Změny v daních pro rok 2014

02.01.2014 00:40

 

Součástí daňových zákonných opatření Senátu, která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 340 a 344/2013 Sb., je značný rozsah daňových změn od 1.1.2014. Zákonná opatření Poslanecká sněmovna potvrdila 27.11.2013 (příslušná usnesení byla vyhlášena pod č. 379 a 382/2013 Sb.). Znění daňových zákonů pro rok 2014 je např. součástí publikace s úplnými zněními daňových zákonů pro rok 2014 - https://www.anag.cz/danove-zakony-v-uplnem-zneni-k-1-1-2014-s-prehledy-zmen/d-95349/.

Již dříve schválenou novinkou pro rok 2014 je podávání přiznání k DPH výhradně v elektronické formě s výjimkou pro fyzické obraty s obratem do 6 mil. Kč. Obrat rozhodný pro povinnou registraci k DPH zůstává pro rok 2014 na úrovni 1 mil. Kč (podle platné úpravy tak tato hranice snižuje na 750 tis. Kč k 1.1.2015).

 

K 1.1.2014 došlo k těmto změnám:

  • zásadní změny daňových předpisů reagující na rekodifikaci soukromého práva od 1.1.2014 - k novému občanskému zákoníku a nové úpravě soukromého práva více zde. Jedná se především o rozsáhlou novelizaci zákona o daních z příjmů, zákona o dani z nemovitostí, zákona o dani z přidané hodnoty, o zrušení daně dědické a daně darovací a o převedení darů a dědictví do předmětu daní z příjmů, o náhradu dnešní daně z převodu nemovitostí daní z nabytí nemovitých věcí.
  • změny prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví a Českých účetních standardů. Některé změny soukromoprávní úpravy vyvolávají nutnost změny účetní legislativy, a to jak zákona o účetnictví, tak prováděcích předpisů. Změna zákona o účetnictví je součástí doprovodného zákonného opatření Senátu k rekodifikaci soukromého práva č. 344/2013 Sb., mnohem rozsáhlejší změny však obsahují novelizace prováděích vyhlášek k zákonu o účetnictví, které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů dne 31.12.2013. Např. stavba je nově součástí pozemku a proto pozemky již nemohou být vyloučeny z účetního odpisování – z účetního odpisování je vyloučen majetek nebo jeho části vymezený prováděcími vyhláškami k zákonu o účetnictví a prováděcí vyhlášky byly novelizovány tak, aby bylo možné stavby nadále odepisovat. Velice frekventovaným pojmem účetního práva je pojem „závazek“ (chápaný jako dluh) a nový občanský zákoník jej důsledně označuje pouze jako dluh – tato důležitá změna byla do prováděcích vyhlášek také promítnuta.
  • změny daňových a dalších předpisů, které jsou již obsahem zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů. Zákon č.  458/2011 Sb. je účinný od 1.1.2015 a zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb. mění jejich účinnost již na 1.1.2014 anebo tyto změny přebírá. Jedná se o některé důležité změny v daních z příjmů (viz níže) či daňovém řádu (např. možnost platit některé daně inkasem z účtu nebo prostřednictvím SIPO).
  • další změny – např. zvýšení hranice pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti na základě dohod o provedení práce nepřesahujících měsíčně 10 tis. Kč nebo změny zákonů upravujících veřejnoprávní pojištění (nové podmínky pro účast na nemocenském pojištění krátkodobých zaměstnání atd.),
  • nová úprava daně z nabytí nemovitých věcí – k této úpravě více zde. Standardně (bez dohody smluvních stran) zůstává poplatníkem daně prodávající a kupující bude ručitelem. Smluvní strany se však mohou dohodnout, aby byl poplatníkem daně kupující – prodávající v tomto případě ručitelem není.

