Novela zákona o dětské skupině od 4.6.2015 a omezení školkovného pro rok 2016

16.06.2015 16:09

Dne 4.6.2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (zákon o dětské skupině), a to pod číslem 127/2015 Sb. Novela 127/2015 Sb.:

  • novelizovala zákon o dětské skupině jako takový
  • novelizovala zákon o daních z příjmů.

 

Změna zákona o dětské skupině

Provozování předškolských zařízení je upraveno jednak školským zákonem (mateřské školky), jednak živnostenskými předpisy (v rámci živnosti vázané jde o „péči  o dítě do tří let věku v denním režimu“, v rámci živnosti volné jde o obor „72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ popř. o obor „79. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“). Zákon o dětské skupině umožňuje provozovat předškolská zařízení zaměstnavatelům či neziskovým organizacím mimo režim školského zákona a mimo oblast živnostenského podnikání, na druhou stranu obsahuje poměrně přísnou regulaci. Splnit povinnosti zákona o dětské skupině by činilo problém např. u lesních školek, nízkoprahových zařízení, dětských klubů apod. Proto novela změnila vymezení „služeb péče o dítě v dětské skupině“ – jen takové služby jsou totiž zákonem o dětské skupině regulovány.

 

Jak je vysvětleno dále, vymezení služeb péče o dítě v dětské skupině má nově zásadní daňové souvislosti. Vymezení najdeme v § 2 zákona o dětské skupině, od 4.6.2015 v tomto znění:

Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely tohoto zákona rozumí činnost provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů ve smyslu ustanovení § 4 (dále jen „poskytovatel“), spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky a umožňující docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

 

Změna zákona o daních z příjmů

Zákon o dětské skupině do zákona o daních z příjmů zavedl (již pro uplynulé zdaňovací období roku 2014) zejména tzv. školkovné (sleva za umístění dítěte) upravené v § 35b odst. 1 písm. g) a zejména v § 35bb zákona o daních z příjmů.

 

Sleva je poskytována na jedno dítě do výše minimální mzdy (v roce 2015 tedy do výše 9 200 Kč), a to ve výši výdajů vynaložených na umístění dítěte v předškolním zařízení (před novelou v zařízení péče o děti předškolního věku). Okruh předškolních zařízení byl před novelou jednak poměrně široký, jednak do značné míry sporný. Problémem nebyly mateřské školky v režimu školského zákona ani zařízení provozovaná nově registrovanými provozovateli služeb podle zákona o dětské skupině, ale zařízení provozovaná v režimu živnostenského zákona. Pojem „zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona“ používaný před novelou 127/2015 Sb. nebyl nijak vymezen a poskytoval možnost poměrně širokého výkladu. Novela 127/2015 Sb. zavádí legislativní zkratku „předškolní zařízení“, kterým se podle § 35bb odst. 6 rozumí:

a) mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,

b) zařízení služby péče o dítě v dětské skupině a

c) zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou

1. zařízením služby péče o dítě v dětské skupině, nebo

2. mateřskou školou podle školského zákona.

 

Nová úprava znamená, že daňové výhody předškolních zařízení (nejde jen o školkovné, ale také o daňovou uznatelnost nákladů zaměstnavatele na jejich provoz) lze vztáhnout jen na ta živnostensky provozovaná předškolní zařízení, pokud mají charakter srovnatelný se zařízeními péče o dítě v dětské skupině (viz výše uvedené vymezení této péče v § 2 zákona o dětské skupině). Nová úprava se týká zdaňovacího období započatého od data účinnosti novely, tj. od 4.6.2015. Zaměstnavatelů používajících kalendářní rok jako zdaňovací období se tedy nová úprava poprvé použije až pro rok 2016, stejně tak budou fyzické osoby školkovné uplatňovat podle přísnějších pravidel až od roku 2016. Na druhou stanu lze očekávat, že vzhledem k nejednoznačnosti dosavadního pojmu „zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona“ bude tendence tento pojem vykládat podle nové úpravy již v současnosti.

—————

Zpět