Změny v daních z příjmů pro rok 2015 - novela č. 267/2014 Sb.

09.02.2015 13:01

Hlavní změny v daních z příjmů pro rok 2015 přinesla zásadní novela zákona o daních z příjmů č. 267/2014 Sb., komentář daňové správy ke změnám v daních z příjmů fyzických a právnických osob daňová správa z 16.12.2014 naleznete zde.

Novela 267/2014 Sb. byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 21.11.2014, je velice rozsáhlá a netýká se pouze zákona o daních z příjmů:

 • obsahuje přibližně 300 bodů změn ZDP + přechodná ustanovení k těmto změnám,
 • kromě ZDP novelizuje ještě 17 dalších zákonů,
 • značným způsobem novelizuje např. daňový řád, mimo jiné pod heslem boje s daňovými úniky,
 • reaguje např. na zákon č. 458/2011 Sb., o zřízení jednoho inkasního místa.

V ZDP byly počínaje obdobím roku 2015 schváleny např. tyto změny:

 • zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě o 2 400 Kč ročně, na třetí a další dítě o 3 600 Kč ročně (zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění na dítě u svého zaměstnavatele na formuláři Prohlášení k dani vzor 24, který byl vydán nově pro období roku 2015). Informace k daňovému zvýhodnění v roce 2015 resp. k jeho uplatnění u zaměstnavatele daňová správa zveřejnila 9.1.2015 resp. 22.1.2015 - dostupno zde.
 • omezení výdajů uplatňovaných u příjmů ze živnosti ve výši 60 % příjmů částkou 1 200 000 Kč resp. u živnosti řemeslné (s možností uplatnit výdaje 80 % příjmů) částkou 1 600 000 Kč
 • omezení pro fyzické osoby uplatňující výdaje procentem z příjmů dle § 35ca ZDP (nemožnost uplatnění slevy na manželku bez vlastních příjmů (s nízkými příjmy) a daňového zvýhodnění na dítě) zůstalo pro rok 2015 nezměněno (platí pravidla zavedená poprvé pro zdaňovací období roku 2013)
 • zrušení vyjmutí bezúplatných příjmů ze zápůjček, výpros a výpůjček z předmětu daně z příjmů fyzických osob, jde-li o příjmy ze závislé činnosti – např. bezúročné zápůjčky poskytnuté zaměstnancům jsou v roce 2015 nezdaněny jen u jistiny do 300 tis. Kč, výprosy a výpůjčky poskytnuté zaměstnancům daňově zvýhodněny již nejsou
 • bezúplatné příjmy ze zápůjček, výpros a výpůjček již nejsou vyjmuty z předmětu daně z příjmů fyzických osob resp. právnických osob, ale budou osvobozeny, pokud úhrn těchto bezúplatných příjmů za zdaňovací období plynoucí od jedné osoby nepřesáhne 100 tis. Kč
 • pro osvobozené příjmy přesahující 5 mil. Kč byla zavedena oznamovací povinnost (§ 38v) se sankcí až 15 % neoznámeného příjmu (§ 38w) - informaci daňové správy z 29.1.2015 k této novince naleznete zde.

Opatření deklarovaná jako účinnější boj s daňovými úniky (tedy změny daňového řádu) byla důvodovou zprávou komentována takto:

 • zrušení odkladného účinku odvolání proti rozhodnutí správce daně o delegaci či atrakci pro flexibilnější využití těchto institutů (omezení zneužívání tzv. virtuálních sídel daňových subjektů, posílení možností odhalování tzv. řetězových podvodů v rámci daně z přidané hodnoty),
 • zrušení pravidla, které umožňuje osobě zúčastněné na správě daní nesouhlasit s uložením lhůty kratší než den,
 • modifikace lhůty pro stanovení daně v souvislosti s daňovou trestnou činností (tak, aby tato lhůta neběžela po dobu trestního stíhání).

Novela zrušila některé body zákona č. 458/2011 Sb., o zřízení jednoho inkasního místa, které měly nabýt účinnosti k 1.1.2015, zejména:

 • zrušení osvobození podílů na zisku společníků s.r.o. a dividend od daně z příjmů fyzických osob
 • zrušení projektu jednoho inkasního místa v podobě tímto zákonem obsažené (např. odvod z úhrnu mezd).

Některé body zákona č. 458/2011 Sb. nabývajícího účinnosti od 1.1.2015 však zůstaly zachovány, např.:

 • subjekty se zřízenou datovou schránkou podle § 72 odst. 4 daňového řádu musí od 1.1.2015 podávat např. daňová přiznání výhradně "elektronicky", přesněji řečeno způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu

Některé další body zákona č. 458/2011 Sb. (původně účinné k 1.1.2015) však novela vypustila, např.:

 • zůstala zachována úprava placení záloh na daň z příjmů (dle z. 458/2011 Sb. měly být zálohy měsíční, ale jen při poslední tvrzené dani přesahující 200 tis. Kč)
 • zůstala zachována nezdanitelná část základu daně dle § 15 odst. 7 (členské příspěvky odborům) a odst. 8 (úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání)
 • je zachován limit odpočtu úroků z hypoték v částce 300 tis. Kč (nedošlo tedy ke snížení tohoto limitu na 80 tis. Kč).

Se stručným přehledem změn v daňových předpisech pro rok 2015 stručně seznamuje zvuková nahrávka přednášky Daňové novinky 2015 - ukázka nahrávky: Cast 3.mp3 (4,5 MB), ukázka podkladového materiálu: Danove novinky 2015 ukazka.pdf (833,8 kB). Podrobně se  změnami v daních z příjmů a pojistném pro rok 2015 seznamuje zvuková nahrávka přednášky Daně z příjmů a pojistná 2015.

Chcete-li být průběžně informováni o aktuálním dění, zaregistrujte se prosím k bezplatnému odběru novinek zde - novinky jsou rozesílány e-mailem 1 až 2x měsíčně v závislosti na aktuálním dění a můžete se z jejich odběru kdykoli odhlásit. Informace rozesílaná 21.1.2015 je dostupná  zde.


 

 

—————

Zpět