První z novel zákona o DPH od 1.1.2015 vyhlášena ve Sbírce zákonů

12.09.2014 19:00

Novela DPH od 1.10.2014/1.1.2015

Dne 12.9.2014 vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 196/2014 Sb. novela zákona o DPH od 1.10.2014 resp. 1.1.2015 reagující na  novelizaci směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH, a to směrnicí 2008/8/ES ze dne 12. února 2008 , kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o místo poskytnutí služby. Informace k dalším novelám zákona o DPH naleznete zde.

 

 

Podle čl. 58 směrnice (odpovídajícím ustanovením ZDPH je § 10i) do 31.12.2014 platí, že u elektronicky poskytované služby (např. elektronické dodání hudby či filmů, poskytnutí software, web hosting) osobou ze třetí země osobě nepovinné k dani usazené v členském státě je místem plnění stát odběratele. Např. při poskytnutí elektronické služby osobou usazenou v USA osobám nepovinným k dani z Německa, ČR, Polska a Maďarska je místem plnění Německo, ČR, Polsko a Maďarsko a poskytovatel služeb u nich musí uplatnit německou, českou, polskou a maďarskou dph. Obdobně je místo poskytnutí služby (osobou povinnou k dani ze třetí země osobě nepovinné k dani) v § 10i ZDPH stanoveno pro telekomunikační služby a služby rozhlasového a televizního vysílání.

 

Pro zjednodušení systému výběru dph funguje zvláštní režim  pro neusazené osoby povinné k dani, které poskytují elektronické služby osobám nepovinným k dani (čl. 357 a násl. směrnice). Podle tohoto zvláštního režimu (v ZDPH upraveném v § 88) se osoba povinná k dani ze třetí země (např. poskytovatel služeb z USA) registruje v jednom z členských států (stát identifikace) a zde podává čtvrtletně elektronicky daňové přiznání k příslušným plněním a přizná zde plnění poskytnutá v tomto zvláštním režimu např. v Německu, v ČR, v Polsku a Maďarsku s odpovídající (německou, českou, polskou a maďarskou daní) a ve státě identifikace uhradí veškerou daň, která je následně rozdělena mezi jednotlivé členské státy, ve kterých byla služba poskytnuta (Německo, ČR, Polsko a Maďarsko).

 

Od 1.1.2015 je podle čl. 58 směrnice místem plnění u telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani vždy místo usazení příjemce (místo bydliště apod.), a to bez ohledu na osobu poskytovatele. Proti stavu účinného do 31.12.2014 tedy dochází k rozšíření pravidla zdanění uvedených služeb v členském státě usazení i na případy, kdy službu poskytuje osoba povinná k dani usazená v členském státě – v těchto případech se do 31.12.2014 uplatňuje obecné pravidlo (§ 9 odst. 2 ZDPH) a služba je zdaňována ve státě usazení poskytovatele služby.

 

Aby se např. poskytovatel elektronických služeb sídlící v ČR nemusel z důvodu poskytování těchto služeb osobám nepovinným k dani usazeným v např. v Německu, Polsku a Maďarsku registrovat k dani v jednotlivých členských státech, rozšiřuje se od 1.1.2015 uvedený zvláštní režim  i na poskytovatele usazené v EU. Plátce po registraci k tomuto zvláštnímu režimu bude příslušné služby přiznávat přes elektronický portál provozovaný českou daňovou správou, avšak napojený na daňové správy ostatních členských států a přizná zde německou, polskou a maďarskou dph.

 

Popisovaný zvláštní režim je označován jako zjednodušené jedno správní místo (mini One Stop Shop) – v návrhu novelizace zákona o DPH od 1.10.2014 resp. od 1.1.2015 je označen jako „zvláštní režim jednoho správního místa“.  Zvláštní režim jednoho správního místa bude rozdělen na „režim EU“ (pro poskytovatele služeb usazené v EU) a „režim mimo EU“ (pro poskytovatele služeb usazené mimo EU).

