Novela DPH č. 370/2011 Sb. od 1.1.2012 resp. 1.1.2013

08.12.2011 23:55

 

Dne 6.12.2011 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena velice důležitá tzv. sazbová novela zákona o DPH č. 370/2011 Sb. (dále jen „novela“), která s účinností od 1.1.2012 zvyšuje sníženou sazbu DPH z 10 na 14 % a přináší od 1.1.2012 i řadu dalších změn.

Novela obsahuje také sjednocení sazeb na 17,5 % s účinností od 1.1.2013, avšak tato úprava bude nejspíše do konce roku 2012 změněna. Může dojít ke změně účinnosti a především ke změně sjednocené sazby daně – např. by mohlo dojít ke sjednocení daňové sazby na 19 % s účinností od 1.7.2012 apod. (v této věci zatím nebylo nic rozhodnuto, vláda by příslušnou změnu iniciovala až po 1.1.2012).

Novelu (Poslaneckou sněmovnou projednávána jako sněmovní tisk 377) navrhla vláda v souvislosti s důchodovou reformou jako způsob řešení financování jejího náběhu. Novelu zamítl Senát a Poslanecká sněmovna ji definitivně schválila 6.11.2011 spolu s balíkem dalších „reformních“ návrhů – opozice zkomplikovala přijetí novely svým obstrukčním jednáním a schválení novely prohlašovala za neústavní a proto nelze vyloučit, že v této věci podá ústavní stížnost.

Od 6.12.2012 (od vyhlášení novely ve Sbírce zákonů) platí tyto sazby daně:

účinnost

snížená sazba

základní sazba

do 31.12.2011

10 %

20 %

1.1. až 31.12.2012

14 %

20 %

2013*

17,5 %

* v průběhu roku 2012 pravděpodobně dojde k novelizaci a od 1.1.2013 se pravděpodobně nebude uplatňovat jednotná sazba daně 17,5 %

Novela byla vládou navržena pouze jako novela sazbová:

 • zvýšení snížené sazby DPH k 1.1.2012 z 10 % na 14 %
 • zavedení jediné sazby DPH k 1.1.2013 ve výši 17,5 % (tedy jakoby zvýšení snížené sazby z 14 % na 17,5 % a snížení základní z 20 % na 17,5 %)
 • přechodná ustanovení řešící změnu sazeb (především otázka plnění poskytnutých po účinnosti novely, pokud na ně byla před účinností novely přijata úplata, ze které vznikla povinnost přiznat daň – např. bude-li v roce přijata na plnění ve snížené sazbě s cenou bez daně 100 přijata v roce 2011 záloha 88 a z této zálohy bude přiznána DPH ve výši 8, bude při poskytnutí tohoto plnění v roce 2012 k datu uskutečnění přiznána DPH v sazbě 14 % jen z rozdílu mezi sjednanou cenou 100 a přijatou zálohou 80, tedy ze základu daně 20)
  • legislativnětechnická opatření reagující na to, že novela s účinností od 1.1.2013 zavádí pouze jednu jedinou sazbu daně a zákon o DPH na mnoha místech počítá s existencí základní nebo snížené sazby daně – např. náležitostí daňového dokladu je základní nebo snížená sazba daně.

Formou pozměňovacího návrhu byly nad rámec původního návrhu přijaty některé změny, které měly být schvalovány jako samostatná novela od 1.1.2012, kterou MF předložilo do vnějšího připomínkového řízení 13.5.2011 a jejíž další projednávání bylo zatím odloženo (např. tak k 1.1.2012 nedošlo k harmonizaci zákona o DPH s předpisy EU, konkrétně s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. 3. 2011, kterým se od 1.7.2011 provádí Směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH).

Formou pozměňovacího návrhu (tedy bez řádného projednání a odůvodnění) byly do původně sazbové novely zákona o DPH od 1.1.2012 začleněny ještě např. tyto změny:

