Novela DPH od 1.4.2011(původně od 1.1.2011)

25.03.2011 15:12

 

Zákon o DPH je zásadním způsobem novelizován k 1.4.2011. Jedná se o novelizaci, která byla připravována s účinností od 1.1.2011, avšak do tohoto data se nepodařilo novelu schválit. Legislativní proces byl dovršen vyhlášením novely ve Sbírce zákonů pod č. 47/2011 Sb.

 

Schvalování novely probíhalo zatím v těchto krocích:

·         vláda schválila její návrh 22.9.2010 a předložila jej Poslanecké sněmovně 7.10.2010 jako tisk Poslanecké sněmovny 129

·         Poslanecká sněmovna novelu schválila ve 3. čtení až 17.12.2010, a to s účinností od 1.4.2011 (podle vládního návrhu měla být účinnost novely již k 1.1.2011). Poslanecká sněmovna při schvalování přijala řadu pozměňovacích návrhů – např. byla přijata formulační změna v textu opravy základu daně dle nového znění § 42. Podle vládního  návrhu se oprava měla provádět v důsledku změny ceny „na základě sjednaných po dni uskutečnění zdanitelného plnění“, nakonec se bude provádět při snížení, popřípadě při zvýšení základu daně,  „ke kterému  dojde po dni uskutečnění zdanitelného plnění“.

·         Senát novelu vrátil dne 27.1.2011 se dvěma pozměňovacími návrhy. Jeden byltechnického charakteru – novela stanovuje, že pro účely přílohy č. 3 se používá Standardní klasifikace produkce platná k 1. lednu 2003 a nestanovuje, kam se má věta o použití SKP (a ještě další navazující text) do zákona o DPH umístit – logicky to je na konec přílohy č. 3, jak Senát navrhoval doplnit). Druhý pozměňovací návrh byl mnohem důležitější, když v § 73 odst. 2 podmínku držby daňového dokladu již v období, za které je odpočet uplatňován (plyne z odkazu na odst. 1 obsaženého v odst. 2), doplňoval tak, že pro uplatnění nároku na odpočet daně podle odst. 1 za zdaňovací období, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo, postačí, aby plátce měl daňový doklad ve lhůtě pro podání daňového přiznání za toto zdaňovací období.

·         8.2.2011 Poslanecká sněmovna o novele opět hlasovala a pozměňovací návrhy Senátu odmítla, tzn., že pro uplatnění odpočtu DPH na vstupu nebude podle § 73 odst. 2 novelizovaného zákona postačovat držba daňového dokladu v okamžiku uplatnění odpočtu, ale již v období, za které je odpočet uplatňován. Např. za duben nebude možné uplatnit odpočet ze zdanitelného plnění uskutečněného v dubnu na základě daňového dokladu obdrženého až v květnu před podáním daňového přiznání za duben, ale pouze na základě daňového dokladu obdrženého do konce dubna.

·         21.2.2011 novelu podepsal prezident

·         8.3.2011 byla novela vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 47/2011 Sb.

 

Novela byla vyhlášena ve Sbírce zákonů ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou v prosinci loňského roku a zapracovaném do některých kompletů úplných znění daňových zákonů k 1.1.2011.  

Novela značně zasahuje do struktury celého zákona – řadu dílčích problémů novela řeší na jiném místě než současný zákon.  Např. opravný daňový doklad pro opravu základu daně podle § 42, tedy z důvodu zrušení nebo vrácení zdanitelného plnění nebo jeho části, změny základu daně po uskutečnění zdanitelného plnění atd., novela upravuje v § 45 (dnes je opravný daňový doklad pro opravu dle § 42 upraven v 43 a je nazýván daňovým dobropisem a vrubopisem). Odběratel nebude v případě snížení ceny snižovat svůj nárok na odpočet za období doručení daňového dobropisu (§ 77 odst. 1 dnešního zákona), ale za období, ve kterém se dozvěděl o okolnostech rozhodných pro opravu základu daně.

 

Zcela novým způsobem bude od 1.4.2.2011 řešen opravný mechanismus odpočtu daně a budou tak platit zcela nové povinnosti týkající se např. odpočtu daně u automobilů používaných i pro soukromé účely zaměstnanců. Máte-li zájem se podrobněji seznámit nejen s novelou zákona o DPH, ale i s dalšími aktuálními daňovými problémy, můžete navštívit  přednášku na toto téma, samostatný blok přednášky bude věnován novým povinnostem navazujícím na uplatnění odpočtu DPH u automobilů.

 

Novela za určitých okolností umožní plátcům daně, jejichž odběratelé jim nezaplatili a skončili v insolvenci, snížit svojí daňovou povinnost. Tato problematika není tak jednoduchá, jak je líčena médii (že z nezaplacených faktur nebude odváděno DPH, což není vůbec pravda) a mnohým věřitelům nepomůže a nepochybně přinese řadu starostí insolvenčním správcům.

 

Pro období roku 2011 byl vydán nový tiskopis přiznání k DPH, který reaguje na novelu účinnou od 1.4.2011 (např. vykazování plnění uskutečněných resp. přijatých v režimu přenesení daňové povinnosti), ale přináší i jiné změny (např. vykazování poskytnutí služby osobě registrované k dani v jiném členském státě bude vykazováno na řádku 21 pouze v případě služby s místem plnění určeným dle základního pravidla, tj. v případě služby uváděné do souhrnného hlášení; poskytnutí služby s místem plnění podle speciálních pravidel bude na řádku 25).

 

Nový tiskopis se použije již za prvé zdaňovací období roku 2011, opatrně je třeba používat pokyny k jeho vyplnění - pro období od 1.1. do 31.3.2011 byl vydán dodatek k pokynům pro období do 31.3.2011. Informace České daňové správy k novému tiskopisu – viz info CDS, komentář k novému tiskopisu na tomto webu – viz tiskopis DPH 2011.

 

V období od 1.1. do 31.3.2011 nemá ČR vnitrostátní úpravu DPH v souladu s předpisy EU, na rozdíl od jiných členských států  - např. Slovenská republika příslušný zákon o slovenské DPH k 1.1.2011 novelizovala (slovenský zákon o DPH č. 222/2004 Z.z. v aktuálním znění si můžete vyhledat zde). Problém může v tomto přechodném období vzniknout zejména v uplatnění daně u služeb uvedených v § 10b, jsou-li poskytnuty osobě povinné k dani. Plátce si může v podstatě vybrat, zda bude již od 1.1.2011 postupovat podle předpisů EU anebo zda se bude řídit výhradně úpravou tuzemského zákona o DPH.

 

Informace k novele zákona o DPH od 1.4.2011 začalo MF zveřejňovat na svých internetových stránkách dne 14.3.2011 a postupně je doplňuje - informace jsou soustředěny zde. Např. 25.3.2011 byla doplněna informace GDŘ o zvláštním způsobu zajištění daně, kterým může oběratel eliminovat riziko, že daň neodvedená dodavatelem po něm nebude vymáhána (od 1.4.2011 v některých případech příjemce plnění ručí za daň, kterou má odvést dodavatel).

 

 

 

—————

Zpět