KONTROLNÍ HLÁŠENÍ

07.11.2017 19:08

Právní úprava kontrolního hlášení byla do zákona o DPH zavedena na konci roku 2014 novelou č. 360/2014 Sb., a to s účinností od 1.1.2016. Novela zákona o DPH od 29.7.2016 přinesla změnu ve lhůtě pro podávání následného kontrolního hlášení po výzvě správce daně a dílčí změny pokut souvisejících s kontrolním hlášení; kontrolního hlášení (konkrétně oddílu A.2) se týká uplatnění reverse charge při nákupu zboží v ČR od osoby v ČR neusazené, který se v tomto případě začal uplatňovat od 29.7.2016 - podrobně se změnami  v DPH od 29.7.2016 zabývá PODROBNÝ KOMENTÁŘ, který nabízíme za symbolickou cenu 40 Kč + DPH, nebo si můžete zdarma a bez registrace stáhnout zkrácenou verzi tohoto komentáře, kterou jsme registrovaným návštěvníkům těchto stránek rozeslali dne 23.8.2016 - KE STAŽENÍ ZDE.

V únoru 2017 byly Ústavním soudem (nález sp. zn. Pl. ÚS 32/15, ve Sbírce zákonů vyhlášen 15.2.2017 pod č. 40/2017 Sb.) zrušena v zákoně o dph dvě ustanovení týkající se kontlního hlášení. Ústavní soud shledal jako protiústavní tato dvě ustanovení:

 • § 101d odst. 1, které ukládá plátci povinnost uvést v kontrolním hlášení „předepsané údaje potřebné pro správu daně“. Konkrétní údaje, které jsou obsahem kontrolního hlášení, však nejsou stanoveny zákonem, ale stanovuje je finanční správa. Uvedené ustanovení bylo ÚS zrušeno k 31.12.2017 a od 1.1.2018 bude nahrazeno úpravou, která je součástí zákona č. 371/2017 Sb. (doprovodný zákon k novému zákonu o platebním styku). Nová právní úprava účinná od 1.1.2018 pro plátce daně nebude znamenat žádnou věcnou změnu.
 • § 101g odst. 5, podle kterého mohla být výzva k podání kontrolního hlášení (posílaná e-mailem) považována za doručenou  okamžikem odeslání správcem daně. Tuto úpravu nález Ústavního soudu zrušil již k datu vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. k 15.2.2017.

Zákon o DPH upravuje kontrolní hlášení v § 101c až 101i, např. jde o:

 •  frekvenci podávání daňového přiznání
  • právnické osoby vždy měsíčně (i když jsou čtvrtletní plátci dph),
  • fyzické osoby měsíčně nebo čtvrtletně (podle zdaňovacího období).
 • povinnost podávat kontrolní hlášení výhradně elektronicky,
 • lhůty pro podávání kontrolního hlášení (do 25. dne následujícího měsíce při měsíční frekvenci podávání resp. do 25. dne po uplynutí kalendářního čtvrtletí při čtvrtletní frekvenci podávání),
 • lhůty pro podávání následného kontrolního hlášení po výzvě správce daně (původně do 5 kalendářních dn§ od doručení výzvy, od 29.7.2016 do 5 pracovních dnů od doručení výzvy),
 • pokuty související s neplněním povinností ve věci kontrolního hlášení (např. 10 tis. Kč pro případ podání kontrolního hlášení na základě výzvy finančního úřadu – tato pokuta bude uložena např. i v případě, kdy bude kontrolní hlášení sice podáno, ale ne ve správném formátu nebo struktuře a bude proto neúčinné),
 • opožděné podání řádného kontrolního hlášení (byť o jedinou sekundu po půlnoci 25. dne příslušného kalendářního měsíce; pokud 25. den nepřipadá na pracovní den, tak po půlnoci následujícího pracovního dne) zákon o DPH spojuje s pokutou 1 tis. Kč. Od 29.7.2016 lze jedenkrát ročně beztrestně opožděně podat řádné kontrolní hlášení - uvedená tisícová pokuta nebude vyměřena,
 • opožděné podání následného kontrolního hlášení podávaného na základě výzvy správce daně je pokutováno částkou 30 tis. Kč. Od 29.7.2016 lze žádat o prominutí této a některých dalších pokut, ale jen při splnění velice tvrdých podmínek uvedených v pokynu Generálního Finančního ředitelství pokyn D-29 - od 6.3.2017 došlo k rozšíření důvodů pro prominutí pokut za pozdní podání kontrolního hlášení (viz samostatný příspěvek).

Podrobně Vás problematikou provede ZVUKOVÁ NAHRÁVKA PŘEDNÁŠKY KONTROLNÍ HLÁŠENÍ A DALŠÍ NOVÉ POVINNOSTI 2016 tuto nahrávku můžete získat zdarma jako bonus ke ZVUKOVÉ NAHRÁVCE PŘEDNÁŠKY DPH 2017/2018 - PROBLÉMY BĚŽNÉ PRAXE z 22.10.2017.