 • Podle § 73 odst. 5 lze chybějící náležitostí daňového dokladu prokázat i jiným způsobem, podle úpravy účinné do 31.12.2011 však toto neplatí pro údaje rozhodné pro výpočet daně nebo pro daňové identifikační číslo. Od 1.1.2012 lze jiným způsobem prokázat jakoukoli vadu daňového dokladu (např. překlep v DIČ).
 • Drobně se zjednodušuje vystavování opravných  daňových dokladů při opravě základu daně např. z důvodu poskytnutých finančních bonusů, platebních skont apod. (§ 45) Např. již nebude u „souhrnných opravných daňových dokladů“ vyžadováno uvedení evidenčních čísel původních daňových dokladů, ale bude postačovat takové vymezení, aby souvislost mezi původním a opraveným zdanitelným plněním byla jednoznačně určitelná. S touto změnou souvisí také zavedení možnosti (nikoli tedy povinnosti) použít pro přepočet na českou měnu u všech plnění uváděných na konkrétním opravném daňovém dokladu kurz ČNB platný první pracovní den kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy (§ 42 odst. 4).
 • Rozšiřuje se okruh výjimek, kdy lze odpočet daně na vstupu uplatnit i bez držby daňového dokladu o případ (§ 73 odst. 1 písm. e)), kdy plátce současně přiznává daň na výstupu podle § 13 odst. 4 písm. b) zákona o DPH (při uvedení dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností do užívání, jedná-li se o majetek, u kterého je nárok na odpočet DPH na vstupu pouze v částečné výši – např. uvedení do užívání budovy, která byla vytvořena vlastní činností a bude částečně pronajímána i neplátcům daně)
 • Definice dlouhodobého majetku v § 4 odst. 3 písm. d) se rozšiřuje o technické zhodnocení. Dopadem této změny je, že uplatnění odpočtu DPH na vstupu z pořízeného technického zhodnocení bude za období od 1.1.2012 vykazováno na řádku 47 daňového přiznání, obdobně jako se na tomto řádku vykazovalo za období leden až březen 2011 a jako se před rokem 2011 vykazovalo na řádku 48)
 • Lhůta pro úpravu odpočtu daně u technického zhodnocení nemovitostí se prodlužuje z 5 na 10 let (§ 78 odst. 3). Odpočet DPH u technického zhodnocení nemovitostí má od 1.1.2012 stejně dlouhou lhůtu pro úpravu jako odpočet DPH u nemovitostí, pro technické zhodnocení uvedené do užívání do 31.12.2011 zůstává lhůta pro úpravu odpočtu DPH 5 let)
 • Pravidla pro úpravu odpočtu daně u dlouhodobého majetku podle § 78 a násl. doznávají dílčích změn (např. je při výpočtu poměrného koeficientu pamatováno na případy, kdy je majetek pořízen v jednom kalendářním roce, ale daňový doklad je obdržen až v roce následujícím a až v následujícím roce lze uplatnit odpočet daně na vstupu; dále se např. zavádí samostatné podrobného ustanovení § 78d pro jednorázovou úpravu z důvodu prodeje apod., která se bude nově týkat i případů úpravy odpočtu v prvém roce po uplatnění odpočtu).
 • Upřesňují se pravidla pro vyrovnání odpočtu daně u zásob podle § 77 zákona o DPH při jejich použití k jiným účelům, tedy v situacích, kdy při uplatnění odpočtu není příslušný majetek plátcem dosud vůbec použit (např. se předpokládá, že bude použit k plněním s plným nárokem na odpočet) a následně je použit k jiným účelům (např. k plněním bez nároku na odpočet); dále se konkretizuje, co se rozumí použitím k jiným účelům (není jím pouhá změna poměrných nebo vypořádacích koeficientů).
 • S odůvodněním zabránění řetězových nebo karuselových podvodů se obecná úprava vykonatelnosti zajišťovacího příkazu podle  § 167 daňového řádu (v případě hrozby nebezpečí z prodlení je vykonatelný okamžikem oznámení daňovému subjektu) doplňuje v § 103 zákona o DPH úpravou speciální, která v případě hrozby nebezpečí z prodlení zavádí účinnost a vykonatelnost zajišťovacího příkazu jeho vydáním.
 • Institut ručení odběratele za daň z tuzemského zdanitelného plnění, která nebyla řádně odvedena, se rozšiřuje o případy, kdy byla úhrada za příslušné plnění  poukázána na zahraniční bankovní účet (plátce A uhradí plátci B za jím poskytnuté zemské zdanitelné plnění na zahraniční účet, plátce B neodvede DPH z tohoto plnění správci daně a plátce A se stane ručitelem).
  • Novela v přechodných ustanoveních reaguje na rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti o stavební a montážní práce od 1.1.2012 - byl přijat pozměňovací návrh, který řeší poskytnutí zálohy v roce 2011, ze které vzniká povinnost přiznat daň v roce 2011 dodavateli, a poskytnutí stavební nebo montážní práce v roce 2012. V tomto případě se režim přenesení daňové povinnosti použije pouze na rozdíl, ze kterého nebyla daň přiznána.                 

Součástí novely není jen změna zákona o DPH (a přechodná ustanovení), ale i změna dalších předpisů:

 • zákona o daních z příjmů (ZDP)
 • zákona o rozpočtových pravidel
 • zákona o rozpočtovém určení daní
  • zákona o územních finančních orgánech.

Změna ZDP má kompenzovat dopady zvýšení snížené sazby daně na rodiny s dětmi a proto počínaje obdobím roku 2012 zvyšuje daňové zvýhodnění na dítě o 150 Kč měsíčně (z 11 604 Kč ročně na 13 404 ročně) a maximální výše daňového bonusu se zvyšuje z 52 200 Kč na 60 300 Kč (maximální výše měsíčního daňového bonusu z 4 350 na 5 025 Kč). Jiné změny novela zákona o DPH do ZDP nepřináší.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech by měla zabezpečit, aby předpokládaný zvýšený výběr DPH se projevil na důchodovém účtu, jehož přebytky se převádějí na zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu ve státních finančních aktivech. Změna zákona o rozpočtovém určení daní snižuje obcím a krajům procentuální podíl na výběru DPH – v případě naplnění předpokladu zvýšeného výběru DPH by však měl podíl na výběru DPH v absolutní částce  zůstat zachován v současné podobě.

Změna zákona o územních finančních orgánech přináší zřízení specializovaného finančního úřadu pro vybrané subjekty (např. pro podnikající právnické osoby s obratem vyšším než 2 mld Kč).

 

Závěrem upozorňuji, že k 1.1.2012 nabývá účinnosti také ustanovení § 92e, které do zákona o DPH přinesla novela z jara roku 2011 č. 47/2011 Sb., od roku 2012 se tedy režim přenesení daňové povinnosti vztahuje i na stavební a montážní práce. Dne 8.12.2011 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů novelizace zákona o DPH obsažená v zákoně č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě – tento zákon přináší do zákona o DPH s účinností od 1.4.2012 především nové znění § 58 upravujícího zdravotní služby a dodání zdravotnického zboží jako zdanitelná plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

 

S aktuálními změnami daňové legislativy pro rok 2012 se můžete seznámit na přednáškách věnovaných tomuto tématu – bližší informace naleznete zde.

 

 

—————

Zpět