Novela zákona o DPH týkající se zaměstnaneckých benefitů již platí

29.04.2010 22:37

 

Novela zákona o DPH vyhlášená ve Sbírce zákonů dne 31.12.2009 pod číslem 489/2009 Sb. vložila s účinností od 1.1.2010 do zákona o DPH § 36a - základ daně ve zvláštních případech – s tím, že se toto ustanovení vztahovalo i na zaměstnance plátců a od 1.1.2010 se měla uplatňovat DPH alespoň z ceny obvyklé např. u závodního stravování zaměstnanců, u pobytu zaměstnanců v rekreačních zařízeních zaměstnavatelů apod. Letošní novela zákona o DPH č. 120/2010 Sb. vyhlášená ve Sbírce zákonů dne 29.4.2010 vyjmula zaměstnance z režimu základu daně ve zvláštních případech, a to se zpětným použitím.

 

 

Pod hrozbou stávek zaměstnanců předložila vláda dne 26.2.2010 Poslanecké sněmovně v režimu stavu legislativní nouze jako sněmovní tisk 1059 návrh na vypuštění osob uvedených pod písm. d) v  § 36a  odst. 3 vloženém do zákona o DPH od 1.1.2010. Poslanecká sněmovna novelu schvalovala celkem 3x, protože ji nejprve vrátil Senát a následně i prezident - nejprve ji schválila 2.3.2010, po vrácení Senátem ji schválila dne 9.3.2010 a nakonec po vrácení prezidentem ji definitivně schválila dne 13.4.2010. Ve Sbírce zákonů novela vyšla pod číslem 120/2010 Sb. Nic jiného než vyjmutí zaměstnanců z režimu základu daně ve zvláštních případech a příslušná přechodná ustanovení novela neobsahuje.

 

Přechodné ustanovení novely:

"Pro uplatnění daně z přidané hodnoty za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro uplatnění práv a povinností s tím souvisejících, se použije zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona."

v podstatě anuluje použití § 36a zákona o DPH na plnění poskytovaná zaměstnancům zpětně od 1.1.2010. Jinými slovy, zaměstnavatelé, kteří uvedené ustanovení ve vztahu k zaměstnancům nebrali do úvahy, nebudou moci být postihování. Ti zaměstnavatelé, kteří odváděli za plnění poskytovaná zaměstnancům od 1.1.2010 DPH nejméně z ceny obvyklé, mohou podat dodatečné daňové přiznání na nižší daňovou povinnost za již uplynulá období.

 

Další možností by mohlo být využití opravy daně dle § 49 zákona o DPH. Lze říci, že daň byla uplatněna jinak, než dnes pro tato období stanoví zákon o DPH a lze např. v květnu 2010 vystavit opravný daňový doklad a snížit svoji daňovou povinnost za květen 2010. Zároveň by bylo proúčtováno anulování dříve zaúčtovaného nákladu. MF se k dané věci vyjádřilo 7.5.2010 ve sdělení čj. 18/44 492/2010 (https://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_10424.html?year=0), podle kterého je věc řešitelná opravou základu daně ve smyslu § 42 zákona o DPH, tedy snížením základu daně na základě daňového dobropisu. Praktický dopad je v případě opravy daně stejný jako v případě opravy daně opravným dokladem.

 

Příklad

Zaměstnavatel poskytl v lednu 2010 ve vlastním rekreačním zařízení pobyt v hodnotě 5 000 Kč v úrovni bez daně, v souladu s vnitřním předpisem zaměstnavatel požadoval po zaměstnanci úhradu pouze ve výši 2 200 Kč.

V lednu musela být do nákladů (např. účty 527 MD/343 Dal) zaúčtována DPH ve výši 500 Kč. V květnu 2010 je vystaven daňový dobropis popř. opravný daňový doklad a částka minus 300 Kč je proúčtována na účty použité při zaúčtování DPH do nákladů v lednu.

 

 

 

 

 

 

 

 

—————

Zpět