 

Na nový systém má být legislativa DPH uzpůsobena již od října 2014, kdy má být dle směrnice 2006/112/ES možnost se k „režimu EU“ s účinností od 1.1.2015 zaregistrovat. Proto byla tato novela zákona o DPH schválena s účinností od 1.1.2015, ale ustanovení o registraci k novému systému s účinností od 1.10.2014.

 

Praktické použití nových pravidel pochopitelně značně závisí i na výkladu – např. pojmů elektronicky poskytovaná služba či místo příjemce. V tomto je přímo použitelné prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 nařízení Rady (EU) č. 282/2011, s účinností od 1. 1. 2015 novelizovaného prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1042/2013, které např.

  • v čl. 6a definuje telekomunikační služby
  • v čl. 6b definuje služby rozhlasového a televizního vysílání
  • v čl. 7 definuje elektronicky poskytované služby
  • v čl. 24a až 24c stanovuje domněnky o místě příjemce

Vybraná ustanovení nařízení 282/2011 ve znění nařízení 1042/2013 (s vyznačením změn od 1.1.2015):

Článek 7

1. „Elektronicky poskytované služby“ uvedené ve směrnici 2006/112/ES zahrnují služby, které jsou poskytovány přes Internet nebo elektronickou síť a z jejichž povahy vyplývá, že jejich poskytování je v podstatě automatizované a vyžaduje minimální lidský zásah, a nejsou uskutečnitelné bez informačních technologií.

2. Odstavec 1 se vztahuje zejména na tyto případy:

a) poskytování digitalizovaných produktů obecně, včetně programového vybavení a jeho změn nebo aktualizací;

b) služby poskytování nebo podpory obchodní nebo osobní prezentace na elektronické síti, jako je například internetová stránka;

c) služby automaticky generované z počítače přes internet nebo elektronickou síť v reakci na zadání konkrétních dat příjemcem;

d) úplatný převod práva dát do prodeje zboží nebo službu na internetové stránce fungující jako trh online, kde potenciální kupující podávají nabídky automatizovaným postupem a kde jsou strany informovány o uskutečnění prodeje elektronickou poštou automaticky generovanou počítačem;

e) internetové balíčky služeb, v nichž tvoří telekomunikační složka doplňkovou a podřízenou část (tj. balíčky, které jdou nad rámec pouhého přístupu k internetu a které zahrnují jiné složky, jako například obsahové stránky umožňující přístup k aktualitám, zprávám o počasí, turistickým informacím, prostor pro hry, web-site hosting, přístup k diskusím online atd.);

f) služby uvedené v příloze I.

 

3. Odstavec 1 se nevztahuje zejména na tyto případy :

a) služby rozhlasového a televizního vysílání;

b) telekomunikační služby;

c) zboží, je-li objednávka a její zpracování provedeno elektronicky;

d) disky CD-ROM, diskety a podobné hmotné nosiče;

e) tiskoviny, jako jsou knihy, informační zpravodaje, noviny nebo časopisy;

f) CD a audiokazety;

g) videokazety a DVD;

h) hry na discích CD-ROM;

i) služby odborníků, jako jsou právníci a finanční poradci, kteří radí svým klientům elektronickou poštou;

j) vzdělávací služby, je-li obsah kurzů dodáván učitelem přes Internet nebo elektronickou síť, tj. přes dálkové spojení;

k) offline služby spočívající ve fyzické opravě počítačového vybavení;

l) offline služby uchovávání dat;

m) reklamní služby, zejména v novinách, na plakátech nebo v televizi;

n) služby telefonní podpory;

o) vzdělávací služby zahrnující výhradně korespondenční kurzy, jako jsou poštovní kurzy;

p) klasické aukční služby závisející na přímém lidském zásahu bez ohledu na to, jakým způsobem jsou podávány nabídky;

q) telefonní služby s video složkou, rovněž známé jako videofonní služby;

r) přístup na internet a world wide web;

s) telefonní služby poskytované přes Internet.

t) vstupenky na kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, vzdělávací, zábavní nebo podobné akce rezervované online;

u) ubytování, pronájem vozidel, restaurační služby, přeprava cestujících nebo podobné služby rezervované online.

