Změny v daních pro rok 2015

09.02.2015 17:40

Nejvýznamnější změny v daňových zákonech pro rok 2015 daňová správa komentuje zde.

Roku 2015 popř. i 2016 se týkají změny provedené zejména:

  • novelou zákona o DPH č. 196/2014 Sb. od 1.10.2014 resp. 1.1.2015, která obsahuje zejména změny ve vymezení místa poskytnutí u služeb (zejména jde o elektronicky poskytované služby osobám nepovinným k dani) a zavádí EU režim jednoho správního místa (mini one stop shop) – k této novele podrobněji zde. Informace daňové správy k problematice jednoho správního místa jsou soustředěny zde.
  • novelou zákona o daních z příjmů od 1.1.2015 č. 267/2014 Sb. –  součástí této novely je např. i změna daňového řádu, zákona o zřízení jednoho inkasního místa, zákonů upravujících pojistná na veřejnoprávní pojištění atd. (více informací k této novele zde). Pro rok 2015 nedošlo ke zrušení superhrubé mzdy či solidárního zvýšení daně ani k návratu k progresivnímu zdanění fyzických osob – tyto změny by měly být přijaty až v průběhu roku 2015 s účinností od 1.1.2016 (k tomuto datu by měla být např. zavedena i elektronická evidence tržeb).
  • sazbovou novelou zákona o DPH od 1.1.2015 č. 262/2014 Sb., která zavedla druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10 % (nezbytně nutná dětská výživa, léky a knihy) a zrušila sjednocení sazeb DPH na 17,5% (toto sjednocení sazeb bylo schváleno v roce 2012 s účinností od 1.1.2016). Zboží, u kterého se uplatňuje 10% sazba, stanovuje od 1.1.2015 příloha č. 3a, podrobné odůvodnění jednotlivých položek z důvodové zprávy návrhu zákona je zpracováno v souboru   Sazby 2015 oduvodneni vlady.pdf (606,7 kB) . Okruh zboží, u kterého se od 1.1.2015 uplatňuje snížená sazba daně byl ještě rozšířen novelou 360/2014 Sb. - jde o některé potraviny resp. suroviny pro "bezlepkovou dietu". Informaci daňové správy k uplatnění sazeb daně od 1.1.2015 z 23.1.2015 naleznete zde.
  • velkou novelou zákona o DPH od 1.1.2015 č. 360/2014 Sb., která např. pro rok 2015 zachovala limit obratu 1 mil. Kč pro povinné plátcovství k DPH. Nejzásadnější změnou je rozšíření použití režimu přenesení daňové povinnosti, a to na základě prováděcího nařízení (např. na dodání kukuřice, máku, cukrovky, mobilních telefonů, tabletů, pokud cena tohoto vybraného zboží v úrovni bez daně přesáhne 100 tis. Kč). Vzhledem ke zdržení s přijetím novely bude režim přenesení daňové povinnosti uplatňován až od 1.4.2015 (v případě cukrovky až od 1.9.2015) - více informací zde. Novela opět mění pravidla pro uplatnění DPH u převodu a pronájmu nemovitých věcí (§ 56 a 56a) - proti původnímu přepokladu se Poslanecká sněmovna přiklonila k pozměňovacím návrhům Senátu a nová pravidla pro zdanění převodu pozemků a staveb dle nového znění § 56 se uplatní až od 1.1.2016. Od 1.1.2016 novela zavádí povinnost podávat kontrolní hlášení (praděpodobně bude nutné vykazovat každé jednotlivé uskutečněné a přijaté zdanitelné plnění) a zároveň všichni plátci (i fyzické osoby s obratem do 6 mil. Kč) budou muset  podávat elektronicky nejen uvedené kontrolní hlášení, ale i daňová přiznání.

Pokud jde o uplatnění DPH v roce 2015, daňová správa se zatím vyjádřila k uplatnění sazeb daně v roce 2015 (viz výše k sazbové novele č. 262/2014 Sb.), dále se vyjádřila k režimu jednoho správního místa (dostupno zde) a k povinnosti podávat přiznání k dph elektronicky (dostupno zde). V průběhu letošního roku by se daňová správa měla vyjádřit k dílčím změnám v dalších oblastech dph, např. by se měla podrobněji vyjádřit k režimu přenesení daňové povinnosti, měla by být vydána nová informace k uplatnění dph ve stavebnictví atd.

 

Poměrně významně byl od 1.1.2015 novelizován daňový řád. Některé změny byly obsaženy v zákoně č. 458/2011 Sb., o zřízení jednoho inkasního místa (např. rozšíření povinnosti podávat některá podání jako např. daňová přiznání u některých subjektů resp. v některých případech výhradně "elektronicky"), další změny přinesla novela zákona o daních z příjmů č. 267/2014 Sb. (k této novele více zde). Komentář daňové správy ke změnám v daňovém řádu od 1.1.2015 naleznete zde.

 

Pro rok 2015 mělo dále dojít také k těmto změnám:

  • k novelizaci zákona o dani z nemovitých věcí, která byla nakonec schválena až s účinností od 1.1.2016 a vyšla ve Sbírce zákonů 5.2.2015 pod č. 23/2015 Sb., avšak ve věci zvláštní úpravy pokuty za opožděné tvrzení daně z nemovitých věcí (nově vložený § 15a pamatující na situace, kdy poplatník nepodá včas daňové přiznání na nižší daň) je tato novela účinná již od 5.2.2015.
  • zákonem, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva, měla být např. změněna právní úprava zápisů do veřejných rejstříků (např. do obchodního rejstříku) prováděných přímo notáři (notář by nebyl poplatníkem soudního poplatku, ale plátcem; poplatek v případě zápisu provedeného notářem by byl nižší, než v případě zápisu prováděného soudem). Tento zákon nebyl do konce roku 2014 projednán a v současné době jej stále projednává Poslanecká sněmovna s tím, že by měl být schválen s účinností k prvému dni měsíce následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů (nejdříve lze očekávat k 1.4.2015)
  • měl být novelizován zákon o daních z příjmů zákonem novelou zákona o investičních pobídkách. Tato novela nebyla do konce roku 2014 projednána a v současné době jej stále projednávána Poslanecká sněmovna s tím, že by měla být schválena s účinností k 1.5.2015.

 

V roce 2014 byl do vnějšího připomínkového řízení předložen např.:

  • Návrh zákona o podmínkách pro zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku podle občanského zákoníku od 1.3.2015, který prošel vnějším připomínkovým řízením a vláda by jej měla v únoru schválit.
  • Návrh novely nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích  a dalších předpisů - vnější připomínkové řízení tohoto návrhu bylo sice dokončeno v závěru roku 2014, avšak vláda jej zřejmě v nejbližší době schvalovat nebude.

 

Se změnami v daňových předpisech pro rok 2015 stručně seznamuje zvuková nahrávka přednášky Daňové novinky 2015 - ukázka nahrávky: Cast 3.mp3 (4,5 MB), ukázka podkladového materiálu: Danove novinky 2015 ukazka.pdf (833,8 kB). Podrobně se  změnami v daních z příjmů a pojistném pro rok 2015 seznamuje zvuková nahrávka přednášky Daně z příjmů a pojistná 2015, se změnami v DPH nahrávka přednášky DPH 2015.

Chcete-li být průběžně informováni o aktuálním dění, zaregistrujte se prosím k bezplatnému odběru novinek zde - novinky jsou rozesílány e-mailem 1 až 2x měsíčně v závislosti na aktuálním dění a můžete se z jejich odběru kdykoli odhlásit. Informace rozesílaná dne 21.1.2015 je dostupná zde.

 

—————

Zpět