Nový občanský zákoník

27.11.2013 23:10

Nový občanský zákoník (NOZ), který byl dne 22.3.2012 vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 89/2012 Sb. je základním předpisem tzv. rekodifikace soukromého práva. Spolu s novým občanským zákoníkem byl přijat také zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., který upravuje právo obchodních společností a družstev, a dále zákon o mezinárodním právu soukromém č. 91/2012 Sb.

Poslanecká sněmovna potvrdila dne 27.11.2013 daňová zákonná opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a dala tak jednoznačnou odpověď na otázku, zda náhodou nebude ještě odložena účinnost NOZ. Poslanecká sněmovna přitom vyzvala vládu, aby během roku 2014 provedla změny NOZ v těch oblastech, které se ukážou jako problematické.

Nový občanský zákoník v pdf podobě si můžete stáhnout v oficiální podobě ze Sbírky zákonů zde. Zákon o obchodních korporacích v pdf podobě si můžete stáhnout zde. Také jsem pro Vás připravili úplné znění nového občanského zákoníku v textovém souboru .docx:  NOZ online.docx (643,6 kB).

Rekodifikace soukromého práva přináší zásadní změny týkající se běžné podnikatelské praxe s daňovými a účetními souvislostmi. Pro běžné podnikání bychom měli vědět např.:

 • co je to obchodní korporace,
 • že s.r.o. nebude muset povinně tvořit rezervní fond (akciová společnost až na výjimky také ne),
 • kdy se promlčí pohledávky z letošních smluv a kdy  ze smluv uzavřených až po novém roce,
 • že bude možné dobu promlčení smluvně sjednat,
 • že závazkem bude dluh,
 • že pole se nebude pronajímat, ale propachtovávat,
 • že stavba (včetně zabudovaných strojů) se stane součástí pozemku,
 • že i členský podíl na bytovém družstvu bude věcí (movitou věcí nehmotnou),
 • že budou platit nová pravidla pro nabytí vlastnického práva,
 • že z občanského sdružení se stane úderem letošní půlnoci spolek,
 • že podnikatelé nebudou podnikat na základě smlouvy o sdružení, ale na základě smlouvy o společnosti a společný majetek budou spravovat v režimu společenství jmění,
 • jaká budou platit omezení pro dobu splatnosti faktur,
 • že budou platit nová pravidla společenství vlastníků jednotek.                                                                                                                        

V návaznosti na přijaté základní normy rekodifikace soukromého práva je nutná rozsáhlá doprovodná novelizace stávajících předpisů a přijetí předpisů zcela nových:

 • nový katastrální zákon č. 256/2013 Sb. a doprovodný zákon k tomuto zákonu byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 23.8.2013; prováděcí vyhlášky k novému katastrálnímu zákonu byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů dne 18.11.2013 pod č. 357 až 359/2013 Sb.
 • zákony, které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů na přelomu září a října – k těmto změnám více zde
 • zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí č. 340/2013 Sb.
 • zákonné opatření Senátu o změně daňových a dalších zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva č. 344/2013 Sb.

 

Dne 20.11.2013 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena tato nařízení vlády:

 • č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o možnosti odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a formuláři pro odstoupení od těchto smluv podle § 1820 odst. 1 písm. f) NOZ
 • č. 364/2013 Sb., o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby podle § 1854 odst. 2 a § 1856 odst. 2 NOZ
 • č. 366/2013 Sb., k § 1222  NOZ upravující  některé záležitosti související s bytovým spoluvlastnictvím (vypočet podlahové plocha bytu v jednotce, vymezení společných částí domu - např. otvory v hlavních nosných konstrukcích včetně oken, podrobnosti ke správě domu).

Již dříve vláda schválila prováděcí nařízení k NOZ č. 351/2013 Sb. Toto nařízení určuje:

 • výši úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky,
 • odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu PO jmenovaného soudem
 • některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků PO a FO.

