Změny v daních pro rok 2011

15.09.2011 23:37

Stručný přehled změn, které se týkají roku 2011:

  • Zákonem č. 30/2011 Sb. byl s účinností od 1.3.2011 novelizován daňový řád (např. plná moc již podle § 27 odst. 2 DŘ nemusí, ale pochopitelně nadále může, obsahovat její akceptaci zmocněncem). V souvislosti se zavedením DŘ nebyly příslušné procesní změny správně promítnuty do jednotlivých daňových zákonů, což se následně napravovalo -  v zákoně o daních z příjmů již velkou novelou č. 346/2010 Sb. k 1.1.2011,  v zákoně o DPH novelou č. 47/2011 Sb. sk 1.4.2011; novela DŘ č. 30/2011 Sb. napravila k 1.3.2011 nesoulad procesních pravidel a zákonem o dani z nemovitostí, zákonem o dani silniční a zákonem o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí (byla vypuštěna speciální ustanovení těchto zákonů o podávání přiznání na příslušných tiskopisech, protože kolidovala s obecnou úpravou § 72 DŘ; v dani z nemovitostí bylo přijato i o několik dalších změn, např. byla posunuta lhůta, do které musí obec vydat obecně závazné vyhlášky upravující koeficienty - vyhlášky musí nabýt platnosti před 1. říjnem, před novelou to bylo před 1. srpnem)
  • 1.4.2011 nabyla účinnosti velká novela zákona o DPH č. 47/2011 Sb., k 1.1.2012 nabude účinnosti uplatnění tzv. tuzemského reverse charge podle § 92a i u stavebních a montážních prací.  
  • k 1. 4. 2011 byl zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, naprosto okrajově novelizován zákon o daních z příjmů (slova „úřadu práce“ nahrazena slovy „Úřadu práce České republiky“)
  • k 1. 5. 2011 nabylo účinnosti přesunutí ustanovení § 25 odst. 1 písm. zp) zákona o daních z příjmů (omezení výdajů na dopravu při uplatnění paušálního výdaje na dopravu) do písm. x) (do 30.4.2011 omezujícího daňovou uznatelnost úroků z tzv. zaměstnaneckého spoření) loňskou novelou ZDP č. 346/2010 Sb.
  • k 27.5.2011 byl zákonem č. 139/2011 Sb. novelizován zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb. ve znění 156/2010 Sb.) a spolu s ním došlo k drobné změně zákona č.  254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti. Dosavadní limit pro platby v hotovosti stanovený na 15 000 EUR je nově stanoven na částku 350 000 Kč (platby vyšších částek je nutno provádět až na výjimky bezhotovostně).
  • S účinností od 1. 7. 2011 se použije prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. 3. 2011, kterým se provádí Směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH. Na toto nařízení měla reagovat novela zákona o DPH od 1. 1. 2012, jejíž schvalování bylo pozastaveno. Rozpory mezi zákonem o DPH a prováděcím nařízení tak budou pravděpodobně existovat i po 1.1.2012.
  • 1.7.2011 nabyl účinnosti nový zákon č. 136/2011 o oběhu bankovek a mincí, přinesl spoustu starostí pokladním, když tzv. nestandardně poškozené bankovky (např. orazítkované dětským razítkem) učinil bezcennými, a to většinou bez možnosti jakékoli finanční náhrady. Zásadní otázkou je odlišení standardního a nestandardního poškození popř. opotřebení oběhem – příslušný manuál je zveřejněn na stránkách ČNB (https://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/poskozene_bankovky/index.html). Zveřejněný manuál byl zásadním způsobem aktualizován a ČNB velmi přísná pravidla poněkud zmírnila!
  • Datem vyhlášení (15.7.2011) nabyl účinnosti zákon č. 188/2011 Sb. novelizující zákon o kolektivním investování. Součástí této novely je i terminologická novela zákona o účetnictví a novela zákona o daních z příjmů týkající se subjektů kolektivního investování, jejíž součástí je navíc i úprava zaokrouhlování srážkové daně na celé Kč dolů (§ 36 odst. 3, dosud řešeno prominutím daně D-346 a změna tedy nemá praktického dopadu) a možnost zprostit plátce povinnosti podávat hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou z příjmů vyplácených zahraničním subjektům (§ 38d odst. 3).
  • S účinností od 1. 8. 2011 zákon č. 138/2011 Sb., kterým se mění zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, sjednotil pro OSVČ lhůtu pro doplatek pojistného na zdravotní pojištění s lhůtou pro doplatek pojistného na sociální zabezpečení, tedy na osm dnů po dni podání přehledu. V praxi se použije při podávání přehledů za období roku 2012.
  • K 30.9.2011 dochází k prvému kroku tzv. malé důchodové reformy, kterou přinesla novela zákona o důchodovém pojištění č. 220/2011 Sb. Jedná se o zásadní změny v koncepci výpočtu důchodů.

 

S aktuálními změnami daňové legislativy pro rok 2012 se můžete seznámit na přednáškách věnovaných tomuto tématu – bližší informace naleznete zde.

Tento text si můžete v pdf podobě stáhnout zde: Novinky 2011.pdf (192,3 kB)

 

 

—————

Zpět