Vzor formuláře kontrolního hlášení ze 7.12.2015 je ke stažení ZDE (k 16.8.2016 došlo ke změně nadpisu oddílu A.2, ve kterém se od 29.7.2016 vykazuje i pořízení zboží v ČR od osoby neusazené v ČR a neregistrované v ČR k dani podle § 108 odst. 1 písm. d), od 1.7.2017 došlo k rozšíření kódů režimu přensení daňové povinnosti vyplňovaných v části A.1 resp. B.1 kontrolního hlášení v návaznosti na rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1.7.2017 novelou č. 170/2017 Sb.). Ukázka vyplnění kontrolního hlášení (včetně jeho odeslání) je dostupná ZDE. Oblast evidence čísel přijatých daňových dokladů a jejich variabilných symbolů  na příkladech vysvětluje samostatný materiál dostupný zdarma ZDE. K problematice kontrolního hlášení Finanční správa zveřejnila soubor otázek a odpovědí, ke kterému jsme pro Vás připravili přehledný doplněk těchto otázek a odpovědí ze dne 4.2.2016 týkajísí se vykazování údajů ze splátkových a platebních kalendářů.

 

Podrobnosti ke kontrolnímu hlášení jsou zveřejněny na stránkách Finanční správy - např. se jedná o  Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení aktualizované 16.6.2017  nebo o materiál Jak na podání kontrolního hlášení ze dne 13.4.2016

 

Kontrolní hlášení má tuto strukturu:

 • část A - plnění, u kterých je plátce povinen přiznat daň a uskutečněná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti:
  • A.1 uskutečněná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (výpis dle § 92a se od roku 2016 nepodává) – uváděná na řádku 25 přiznání
  • A.2 – pořízení zboží z JČS, přijetí služby z JČS ži ze třetí země, pořízení nového dopravního prostředku a od 29.7.2016 pořízení zboží v ČR od osoby neusazené v ČR a neregistrované v ČR k dani
  • A.3 – zvláštní režim pro investiční zlato
  • A.4 - uskutečněná plnění v ČR s DPH na výstupu nad 10 tis. Kč
  • A.5 - uskutečněná plnění v ČR s DPH na výstupu do 10 tis. Kč a bez povinnosti vystavit daňový doklad (souhrnně). Zde budou uváděna plnění:
   • do 10 tis. Kč včetně DPH poskytnutá plátcům (nezávisle na tom, zda bude vystaven zjednodušený daňový doklad, anebo daňový doklad se všemi náležitostmi, tj. s označením odběratele)
   • nezávisle na hodnotě plnění, pokud odběratel nevystupuje jako osoba povinná k dani - tedy i plnění nad 10 tis. včetně DPH, pokud není vystaven daňový doklad
 • část B pro odpočet daně:
  • B.1 přijatá plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (výpis dle § 92a se od roku 2015 nepodává) – uváděná na řádcích 10 či 11 přiznání
  • B.2 – „klasický“ odpočet „českých“ plnění z řádků 40 a 41 (doklady nad 10 tis. Kč)
  • B.3 – „klasický“ odpočet „českých“ plnění z řádků 40 a 41 ze zjednodušených daňových dokladů (souhrnně). Zde bude vykázáno přijaté plnění i v případě, kdy je na plnění do 10 tis. Kč včetně DPH vystaven daňový doklad se všemi náležitostmi (tedy i s označením odběratele a nejde tudíž o zjednodušený daňový doklad).

Obdobně jako dříve u výpisu dle § 92a (ten se již počínaje obdobím leden 2016 resp. 1. čtvrteltí 2016 nepodává – příslušné údaje jsou součástí kontrolního hlášení) platí zásada jedno plnění = jeden řádek kontrolního hlášení (kromě uskutečněných a přijatých plnění do 10 tis. Kč či bez povinnosti vystavit daňový doklad). Uváděné údaje:

 • DIČ odběratele či dodavatele, VAT dodavatele
 • evidenční číslo daňového dokladu (v případě přijatých plnění vykazovaných v části B.2 se jedná o evidenční číslo daňového dokladu, tedy o evidenční číslo přidělené dodavetelem, nikoli číslo, pod kterým odběratel doklad eviduje ve svém účetnictví)
 • datum uskutečnění plnění či povinnosti přiznat daň
 • základ daně a daň (v členění dle jednotlivých sazeb DPH)
 • u plnění v režimu přenesení daňové povinnosti se uvádí  kódy jednotlivých druhů plnění (obdobně jako tomu bylo u výpisu dle § 92a podávaného naposledy za období 2015), v návaznosti na změny v DPH daňovým balíčkem č. 170/2017 Sb. se počínaje obdobím od 1.7.2017 nově používají tyto nové kódy:
  • 1a Zlato – zprostředkování dodání investičního zlata
  • 3a Dodání nemovité věci v nuceném prodeji
  • 4a Stavební a montážní práce – poskytnutí pracovníků
  • 6 Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka
  • 7 Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví.

