/l

29,70 Kč/l

benzin 98 oktanů

38,30 Kč/l

33,00 Kč/l

motorová nafta

36,10 Kč/l

29,50 Kč/l

 

Závěr

Aktuální daňové změny jsou mnohem rozsáhlejší a složitější, než jak jsou popsány v tomto přehledu, podrobněji s nimi seznamují zvukové nahrávky přednášek:

Stále je velice aktuální téma schvalování účetních závěrek, rozdělování zisku a vypořádávání vyplacených záloh na podíly na zisku a proto jsme pro Vás připravili:

 • stručný komentář k tématu rozdělování a zdanění zisku SRO, který je pro Vás zdarma k dispozici ZDE

a

 • podrobný komentář k tématu rozdělování a zdanění zisku SRO za 250 Kč + DPH včetně vzoru zápisu valné hromady resp. rozhodnutí jediného společníka – více informací ZDE.

 

V návaznosti na nejnovější judikaturu k problematice odměňování jednatelů a dalších členů orgánů nabízíme za 250 Kč + DPH přepracovaný a podstatně rozšířený (cca 60 stran) komentář k problematice „Odměňování jednatelů a členů představenstev“. Z nejnovější judikatury k danému tématu určitě stojí za pozornost např. letošní rozhodnutí Nejvyššího správního soudu k uplatnění principu tzv. brutace či k pravidlu o střetu zájmů u pracovní smlouvy (pokud ji uzavírá stejná osoba za obě strany) a důsledkům porušení tohoto pravidla do oblasti veřejnoprávního pojištění, ale i poslední rozhodnutí Nejvyššího soudu k problematice souběhu funkcí. Bohatá judikatura svědčí jednak o neustálém vývoji (např. začíná být řešena otázka uplatnění DPH z odměny jednatele, relativně ustálená judikatura reaguje na legislativní změny), jednak o tom, kolik sporů v této oblasti je (v poslední době typicky v situaci, kdy je požadováno plnění z titulu odpovědnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a toto plnění je velice často odmítáno pro neplatnost smlouvy, kterou společnosti mylně považovaly za platné smlouvy pracovní).

 

V případě objednávky zvukové nahrávky Společník a jednatel SRO získáte oba výše uvedené komentáře zdarma.

 

Chcete-li být stále v obraze, můžete se zaregistrovat k bezplatnému zasílání e-mailových novinek:

REGISTRACE K ODBĚRU E-MAILOVÝCH NOVINEK

 

Novinky můžete také sledovat na FACEBOOKU O DANÍCH

 

 

Také by Vás mohlo zajímat:

  

—————

Zpět