Úprava odpočtu daně u automobilu používaného i pro soukromé účely po novele DPH 2017

16.06.2017 08:04

Součástí daňového balíčku, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 16.6.2017 pod č. 170/2017 Sb., je i rozsáhlá novela zákona o DPH. Tato novela zákona o DPH přináší některé dílčí změny v úpravě odpočtu daně u dlouhodobého majetku – jednou ze změn je to, že jednorázová úprava podle § 78d odst. 1 se nebude provádět v daňovém přiznání za poslední období daného kalendářního roku (§ 78 odst. 6), ale za zdaňovací období, ve kterém dojde k uskutečnění zdanitelného plnění (toto pravidlo novela doplňuje do § 78d odst. 1).

Daňový balíček má "formální" účinnost od 1.4.2017, protože však byl vyhlášen až později, nabývá účinnosti dle obecně uznávaného výkladu 15. dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. 1.7.2017.

Protože novela nebyla schválena s původně navrhovanou účinností od 1.1.2017 a posun účinnosti nebyl zohledněn v přechodných ustanoveních, mohl by na tento legislativní zmatek doplatit např. ten plátce, který před nabytím účinnosti daňového balíčku (např. v červnu) prodá automobil, který pořídil v roce 2013 a později a u kterého uplatnil při pořízení odpočet daně jen v poměrné výši z důvodu využívání jak pro služební účely (pro ekonomickou činnost), tak pro soukromé účely (pro jinou než ekonomickou činnost). Tento problém si naznačíme na dalším příkladu.

Příklad

Plátce DPH prodává v roce 2017 automobil, který pořídil v roce 2015 a který byl využíván i pro soukromé účely (může se jednat o automobil poskytnutý zaměstnavatelem pro soukromé účely zaměstnance nebo o automobil fyzické osoby (plátce DPH) využívaný i pro její soukromé účely. Konkrétní zadání je následující:

  • automobil byl pořízen v roce 2015 za 1.210.000 Kč (1.000.000 základ daně + 210.000 DPH).
  • při pořízení byl uplatněn odpočet daně ve výši 80 % (168.000 Kč) z důvodu odhadnutého využití pro ekonomickou činnost s nárokem na odpočet daně 80 % (odhadnutý poměrný koeficient „PK“).
  • skutečný PK za rok 2015 se pohyboval v rozmezí 70 až 90 %, celkově tedy za rok 2015 byla odečtena daň 168.000 Kč
  • pokud byl PK za rok 2016 nižší než 70 %, musela být v daňovém přiznání za prosinec resp. 4.Q 2016 provedena úpravu odpočtu 1/5 daně podle § 78a – např. pokud PK za rok 2016 činil  60 %, musela být provedena úprava odpočtu daně ve výši 20 % (rozdíl uplatněného PK za rok pořízení a za rok 2016) z 1/5 daně (210.000 Kč)  a celková daňová povinnost byla zvýšena o 8.400 Kč
  • pokud byl poměrný koeficient za rok 2016 vyšší než 90 %, mohla být v daňovém přiznání za prosinec resp. 4.Q 2016 provedena úpravu odpočtu 1/5 daně podle § 78a – např. pokud PK za rok 2016 činil 95 %, mohla být provedena úprava odpočtu daně ve výši 15 % (rozdíl PK za rok 2016 a uplatněného PK za rok pořízení) z 1/5 daně (210.000 Kč) a celková daňová povinnost mohla být snížena o 6.300 Kč.

Jak bude provedena úprava odpočtu daně, jestliže:

a) k prodeji dojde v červnu 2017

b) k prodeji dojde v červenci 2017?

Jednorázová úprava odpočtu daně podle § 78d za rok 2017 činí 3/5 daně (210.000 Kč) x rozdíl v PK za rok 2017 (100 %) a za rok 2015 (80 %), tj. daňovou povinnost jednorázová úprava odpočtu daně snižuje o 25.200 Kč (3/5 x 210.000 Kč x (100 % - 80 %)).

Podle současné úpravy § 78d odst. 1 a § 78 odst. 6 se jednorázová úprava odpočtu u varianty a) i b) má provést v daňovém přiznání za prosinec resp. 4.Q 2017. Pokud by tedy bývala novela zákona o DPH nebyla přijata, snížil by prodej automobilu daňovou povinnost za prosinec resp. 4.Q 2017 o 25.200 Kč.

V důsledku novely č. 170/2017 Sb. bude v případě b) úprava odpočtu daně 25.200 Kč provedena za červenec resp. za 3.Q 2017 a v případě a) nebude úpravu možné provést (ledaže by úpravu provedl chybně např. v daňovém přiznání za červenec resp. za 3.Q 2017 a využil by pravidel pro časový posun dle § 104).

AKTUÁLNÍMI ZMĚNAMI V DPH BĚHEM ROKU 2016 A ZMĚNAMI PRO ROK 2017 VÁS PROVEDE ZVUKOVÁ NAHRÁVKA AKTUÁLNĚ K DPH 2017.

Chcete-li být informováni o dalším legislativním vývoji, můžete se zaregistrovat k bezplatnému zasílání e-mailových novinek:

 

 

REGISTRACE K ODBĚRU E-MAILOVÝCH NOVINEK

 

Novinky můžete také sledovat na FACEBOOKU O DANÍCH

 

 

—————

Zpět