Zákon o prokazování původu majetku

02.10.2016 17:00

Dne 3.10.2016 byl vyhlášen zákon č. 321/2016 Sb., o prokazování původu majetku, který tak nabude účinnosti k k 1.12.2016. Problematika prokazování původu majetku je řešena jako součást zákona o daních z příjmů (§ 38x až 38ze) – zákon o prokazování původu majetku je tedy novelou zákona o daních příjmů ve věci prokazování původu majetku, dále kromě přechodných ustanovení ještě obsahuje změnu § 227 trestního zákoníku - dosavadní trest za porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku odnětím svobody až na jeden rok nahrazuje trestem odnětí svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem; možnost udělení trestu zákazu činnosti zůstala zachována.

Obsahem nové úpravy je především:

  • zavedení zvláštního oprávnění pro správce daně vyzvat k prokázání původu majetku. Tuto výzvu však musí správce daně podložit oprávněnými pochybnostmi o rozdílu v nárůstu jmění oproti příjmům, které jsou správci daně známy. Tento rozdíl byl nejprve navrhován ve výši 5 mil. Kč, Ministerstvo financí navrhovalo 10 mil. Kč a vláda rozhodla o rozdílu ve výši 7 mil. Kč a tuto hranici Poslanecká sněmovna původně přijala; nakonec však byl přijat pozměňovací návrh Senátu a platí hranice 5 mil. Kč. Osob s jměním do 5 mil. Kč by se tedy výzva k prokázání původu majetku neměla vůbec týkat. Osoby s jměním nad 5 mil. Kč se také navrhované úpravy nemusí obávat, pokud jsou schopny doložit, že jejich jmění narostlo z příjmů řádně zdaněných, z příjmů osvobozených od daně (od 1.1.2014 např. dědictví nebo dary v rámci rodiny), z příjmů vyjmutých z předmětu daně (do konce roku 2013 např. dědictví či dary v rámci rodiny) – pochopitelně je však prokázání původu majetku administrativně zatíží. Správce daně nebude posuzovat pouze nárůst jmění, ale i spotřebu – limitní hranice  5 mil. Kč tedy zahrnuje nejen nárůst jmění, ale i spotřebu a jiná vydání v porovnání s příjmy známými správci daně.
  • zavedení  institutu stanovení daně dle pomůcek zvláštním způsobem – ten se použije v případě, kdy nebude doložen nárůst majetku a odhadovaná daň stanovená pomocí těchto pomůcek přesáhne 2 mil. Kč. Např. v průběhu roku 2016 vzroste jmění fyzické osoby o 11 mil. Kč a fyzická osoba doloží příjmy jen ve výši 1 mil. Kč. Doměřená daň stanovená na základě pomůcek zvláštním způsobem z nedoloženého rozdílu 10 mil. Kč činí 1,5 mil. Kč (15% sazba daně z příjmů fyzických osob) a pomůcky zvláštním způsobem nebude možné použít – správce daně tedy bude při doměření daně postupovat standardním způsobem (pomůcky dle daňového řádu + penále dle daňového řádu 20 % doměřené daně). Pokud by však nedoložený rozdíl činil např. 20 mil. Kč, daň doměřená podle zvláštních pomůcek by již přesáhla 2 mil. Kč (z 20 mil. Kč by při sazbě daně z příjmů fyzických osob činila 3 mil. Kč) a tento institut by se uplatnil; navíc by se uplatnilo zvláštní penále 50 % doměřené daně popř. 100 %, pokud by příslušná osoba se správcem daně nespolupracovala.
  • institut stanovení daně pomocí pomůcek zvláštním způsobem obsahuje pravidlo, že nedoložený příjem se týká posledního zdaňovacího období.

Příklad

V roce 2017, po vyměření daně z příjmů fyzických osob za rok 2016, finanční úřad (na základě podloženého podezření) vyzve fyzickou osobu, aby doložila nesoulad mezi nárůstem jmění, spotřebou a jiným vydáním za období let 2014 až 2016, který dle podkladů finančního úřadu přesahuje 5 mil. Kč oproti příjmům, které finanční úřad za uvedené období eviduje. Fyzická osoba tento nesoulad nedoloží a finanční úřad jej vyčíslí na 20 mil. Kč a použije tak stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem. Jestliže nebude fyzická osoba schopna prokázat období, kdy byl příjem obdržen, bude nedoložený rozdíl 20 mil. Kč považován za příjem roku 2016 a bude za toto období doměřena daň sazbou daně z příjmů fyzických osob 15 %, tj. 3 mil. Kč. Kromě doměřené daně bude předepsáno penále ve výši 50 % doměřené daně, tj. další 1,5 mil. Kč. Pokud by fyzická osoba neposkytovala součinnost a toto by závažně ztížilo nebo bránilo stanovení daně, bylo by penále dvojnásobné (3 mil. Kč místo 1,5 mil. Kč).

 

Zákonu o prokazování původu majetku bude věnována pozornost na přednáškách "Aktuálně k daním z příjmů a účetnictví" konaných ve Zlíně 11.11.2016, v Praze 22.11.2016 a 9.12.2016 a v Brně 20.1.2017.


 

 

—————

Zpět