 

PŘÍLOHA I

Článek 7 tohoto nařízení

Bod 1 přílohy II směrnice 2006/112/ES:

a) web-site hosting a web-page hosting;

b) automatizovaná online dálková údržba programů;

c) správa vzdálených systémů;

d) online uchovávání dat, kdy jsou konkrétní data ukládána a vyhledávána elektronicky;

e) online poskytování prostoru na disku na žádost.

 

Bod 2 přílohy II směrnice 2006/112/ES:

a) přístup k programovému vybavení nebo jeho stahování včetně zprostředkovacích/účetních programů a antivirového programového vybavení včetně aktualizací;

b) programové vybavení blokující bannerové reklamy, též známé pod označením „bannerblockers“

c) ovladače ke stažení, jako je programové vybavení, které umožňuje počítačům pracovat s periferním zařízením, například tiskárnami;

d) online automatizovaná instalace filtrů na internetových stránkách;

e) online automatizovaná instalace bezpečnostních bran (firewalls).

 

Bod 3 přílohy II směrnice 2006/112/ES:

a) přístup k variantám pracovní plochy nebo jejich stahování;

b) přístup k fotografiím nebo obrázkům či spořičům obrazovky a jejich stahování;

c) digitalizovaný obsah knih a jiných elektronických publikací;

d) odebírání online novin a časopisů;

e) statistické údaje ohledně přihlašování a odhlašování a návštěvnosti internetových stránek;

f) online aktuality, dopravní informace a zprávy o počasí;

g) online informace generované automaticky programovým vybavením z konkrétních údajů zadávaných příjemcem, jako jsou právní či finanční údaje, zejména takové údaje, jakými jsou průběžně aktualizované údaje týkající se akciových trhů;

h) poskytování prostoru pro reklamu včetně bannerových reklam na internetových stránkách;

i) používání vyhledávačů a internetových adresářů.

 

Bod 4 přílohy II směrnice 2006/112/ES:

a) přístup k hudbě nebo její stahování do počítačů nebo mobilních telefonů;

b) přístup ke znělkám, úryvkům, vyzváněcím melodiím a jiným zvukům nebo jejich stahování;

c) přístup k filmům nebo jejich stahování;

d) stahování her do počítačů nebo mobilních telefonů;

e) přístup k automatizovaným online hrám, které jsou závislé na internetu nebo jiných podobných elektronických sítích, kdy jsou hráči od sebe vzdáleni;

f) příjem rozhlasových nebo televizních pořadů distribuovaných prostřednictvím rozhlasové nebo televizní sítě, internetu nebo podobné elektronické sítě k poslechu nebo sledování pořadů v okamžiku, který si uživatel zvolil, a na jeho individuální žádost na základě katalogu pořadů sestaveného poskytovatelem mediálních služeb, například televize nebo video na požádání;

g) příjem rozhlasových nebo televizních pořadů šířených prostřednictvím internetu nebo podobné elektronické sítě (IP streaming), pokud nejsou přenášeny simultánně s jejich vysíláním nebo přenosem rozhlasovou nebo televizní sítí;

h) poskytnutí zvukového a audiovizuálního obsahu prostřednictvím komunikačních sítí, který neposkytuje a za který není redakčně odpovědný poskytovatel mediálních služeb;

i) následná poskytnutí zvukového a audiovizuálního výstupu poskytovatele mediálních služeb prostřednictvím komunikačních sítí jiné osoby než poskytovatele mediálních služeb.