 

V daních z příjmů nás čekají od 1.1.2014 zejména tyto změny:

  • změny související se změnami soukromého práva od 1.1.2014 – novou terminologii, nové principy, nové instituty atd. zapracovalo do zákona o daních z příjmů daňové zákonné opatření Senátu k rekodifikaci soukromého práva č. 344/2013 Sb. Např. se jedná o náhradu pojmu půjčka novým termínem zápůjčka. Za věc movitou je nově považován např. i obchodní podíl a proto je dosavadní úprava osvobození od daně z příjmů fyzických osob pro příjmy z prodeje movitých věcí přeformulována (osvobozeny nově budou příjmy z prodeje movitých věcí hmotných). Novinkou soukromého práva od 1.1.2014 je např. nabytí majetku odkazem a proto se bude daňová úprava pro majetek získaný dědictvím nově vztahovat i na majetek nabytý odkazem apod.
  • doprovodné daňové opatření Senátu k rekodifikaci soukromého práva č. 344/2013 Sb. obsahuje i některé důležité daňové změny, které s rekodifikací soukromého práva nesouvisí  nebo souvisí jen částečně – např. přesun darů a zděděných příjmů do předmětu daní z příjmů, nová pravidla pro práci s obvyklými cenami, částečná změna struktury zákona  a vymezení některých daňových pojmů (např. odpisovatel, samostatné vymezení finančního leasingu). Dochází přitom k řadě věcných změn (např. za finanční leasing se již nebude považovat vztah, kdy by bylo sjednáno pouze právo odkupu – převod do vlastnictví po skončení nájemního a obdobného vztahu bude muset být sjednán předem).
  • vybrané změny obsažené v zákoně č. 458/2011 Sb., o zřízení jednoho inkasního místa. Doprovodné daňové opatření Senátu k rekodifikaci soukromého práva č. 344/2013 Sb. mění účinnost některých ustanovení zákona č. 458/2011 Sb. z 1.1.2015 na 1.1.2014 - např. se jedná o zvýšení limitu pro dary odečitatelné od daňového základu fyzických osob podle § 15 odst. 1 ZDP na 15 % resp. od daňového základu právnických osob podle § 20 odst. 8 na 10 % (dosud tento limit platí jen pro dary vybraným subjektům), prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů od daně z příjmů fyzických osob ze 6 měsíců na 3 roky, změna pravidel pro tvorbu opravných položek k pohledávkám.

 

Daň z nemovitostí je nadále upravena současným zákonem o dani z nemovitostí (původně se počítalo s přijetím nového zákona), který je však velice rozsáhle novelizován a přejmenován na zákon o dani z nemovitých věcí (daň z nemovitostí se bude jmenovat daň z nemovitých věcí). Většina změn souvisí s novou soukromoprávní úpravou nemovitostí – především soukromoprávně budou stavby (až na výjimky) považovány za součást pozemku, ale pro účely daně z nemovitých věcí budou posuzovány samostatně. Novelizovaný zákon obsahuje i některé koncepční změny (např. vymezení předmětu daně ze staveb resp. v nové terminologii daně ze staveb a jednotek).

 

Součástí zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. je i poměrně rozsáhlá novelizace zákona o dani z přidané hodnoty. Na novou soukromoprávní úpravu je reagováno např. tím, že pojem zboží bude nově zahrnovat i nemovitosti. Nová úprava usiluje o výslovné zakotvení některých institutů nového občanského zákoníku (např. pachtu) přímo do zákona o DPH, což lze označit za diskutabilní – vnitrostátní úprava totiž musí odpovídat úpravě eurounijní, která je pochopitelně nezávislá na úpravě soukromého práva v tom či onom členském státě.

 

K 1.1.2014 dochází v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku k rekodifikaci soukromého práva. Tato změna se netýká pouze právnických profesí advokátů, notářů, soudců apod., ale přináší zásadní změny týkající se běžné podnikatelské praxe s daňovými a účetními souvislostmi – více zde.

 

Chcete-li získat přehled o daňových změnách pro rok 2014, připravili jsme pro Vás na podzim tohoto roku přednášky na toto téma, které se budou konat v Praze, Plzni a Zlíně - více informací zde.

Chcete-li získat přehled o rekodifikaci soukromého práva, připravili jsme pro Vás školení NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRO EKONOMY, které se bude konat v Praze dne 12.12.2013.

Přehled o změnách daňové a účetní legislativy pro rok 2013 Vám přináší zvuková nahrávka DAŇOVÉ NOVINKY 2013 v mp3 (4 hod a 13 min čistého času) včetně podkladového materiálu v pdf podobě (26 stran). Změnám V DPH od 1.1.2013 je věnován zvukový záznam  přednášky NOVELA DPH OD 1.1.2013 v mp3 (cca 5 hod čistého času) včetně podkladového materiálu v pdf podobě (26 stran).

—————

Zpět