K úroků z prodlení a minimálních nákladům spojených s uplatněním pohledávky (1 200 Kč) více zde.

Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo do vlády návrh nařízení o stanovení podrobností a postupu při zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě (k § 2249 NOZ), které by měla vláda schválit dne 4.12.2013.

Nový občanský zákoník přináší především tyto změny týkající se podnikání:

 • odstranění duplicitní úpravy smluvního práva pro podnikatelské vztahy – např. namísto příkazní smlouvy ve sterém občanském zákoníku a mandátní smlouvy v obchodním zákoníku nový občanský zákoník obsahuje smlouvu o příkazu
 • jednotná tříletá promlčecí lhůta s možností její smluvní modifikace v rozsahu 1 rok až 15 let
 • občanská sdružení jsou nově nazývána spolky
 • podnikatelé již nebudou podnikat na základě smlouvy o sdružení, ale na základě smlouvy o společnosti
 • nájem nebytových prostor již nebude upraven samostatným zákonem, ale přímo novým občanským zákoníkem.

V koncepci dosavadního občanského a obchodního zákoníku (tedy do 31.12.2013) je smluvní právo upraveno v občanském zákoníku (pro nepodnikatelské vztahy) a v obchodním zákoníku (pro podnikatelské vztahy). Úprava smluvního práva je často rozdílná, což zakládá neodůvodnitelné rozdíly – např. rozdílná promlčecí doba (pro nepodnikatelské vztahy standardně 3 roky podle občanského zákoníku, pro podnikatelské vztahy standardně 4 roky podle obchodního zákoníku).

Některé smluvní vztahy jsou dnes upraveny v obou zákonících – např. kupní smlouva podle § 588 a násl. občanského zákoníku vers. kupní smlouva (pouze však pro movité věci) v § 409 a násl. obchodního zákoníku. Uzavření kupní smlouvy na movitou věc (např. automobil) v režimu občanského či obchodního zákoníku může znamenat např. zásadní rozdíl v posuzování přechodu vlastnictví, pokud prodávající není oprávněným vlastníkem (typicky prodej ukradené věci) – zatímco v režimu obchodního zákoníku je kupující chráněn principem nabytí vlastnictví v dobré víře (§ 446 obchodního zákoníku), v režimu dosavadního občanského zákoníku nikoli.

Dalším problémem dnešní úpravy smluvního práva je to, že obchodní zákoník pro podnikatele neupravuje všechny smluvní typy obsažené v dnešním občanském zákoníku – např. párově k příkazní smlouvě dle občanského zákoníku upravuje mandátní smlouvu, ale neupravuje např. smlouvu odpovídající smlouvě o půjčce (smlouva o úvěru upravená obchodním zákoníkem je ekonomicky obdobná, právně má však jiné definiční znaky). Z uvedeného důvodu se i na podnikatele v některých případech dnes vztahuje úprava určitého smluvního typu  z občanského zákoníku – typicky již zmíněná smlouva o půjčce. Tímto dnešní problémy zdaleka nekončí, protože i na nepodnikatelské vztahy se někdy použije smluvní typ upravený obchodním zákoníkem (např. smlouva o úvěru upravená obchodním zákoníkem jako tzv. absolutní obchod, tedy platící i pro nepodnikatele).

Z uvedeného je vidět, že dnešní úprava je naprosto nepřehledná a nový občanský zákoník je např. v tomto směru zásadním posunem ke standardním právním předpisům. Nový občanský zákoník stanovuje společná pravidla smluvních vztahů pro všechny s tím, že v některých případech souvisejících s podnikáním jsou stanoveny výjimky. V nové úpravě soukromého práva nalezneme všechny jednotlivé smluvní typy v novém občanském zákoníku - např. smlouvu o příkazu (nahrazující příkazní smlouvu z dnešního občanského zákoníku a mandátní smlouvu z dnešního obchodního zákoníku) nebo zápůjčku (nahrazuje půjčku upravenou dosud současným občanským zákoníkem) či úvěr (namísto úvěru upraveného dosud obchodním zákoníkem).