 

Bod 5 přílohy II směrnice 2006/112/ES:

a) automatizovaná výuka na dálku, která je pro svůj provoz závislá na internetu nebo podobné elektronické síti a jejíž poskytování vyžaduje omezený lidský zásah nebo nevyžaduje žádný lidský zásah včetně virtuálních tříd, s výjimkou případů, kdy je internet nebo podobná elektronická síť používána jako nástroj pouze pro komunikaci mezi učitelem a studentem;

b) pracovní sešity vyplněné žáky online a ohodnocené automaticky bez lidského zásahu.

 

Domněnky o místě příjemce

Článek 24a

1. Pro účely článků 44, 58 a 59a směrnice 2006/112/ES, jestliže poskytovatel telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronicky poskytovaných služeb poskytuje tyto služby na místě, jako je například telefonní budka, telefonní stánek, přístupový bod Wi-Fi, internetová kavárna, restaurace nebo hotelová hala, na kterém musí být příjemce fyzicky přítomen, aby mu mohla být služba poskytovatelem poskytnuta, má se za to, že příjemce je usazen, má bydliště nebo se obvykle zdržuje v daném místě a že tato služba se tam skutečně používá a využívá.

2. Je-li místo uvedené v odstavci 1 tohoto článku na palubě lodi, letadla anebo ve vlaku, které provádějí přepravu cestujících uskutečněnou ve Společenství podle článků 37 a 57 směrnice 2006/112/ES, zemí tohoto místa se rozumí země zahájení osobní přepravy.

 

Článek 24b

Pro účely článku 58 směrnice 2006/112/ES, jsou-li osobě nepovinné k dani poskytnuty telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronicky poskytované služby:

a) prostřednictvím její pevné linky, má se za to, že příjemce je usazen, má bydliště nebo se obvykle zdržuje v místě instalace pevné linky;

b) prostřednictvím mobilních sítí, má se za to, že se místo, kde je příjemce usazen, má bydliště nebo se obvykle zdržuje, nachází v zemi určené mezinárodním směrovým kódem země SIM karty použité při příjmu těchto služeb;

c) pro které je třeba použít dekodér nebo podobné zařízení nebo televizní kartu, bez použití pevné linky, má se za to, že příjemce je usazen, má bydliště nebo se obvykle zdržuje v místě, kde je umístěn dekodér nebo podobné zařízení, nebo není-li toto místo známo, v místě, na které byla zaslána televizní karta za účelem použití tamtéž;

d) za jiných okolností, než které jsou uvedeny v článku 24a a v písmenech a), b) a c) tohoto článku, má se za to, že příjemce je usazen, má bydliště nebo se obvykle zdržuje v místě, které je jako takové označeno s použitím dvou důkazů, které si neprotiřečí, podle článku 24f tohoto nařízení.

 

Článek 24c

Pro účely čl. 56 odst. 2 směrnice 2006/112/ES, má se v případě jiného než krátkodobého nájmu dopravního prostředku osobě nepovinné k dani za to, že příjemce je usazen, má bydliště nebo se obvykle zdržuje v místě, které jako takové určí poskytovatel služby s použitím dvou důkazů, které si neprotiřečí, podle článku 24e tohoto nařízení.

 

Nová pravidla se od 1.1.2015 týká mimo jiné aplikací distribuovaných prostřednictvím různých služeb, např. pomocí služby Google play - více informací zde.

Podrobně se můžete se změnami v DPH od 1.1.2015 (nejen tedy s novelou popisovanou na tomto místě, ale i se sazbovou novelou a především velkou novelou zákona o DPH) seznámit na semináři DPH 2015. Se stručným přehledem rozsáhlých změn v daňových a souvisejících předpisech se můžete seznámit na semináři "Daňové novinky 2015". Změnám v daních z příjmů a pojistném je věnován seminář "Daně z příjmů a pojistná 2015". Semináře se konají od listopadu 2014 do ledna 2015 v Plzni, Praze,  Brně a Zlíně.

—————

Zpět