Nejvyšší správní soud ke zdanění zděděného vypořádacího podílu

31.10.2017 10:13

Nejvyšší správní soud ke zdanění zděděného vypořádacího podílu

Dědici po zemřelém společníkovi sro velice často společnost opouštějí. Důvody mohou být různé - např. společenská smlouva neumožňuje, aby se dědic stal společníkem, nebo se dědic společníkem stane, ale jen na krátkou dobu a zděděného podílu na společnosti se zbaví.

Jednou z možných řešení je výplata vypořádacího podílu. Výplata vypořádacího podílu podléhá 15% srážkové dani; tato daň se ovšem nesráží z celé částky vypořádacího podílu, ale základem daně je vypořádací podíl snížený o nabývací cenu podílu. Při stanovení nabývací ceny podílu se často zapomíná na to, že:

  • v případě, kdy se dědic stane společníkem, tak je předmětem dědictví obchodní podíl a proto je předmětem zdanění vypořádací podíl dědice a nabývací cenou podílu je cena stanovená ke dni úmrtí zůstavitele
  • v případě, kdy se dědic nestane společníkem, tak je předmětem dědictví vypořádací podíl zůstavitele a nabývací cenou podílu je cena stanovená u zůstavitele. Tento postup, byť by měl být zcela jednoznačný, býval v praxi někdy zpochybňován a jako nabývací cena podílu byla chybně stanovena cena ke dni úmrtí zůstavitele. Tento chybný postup se v praxi společnost, která jej uplatnila, snažila uplatnit nejen vůči správci daně, ale i v následném soudním řízení. Správnost takového postupu byla potvrzena rozhodnutím Nejvyššího správního soudu ze dne 26.10.2017 sp.zn. 10 Afs 78/2016.

Příklad:

Společník sro nabyl podíl na společnosti v roce 1995 za nabývací cenu 50 tis. Kč. Společník zemřel 20.1.2017 a k datu úmrtí je jeho podíl na společnosti oceněn částkou 1 mil. Kč. Dědici společníka je vyplacen vypořádací podíl. Jak bude vypořádací podíl zdaněn, jestliže:

a) dědic zdědil podíl na společnosti a ukončil účast ve společnosti k datu 30.9.2017, a to dohodou všech společníků. Výše vypořádacího podílu činí 1.050.000,-Kč.

b) dědic se nestal společníkem, ale předmětem dědictví byl přímo vypořádací podíl 1.000.000,-Kč?

a) V tomto případě je základem pro 15% srážkovou daň vypořádací podíl 1.050.000,- Kč snížený o nabývací cenu podílu 1.000.000,- Kč, tj. 50.000,- Kč.

b) V tomto případě je základem pro 15% srážkovou daň vypořádací podíl 1.000.000,- Kč snížený o nabývací cenu podílu 50.000,- Kč, tj. 950.000,- Kč.

 

Aktuálním daňovým problémům SRO bude věnována přednáška SPOLEČNÍK A JEDNATEL SRO 2018, kterou pořádáme v Praze 16.4.2018. Danou problematikou Vás také provede zvuková nahrávka přednášky SPOLEČNÍK A JEDNATEL SRO - spolu s nahrávkou získáte jako BONUS ZDARMA PODROBNÝ KOMENTÁŘ K ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU a dále komentář ODMĚŇOVÁNÍ JEDNATELŮ A ČLENŮ PŘEDSTAVENSTEV.

  

K novinkám v daních z příjmů pořádáme přednášku v Praze a v Brně DANĚ Z PŘÍJMŮ - ZMĚNY 2017/2018

Více zde: https://www.behounek.eu/news/prohlaseni-k-dani/

—————

Zpět