Rozšíření důvodů k promíjení pokut souvisejících s kontrolním hlášením

06.03.2017 23:48

Rozšíření důvodů k promíjení pokut souvisejících s kontrolním hlášením

Porušení povinnosti podávat kontrolní hlášení (ať již řádné či následné) zákon o DPH postihuje v § 101h nemilosrdnými pokutami. Např. podání řádného kontrolního hlášení po lhůtě je podle § 101h odst. 1 písm. a) pokutováno částkou 1 tis. Kč, která se 1x ročně automaticky promíjí (pokud v daném kalendářním roce nedošlo u plátce k jinému prodlení při podání kontrolního hlášení). Pokud je však řádné kontrolní hlášení podáno až na základě výzvy, činí již pokuta 10 tis. Kč a tato se automaticky nepromíjí – o její prominutí lze žádat za podmínek stanovených pokynem D-29.

Zákon o DPH umožňuje žádat o prominutí pokut upravených § 101h odst. 1 písm. b), c) a d), podle kterých vzniká plátci, který nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, povinnost uhradit pokutu ve výši:

b) 10000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,

c) 30000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo

d) 50000 Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě.

Pokyn D-29 v původním znění z 8.8.2016 umožňoval jednotlivým správcům daně, aby pokuty související s kontrolním hlášením promíjeli v podstatě jen ze zdravotních důvodů či z důvodu živelní pohromy.

Původní pokyn z 8.8.2016 nepočítal s lidským či technickým faktorem (kromě absurdity, kterou je prominutí pro případ, kdy kontrolní hlášení nemohlo být podáno z důvodu nefunkčnosti daňového portálu). Nemohlo být žádáno o prominutí pokuty např. z důvodu, že plátce:

  • kontrolní hlášení zapomněl odeslat,
  • nestihl odeslat následné kontrolní hlášení, k jehož podání byl vyzván v době dovolené,
  • nestihl odeslat kontrolní hlášení z důvodu poruchy internetu apod.

Příklad

Plátce posílá vždy v jeden den daňové přiznání, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení. Při uzavírání zdaňovacího období leden 2017 odeslal dne 23.2.2017 daňové přiznání a souhrnné hlášení. Pracovník správce daně dne 28.2.2017 zjistil, že kontrolní hlášení za leden nebylo podáno a:

a) telefonicky upozornil plátce na nepodání kontrolního hlášení, který neprodleně kontrolní hlášení podal dne 28.2.2017

b) zaslal plátci daně výzvu k podání kontrolního hlášení, na kterou plátce reagoval okamžitým podáním kontrolního hlášení dne 28.2.2017.

Jak bude plátce pokutován za to, že kontrolní hlášení nebylo podáno v zákonné lhůtě?

a) za podání kontrolního hlášení po lhůtě pro jeho podání (zákonná lhůta uplynula v pondělí 27.2.2017) zákon o DPH v § 101h odst. 1 písm. a) stanoví pokutu 1 tis. Kč, která se však dle § 101j nehradí, pokud se jedná o prvé prodlení s podáním kontrolního hlášení.

b) za podání kontrolního hlášení až na základě výzvy k jeho podání zákon o DPH v § 101h odst. 1 písm. b) stanoví pokutu 10 tis. Kč, o jejíž prominutí lze požádat dle § 101k. Podle původního znění pokynu D-29 ovšem nebyly naplněny důvody pro prominutí.

Novelizace pokynu D-29 z 6.3.2017 rozšířila okruh tzv. ospravedlnitelných důvodů a např. podle ospravedlnitelného důvodu č. 11 resp. 12 lze požádat o prominutí pokut takto:

  • pokud k pochybení došlo v roce 2016, lze požádat o prominutí až dvou pokut
  • pokud k pochybení došlo nebo dojde v roce 2017, lze požádat o prominutí jedné pokuty.

Žádost o prominutí pokuty dle ospravedlnitelného důvodu č. 11 resp. 12 není nutné dokládat odůvodněním, proč nebylo kontrolní hlášení podáno včas. Pro vyhovění žádosti je nutné splnit obecnou podmínku pro prominutí, kterou je, že plátce (v případě právnické osoby i jakýkoli člen jejího statutárního orgánu) v posledních 3 letech závažným způsobem neporušil daňové nebo účetní předpisy tak, jak toto porušení vymezuje bod II.2.A pokynu D-29.

Vzhledem k výši pokut, o jejichž prominutí lze žádat (nejméně 10 tis. Kč), podléhá žádost o prominutí zaplacení správního poplatku 1 tis. Kč.

K problematice DPH nabízíme aktuální zvukovou nahrávku Aktuálně k DPH 2017, jejíž součástí jsou i doplňkové materiály (např.vysvětlivky Generálního ředitelství EK pro daně a cla k vymezení nemovitostí, služeb souvisejících s nemovitostmi či vysvětlivky k Intrastatu). Dále nabízíme zvukovou nahrávku přednášky „Aktuálně k daním z příjmů a účetnictví 2016/2017“ a přednášky „Daňové novinky 2017“, která Vás provede aktuálními změnami.

—————

Zpět