Zápůjčka (nahrazuje dnešní půjčku podle § 657 a 658 OZ) je v novém občanském zákoníku stejně jako úvěr upravena jako samostatný oddíl v „dílu 2 Přenechání věci k užití jinému“ zařazeném do „Hlavy II Závazky z právních jednání“.

Zápůjčka je v oddílu 6 (§ 2390 a násl. NOZ) definována takto:

Přenechá-li zapůjčitel vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu, vznikne smlouva o zápůjčce.

Úvěr v oddílu 7 (§ 2395 a násl. NOZ) v podstatě přebírá současnou úpravu smlouvy o úvěru z § 497 a násl. OBCHZ, smluvní strany neoznačuje „věřitel“ a „dlužník“, ale „úvěrující“ a „úvěrovaný“.

Podle § 1105 nového občanského zákoníku zůstává pro nemovitosti zachován tzv. intabulační princip, tedy podmíněnost převodu vlastnictví zápisem do katastru nemovitostí. Podle nového katastrálního zákona přitom zůstane v platnosti, že právní účinky povoleného vkladu spojeny s datem jeho podání.

Zásadní změnou je zásada víry v pravdivost údajů zapsaných ve veřejných seznamech (typicky v katastru nemovitostí) podle § 980 a 984 NOZ. Tato nová úprava sice skrývá určitá rizika „ukradení nemovitosti“ a předpokládá jistou aktivitu vlastníka v administrativní pečlivosti (např. nahlížením do katastru nemovitostí a případnou žádostí o poznamenání spornosti zápisu v katastru nemovitostí), ale určitě není šita na míru podvodníků, jak můžeme občas číst.

Jednou z dalších důležitých změn, kterou přináší nový občanský zákoník, je úprava nabytí vlastnictví od neoprávněného (typicky od nevlastníka). Pro nabytí vlastnictví věci, která není zapsána ve veřejném seznamu, pro některé případy uvedené v § 1109 NOZ (typicky při koupi od podnikatele v rámci jeho běžného obchodního styku) se automaticky předpokládá dobrá víra nabyvatele a tento se stává vlastníkem (aniž by musel dobrou víru prokazovat). Pro nabytí věcí od obchodníků s použitými věcmi (např. v autobazaru) platí speciální úprava § 1110 NOZ a v tříleté lhůtě se může za určitých okolností domáhat původní vlastník vydání věci. V ostatních případech (např. koupě dětského kočárku na inzerát) nabude podle § 1111 NOZ nabyvatel vlastnické právo, pokud prokáže dobrou víru.

Poněkud pracné bude seznámení se s novou systematikou a pojmoslovím nového občanského zákoníku, který např. upravuje spolky (§ 214 a násl.) namísto dnešních občanských sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů; úprava sdružení bez právní subjektivity podle § 829 a násl. OBČZ je nahrazena úpravou společnosti (§ 2716 a násl.); v § 700 a násl. je upraven rodinný závod.

Chcete-li získat přehled o dopadech rekodifikace soukromého práva, nabízíme Vám jedinečnou příležitost zúčastnit se přednášky NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRO EKONOMY, která se bude konat 12.12.2013 v Praze. Také budete mít možnost si objednat zvukový záznam této přednášky (více zde) anebo si můžete poslechnout ukázku v trvání 54 min, která se zabývá přechodem na novou úpravu - např. použitím nové úpravy smluvních vztahů na smlouvy uzavřené do 31.12.2013 anebo použitím nové úpravy obchodních korporací na stávající společnosti (např. společnost s jediným společníkem bude moci být jediným společníkem v jiné společnosti, nutnost zakotvit odměnu jednatele či člena představenstva ve smlouvě o výkonu funkce, rozpuštění vytvořeného rezervního fondu, výplata záloh na podíly na zisku). Ukázku si můžete stáhnout zde.

—————

Zpět