Údaje z každé faktury vystavené pro jiného plátce jsou tedy uváděny na samostatném řádku kontrolního hlášení, jde-li o faktury přesahující (včetně daně) částku 10 tis. Kč. Níže uvedená tabulka ukazuje, jak se do kontrolního hlášení za říjen 2017 u plátce CZ1234567 promítne např.:

 • plnění uskutečněné pro plátce s DIČ: CZ2345678
 • na plnění bude vystavena faktura č.: TU-20170067
 • s datem povinnosti přiznat daň (tímto datem může být datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí platby, předchází-li uskutečnění zdanitelného plnění): 5.10.2017
 •  se základem daně 10.000,- Kč a s daní 2.100,-Kč
 • ve standardním režimu (nejde o zvláštní režim pro cestovní službu podle § 89 zákona o DPH ani o zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi podle § 90), jde tedy o běžné plnění vykazované s kódem 0)
  • nejde o opravu daně podle § 44 zákona o DPH?

Plátce uvede příslušné údaje z poskytnutého plnění do části A.4 kontrolního hlášení. Uvede tedy DIČ odběratele, číslo daňového dokladu, datum uskutečnění, základ daně a daň.

Číslo řádku DIČ odběratele* Ev. číslo daňového dokladu Den povinnosti přiznat daň Základ daně 1 (základní sazba DPH) Daň 1 (základní sazba DPH)
1 CZ 2345678 TU-20170067

05.10.2017

10000,00

2100,00

* CZ je v kontrolním hlášení automaticky předvyplněno.

Základy daně a odpovídající daně pro první a druhou sníženou sazbu daně Kód režimu plnění § 44 ZDPH
        0 - běžné plnění N

 

Dále uvedená tabulka ukazuje, jak se předchozí plnění promítne do kontrolního hlášení odběratele za období, za které uplatní odpočet daně z tohoto plnění – nejdříve tedy do kontrolního hlášení za říjen 2017 (bude-li odpočet daně uplatněn za toto období), ale třeba až do kontrolního hlášení za březen 2018, bude-li odpočet uplatněn až za období březen 2018.

Plátce uvede příslušné údaje z přijatého plnění do části B.2 kontrolního hlášení. Uvede tedy DIČ dodavatele, číslo daňového dokladu, datum uskutečnění, základ daně a daň. Zároveň uvede, zda byl u uvedeného plnění proveden odpočet v poměrné výši (např. při pořízení majetku užívaného i pro soukromé účely); krácení odpočtu (z důvodu koeficientu) se v kontrolním hlášení nezohledňuje.

Číslo řádku DIČ dodavatele Ev. číslo daňového dokladu Den povinnosti přiznat daň Základ daně 1 (základní sazba DPH)

Daň 1

(základní sazba DPH

8 CZ 2345678 TU-20170067

05.10.2017

10000,00 2100,00

 

 Základy daně a odpovídající daně pro první a druhou sníženou sazbu daně Použit poměr § 44 ZDPH
        N N

 

Údaje z daňových dokladů do 10 tis. Kč včetně daně se do kontrolního hlášení uvádí souhrnně, tedy bez uvádění čísla faktury, data povinnosti přiznat daň a bez identifikace odběratele (v kontrolním hlášení dodavatele) resp. bez identifikace dodavatele (v kontrolním hlášení odběratele).

 

Důležité je, že kontrolní hlášení se sestavuje v návaznosti na uplatnění odpočtu daně v daňovém přiznání – byl-li např. uplatněn odpočet daně z plnění uskutečněného v říjnu 2017 až za listopad 2017 (např. z toho důvodu, že doklad došel až v listopadu 2017), vykázal toto plnění dodavatel v kontrolním hlášení za říjen 2017 a odběratel v kontrolním hlášení za listopad 2017 (musel však u tohoto plnění uvést lednové datum povinnosti přiznat daň). Účetní systémy je proto nutné nastavit tak, aby v nich mohl být u přijatých daňových dokladů zadán jak den povinnosti přiznat daň (tento den se objeví v kontrolním hlášení), tak den pro uplatnění odpočtu daně (podle tohoto data bude doklad zahrnut do příslušného období daňového přiznání a kontrolního hlášení).

V souvislosti se zavedením kontrolního hlášení byla k 1.1.2016 novelizována vyhláška č. 194/2009 Sb. a byl tak navýšen limit pro zprávy odesílané prostřednictvím datových schránek z 10 na 20 MB.

 

K vykazování provizí ze stravenek Sodexo v kontrolním hlášení tato společnost připravila samostatný návod.

 

Chcete-li být informováni o novinkách z daňové a účetní oblasti, můžete se zaregistrovat k bezplatnému zasílání e-mailových novinek:

REGISTRACE K ODBĚRU E-MAILOVÝCH NOVINEK

 

Novinky můžete také sledovat na FACEBOOKU O DANÍCH

 

 

Také by Vás mohlo zajímat:

—————

Zpět