Nová úprava úroků z prodlení

04.11.2013 22:35

Podle nařízení vlády 142/1994 Sb. ve znění nařízení č. 180/2013 Sb. je od 1.7. do 31.12.2013 výše úroků z prodlení dána repo sazbou stanovenou ČNB zvýšenou o 8 procentních bodů – u prodlení vzniklého v druhém pololetí roku 2013 tak činí 8,05 %. Do 30.6.2013 se výše roků z prodlení rovnala repo sazbě ČNB + 7 procentních bodů. Pro výpočet je rozhodující repo sazba účinná k poslednímu dni kalendářního pololetí předcházejícího začátku prodlení. Pokud k prodlení došlo v období 1.7.2010 až 30.6.2013, stanoví se úrok z prodlení za celou dobu prodlení ve výši repo sazby účinné k poslednímu dni kalendářního pololetí předcházejícího začátku prodlení zvýšené o 7 procentních bodů.

V případě prodlení vzniklého do 30.6.2010 se úrok z prodlení stanoví ve výši repo sazby platné vždy na začátku příslušného kalendářního pololetí; pokud tedy docházelo ke změně repo sazby, byl úrok z prodlení za jednotlivá pololetí různý.

Aktuální výši úroků z prodlení  a její vývoj naleznete zde.

Od 1.7.2013 nařízení vlády 142/1994 Sb. stanovuje také paušální náhradu nákladů spojených s vymáháním pohledávky dle § 369 odst. 1 obchodního zákoníku ve výši 1 200 Kč.

Pro rok 2014 jsou úroky z prodlení a minimální výše nákladů spojených s uplatněním pohledávky řešeny nařízením k novému občanskému zákoníku č. 351/2013 Sb., podle kterého:

  • Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Jedná se tedy o úpravu podobnou úpravě účinné od 1.7.2013.
  • minimální výše nákladů spojených s uplatněním každé pohledávky 1 200 Kč, jde-li o vzájemný závazek podnikatelů nebo je-li obsahem vzájemného závazku mezi podnikatelem a veřejným zadavatelem podle zákona upravujícího veřejné zakázky povinnost dodat zboží nebo poskytnout službu za úplatu veřejnému zadavateli.

 

 

 

—————

Zpět