Změny v daních pro rok 2012

24.09.2012 23:49

K 1.1.2012 došlo k těmto změnám daňových předpisů:

 • Změny v DPH. Na základě novely č. 47/2011 Sb. (velká novela zákona o DPH, která jako celek nabyla účinnosti 1.4.2011) se od 1.1.2012 začal uplatňovat tzv. tuzemský reverse charge i u stavebních a montážních prací – více zde. Tzv. sazbová novela č. 370/2011 Sb. především k 1.1.2012 zvýšila základní sazbu daně z 10 na 14 %, ale přinesla pro rok 2012 i některá další dílčí změny. Součástí sazbové novely 370/2011 Sb. (podrobnosti k této novele zde) je i sjednocení sazeb na 17,5 % k 1.1.2013 – tato úprava však bude s největší pravděpodobností v závěru roku 2012 změněna. K 1.1.2012 zůstala zachována hranice obratu pro povinnou registraci k dani 1 mil. Kč za 12 měsíců po sobě jdoucích, snížení této hranice na 750 tis. Kč obsahuje (zatím s účinností od 1.1.2015) zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů – tato úprava by měla být přesunuta do novely zákona o DPH pro rok 2013 s účinností navázanou na účinnost jednoho inkasního místa (zatím tedy s účinností od 1.1.2015, ale dle záměrů současné vlády s účinností od 1.1.2014).
 • Změny v daních z příjmů. Jak je níže uvedeno v podrobnějším komentáři, pro rok 2012 došlo k důležitým parametrickým změnám (výše slevy na poplatníka a daňové zvýhodnění na dítě). Pravděpodobně nejzásadnější změnou k 1.1.2012 je zrušení daňové neuznatelnosti odměn členů statutárních a dalších orgánů právnických osob. K 1.1.2012 dále nabyla účinnosti celá řada jednotlivých dílčích změn – viz níže.
 • Důležitá změna v dani z nemovitostí pro rok 2012 č. 212/2011 Sb. – koncepční změna zdanění zpevněných ploch používaných k podnikání. K této změně se vyjádřilo Generální finanční ředitelství v informacích ze dne 15.11.2011 a 20.1.2012 – informace jsou dostupné zde.
 • Drobná změna zákona o dani dědické, dani darovací a o dani z převodu nemovitostí je obsažena v novele obchodního zákoníku č. 351/2011 Sb. – zpřesnění základu daně z převodu nemovitosti pro případ, kdy je hodnota nemovitosti při zvyšování základního kapitálu určená obecně uznávaným nezávislým odborníkem (v návaznosti na § 59a odst. 2 ObchZ jako hodnota stanovená za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování ne déle než 6 měsíců před splacením vkladu).
 • Zákonem o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů č. 458/2011 Sb. k 1.1.2012 zavedeno do zákona o loteriích a jiných podobných hrách „zdanění hazardu“ (odvod z loterií a jiných podobných her) se souvisejícími změnami zákona o daních z příjmů. Bližší informace k jednomu inkasnímu místu naleznete zde.

 

Zákon o dani silniční se pro rok 2012 nezměnil.

 

K 1.1.2012 došlo k důležitým změnám v pravidlech pro odvod pojistného z dohod o provedení práce (novelou zákoníku práce č. 365/2011 Sb.), v pravidlech pro poskytování cestovních náhrad (např. poskytování zahraničního stravného podle nových časových pásem, změna pravidel pro krácení stravného při poskytnutí stravování ve formě snídaně, oběda či večeře) a byly zavedeny přísné sankce za provozování tzv. švarcsystému (novela zákona o zaměstnanosti č. 367/2011 Sb.).

 

Podrobněji ke změnám v daních z příjmů

V zákoně o daních z příjmů (ZDP) došlo k 1.1.2012 k řadě dílčích změn obsažených v  novelizacích provedených těmito zákony:

 • č. 346/2010 Sb. – tato „velká“ novela ZDP účinná jako celek od 1.1.2011 vrátila pro rok 2012 výši slevy na poplatníka na úroveň platnou pro rok 2010, tedy na 24 840 Kč (pro rok 2011 byla přechodně snížena na 23 640 Kč). Další změnou pro rok 2012 obsaženou v tomto zákoně je zrušení osvobození příspěvku na bydlení vojáků z povolání.
 • tzv. sazbovou novelou DPH č. 370/2011 Sb. - zvýšení daňového zvýhodnění na dítě o 1 800 Kč (z 11 604 na 13 404 Kč), tj. o 150 Kč měsíčně,  a zvýšení maximální výše daňového bonusu z 52 200 Kč na 60 300 Kč (maximální výše měsíčního daňového bonusu se zvyšuje z 4 350 na 5 025 Kč)
 • č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - legislativně technická změna ZDP v použití výrazu pro průkaz ZTP/P.
 • č. 353/2011 Sb. – důsledkem této „opravné“ novely zákona o stavebním spoření je zdanění úroků ze stavebního spoření daní z příjmů fyzických osob.
 • č. 355/2011 Sb.- jedná se o novelizaci zákona o přeměnách, která obsahuje změny související s přeměnami a dále změny § 24 odst. 2 písm. y) řešícího odpis pohledávek – od roku 2012 již není možný odpis promlčených pohledávek (v roce 2011 odpis promlčené pohledávky může být daňově uznatelný).
 • doprovodným zákonem k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim č. 420/2011 Sb. - do výčtu daňově neuznatelných nákladů, konkrétně do § 25 odst. 1 písm. f) ZDP bylo doplněno, že neuznatelné jsou také náklady spojené s trestem uveřejnění rozsudku podle § 23 zákona o trestní odpovědnosti PO.
 • novelou zákona o nemocenském pojištění č. 470/2011 Sb., která především odstranila daňovou neuznatelnost odměn členů statutárních a dalších orgánů právnických osob.
 • schvalovaným zákonem o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů ve věci zdanění hazardu (především zrušení osvobození od daně z příjmů právnických osob v § 19 odst. 1 ZDP pro příjmy z provozování loterií a jiných podobných her).

 

Pro rok 2012 zůstal v platnosti tiskopis „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků 25 5457 MFin 5457 – vzor č. 21.

 

Aktuálním změnám daňové legislativy k 1.1.2012 byla věnována pozornost na přednášce Daňové novinky 2012, jejíž zvukový záznam včetně podkladových materiálů si můžete objednat za 400 Kč + DPH (jednotlivě za 220 Kč + DPH).

 

S aktuálními změnami daňové legislativy v průběhu roku 2012, se změnami pro rok 2013 a 2014 včetně dopadů rekodifikace soukromého práva se můžete seznámit na přednáškách věnovaných tomuto tématu – bližší informace naleznete zde.

 


 

 

—————

Zpět