Novela zákona o daních z příjmů pro rok 2011

08.12.2010 23:28

 

 

Ve stavu legislativní nouze Parlament 12.11.2010 schválil mimo jiné rozsáhlou novelu zákona o daních z příjmů, jejíž součástí je mimo jiné i novela zákona o rezervách. Tuto novelu podepsal prezident 23.11.2010 a ve Sbírce zákonů byla vyhlášena 8.12.2010 pod číslem 346/2010 Sb.

Příjmovou stránku rozpočtu roku 2011 mají posílit především tato opatření:

·         snížení slevy na poplatníka z 24 840 Kč na 23 640 Kč (novela slevu snižuje přechodně pro rok 2011)

·         zrušení osvobození některých výsluhových příspěvků u bývalých vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů (odchodné zůstává osvobozeno, osvobození příspěvku na bydlení novela ruší až od roku 2012)

·         zrušení osvobození platu prezidenta

·         zavedení nové úpravy pro zdanění důchodů (přesáhne-li součet příjmů ze závislé činnosti podle § 6 ZDP a dílčích základů daně z podnikání podle § 7 a z pronájmu podle 9 ZDP za zdaňovací období částku 840 000 Kč, bude důchod plně zdaněn)

·         zrušení osvobození příjmů z provozu ekologických zařízení od daně z příjmů fyzických i právnických osob (netýká se pouze provozu fotovoltaických elektráren, ale např. i malých vodních elektráren atd)

·         zavedení rovnoměrného 20letého daňového odpisování pro technologie fotovoltaických zařízení bez možnosti přerušení

·         zrušení snížení sazby daně z příjmů PO o polovinu z důvodu zaměstnávání invalidních zaměstnanců

·         zrušení osvobození úroků u spořitelních a úvěrních družstev

 

Novela přináší i celou řadu změn, které přímo nesouvisejí se státním rozpočtem roku 2011, např.:

·         zavedení povinnosti podávat roční vyúčtování daně ze závislé činnosti do konce února dalšího roku resp. do 20. března v případě elektronického podání (souvisí se zavedením daňového řádu od 1.1.2011, dosud bylo upraveno zákonem o správě daní a poplatků s lhůtou pro podání tohoto vyúčtování do 30 dnů od odvodu záloh za poslední kalendářní měsíc daného roku, tedy obvykle do 20. února následujícího roku). Novela nezavádí povinnost měsíčního hlášení záloh daně ze závislé činnosti, jak původně navrhovalo MF.

·         změny v uplatnění odpisu pohledávky

·         změny týkající se paušálního výdaje na dopravu

·         rozšíření daňové motivace k penzijnímu připojištění na penzijní pojištění bez zásadních věcných dopadů (týká se jak osvobození pojistného hrazeného zaměstnavatelem, tak nezdanitelné části základu daně, hradí-li si pojistné FO sama)

·         upřesnění principu superhrubé mzdy

·         zařazení příjmů z pronájmu obchodního majetku u FO do příjmů z podnikání dle § 7 ZDP

·         zpřesnění odpočtu hodnoty daru od základu daně, jde-li o dar na zdravotnické pomůcky invalidním občanům

·         zamezení využití soukromého životního pojištění k poskytování nezdaněných příjmů zaměstnancům

·         převod na novou smlouvu soukromého životního pojištění

·         podpora vzdělávání

·         reakce na možnost komponentního odpisování podle účetních předpisů od účetního období roku 2010. Pro účely daňové se uplatní pouze daňový odpis vypočtený i u komponent v závislosti na zatřídění (době daňového odepisování) hlavního hmotného majetku, ze kterého byla komponenta vyčleněna, z daňového hlediska tedy v podstatě nebude komponentní odpisování umožněno

·         nemožnost tzv. zaměstnaneckého spoření

·         změny u leasingu.

 

S aktuálními změnami daňové legislativy pro rok 2012 se můžete seznámit na přednáškách věnovaných tomuto tématu – bližší informace naleznete zde.

—————

Zpět