K elektronické komunikaci od 1.1.2015

18.05.2015 20:10

Daňový řád (DŘ) byl k 1.1.2015 v § 72 doplněn takto

4) Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání podle odstavce 1 učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1.

Nová úprava se týká fyzických i právnických osob:

 • se zpřístupněnou datovou schránkou
 • jejichž zástupce má zpřístupněnu datovou schránku
 • s povinností ověřit účetní závěrku auditorem.

Nová úprava se týká tzv. formulářových podání uvedených v § 72 odst. 1 DŘ, tj.:

 • přihlášky k registraci
 • oznámení o změně registračních údajů včetně žádosti o zrušení registrace
 • řádných či dodatečných daňových tvrzení - ve smyslu  § 1 odst. 3 daňového řádu jde o:
  • daňová přiznání,
  • hlášení (např. hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou o splnění povinnosti odvodu sražené daně z příjmů vyplácených daňovým nerezidentům dle § 38d odst. 3 ZDP nebo hlášení o provedení srážky zajištěné daně dle § 38e odst. 6 ZDP),
  • vyúčtování (např. vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob podávané dle § 38d ZDP v tříměsíční lhůtě po uplynutí roku dle § 137 DŘ).

Podle § 71 odst. 1 DŘ elektronické podání lze učinit datovou zprávou:

a) podepsanou uznávaným elektronickým podpisem,

b) odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo

c) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Subjekt se zpřístupněnou datovou schránkou tedy nemusí uvedená formulářová podání odesílat prostřednictvím datové schránky (pochopitelně tak učinit může), ale také prostřednictvím aplikace "EPO", a to „podepsané“ elektronickým podpisem či heslem pro přístup do datové schránky (tedy s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky).

Problematické se zdá být podání prostřednictvím uskutečněné prostřednictvím aplikace EPO, avšak „nepodepsané“ a následně do 5 dnů písemně potvrzené dle § 71 odst. 3 daňového řádu (tzv. e-tiskopis). Takto potvrzené podání je vůči správci daně účinné a proto by mělo mít dle mého názoru stejné účinky jako podání potvrzené způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu; nové ustanovení § 72 odst. 4 nehovoří o způsobu potvrzení datové zprávy, ale o způsobu odeslání. Podle názoru daňové správy však využitím e-tiskopisu není splněna povinnost podávat příslušná podání elektronicky - na druhou stranu však daňová správa rozhodla, že do konce roku 2015 bude tento postup akceptovat a nebude jej sankcionovat. Informace daňové správy k elektronické komunikaci od 1.1.2015 včetně metodické pomůcky k povinnému elektronickému podání podle § 72 odst. 4 a souvisejících ustanovení daňového řádu jsou dostupné zde.

Povinnost elektronického podávání předepsaných formulářových podání je záležitostí procesní povahy a vztahuje se tedy na formulářová podání podávaná od 1.1.2015 - např. i na podání řádného daňového přiznání k dani silniční za rok 2014.

V roce 2014 byla povinnost elektronického podávání řešena zejména zákonem o DPH (zejména jde o povinnost podávat elektronicky přiznání k DPH, která se až na výjimky pro některé fyzické osoby vztahuje na všechny plátce) – tato zvláštní úprava nadále platí i v roce 2015, ale z důvodu výše uvedeného doplnění § 72 odst. 4 DŘ se zúžil okruh fyzických osob, které nemusí přiznání k DPH podávat elektronicky (fyzická osoba se zpřístupněnou datovou schránkou musí od 1.1.2015 podávat přiznání k DPH vždy elektronicky). Zákon o DPH nenařizuje elektronické podání způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 DŘ, ale jakékoli elektronické podání, tedy i „nepodepsané“ podání prostřednictvím EPO, je-li následně písemně potvrzeno postupem dle § 71 odst. 3 DŘ.  Daňová správa se k elektronickému podávání přiznání k DPH v roce 2015 vyjádřila 12.1.2015 (zveřejněno 14.1.2015, dostupno zde) a s možností elektronického podání prostřednictvím EPO, které není podepsáno, ale je následně potvrzeno postupem dle § 71 odst. 3 DŘ - toto vyjádření tedy potvrzuje, že využitím e-tiskopisu je splněna povinnost elektronického podání pro účely DPH (přiznání k DPH, výpis z evidence plnění v režimu přenesení daňové povinnosti či souhrnné hlášení).

V některých případech nelze povinnost dle § 72 odst. 4 DŘ splnit, a to z důvodu, že daňová správa se na tuto změnu daňového řádu nestačila připravit (úprava je sice účinná od 1.1.2015, ale byla schválena již v roce 2011!) a dosud nezveřejnila příslušné struktury pro podání některých daňových přiznání (např. přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, dílčí přiznání k dani z nemovitých věcí). V informaci k majetkovým daním z 22.1.2015 (dostupno zde) se s tímto problémem daňová správa vypořádala tak, že uvedená podání mají být podávána pouze písemně. Zjednodušeně řečeno, povinnost elektronického podání je vyžadována (a také je splnitelná) jen u těch podání, která jsou dostupná v aplikaci EPO - např. přiznání k dani z příjmů právnických osob od roku 2009, přiznání k dani z příjmů fyzických osob také od roku 2009.

Má-li být podání podáno elektronicky, ale elektronicky podáno není, je od 1.1.2015 toto podání akceptováno, pokud nevykazuje jinou vadu (§ 74 odst. 4 DŘ doplněný od 1.1.2015) a je uvedeno na tomto  seznamu (jedná se o podání dostupná v aplikaci EPO). Podal-li tedy např. poplatník daně silniční se zpřístupněnou datovou schránkou přiznání k dani silniční v letošním roce v papírové podobě, jde o platné podání a již nebude nucen k elektronickému podání – bude mu však předepsána pokuta dle § 274a odst. 2 DŘ (doplněno od 1.1.2015) ve výši 2 tis. Kč.

Příklady podání vyúčtování daně ze závislé činnosti (zaměstnanci jsou rezidenti ČR – neuplatní se § 38j odst. 6 zákona o daních z příjmů) u osoby, která má zpřístupněnu datovou schránku:

1) vyúčtování je podáno v xml formátu z datové schránky – jde o bezchybné podání

2) vyúčtování je podáno prostřednictvím EPO a je „podepsáno“ elektronickým podpisem nebo „heslem pro datovou schránku“ – jde o bezchybné podání

3)  vyúčtování je podáno prostřednictvím EPO bez elektronického podpisu a je následně do 5 dnů písemně potvrzeno postupem dle § 71 odst. 3 DŘ – není výslovně dodržen postup uvedený v § 72 odst. 4 DŘ, avšak v roce 2015 je tento postup akceptován a nehrozí z něj žádná sankce.

4) vyúčtování je podáno písemně – jde o chybnou formu podání spojenou s pokutou dle § 247a odst. 2 DŘ ve výši 2 tis. Kč. Pokud nemá vyúčtování jinou vadu, bude správcem daně akceptováno, avšak bude uložena pokuta dle § 247a odst. 2 DŘ ve výši 2 tis. Kč.

 

Se změnami v daňových předpisech pro rok 2015 stručně seznamuje zvuková nahrávka přednášky Daňové novinky 2015 - ukázka nahrávky: Cast 3.mp3 (4,5 MB), ukázka podkladového materiálu: Danove novinky 2015 ukazka.pdf (833,8 kB). Podrobně se  změnami v daních z příjmů a pojistném pro rok 2015 seznamuje zvuková nahrávka přednášky Daně z příjmů a pojistná 2015, se změnami v DPH nahrávka přednášky DPH 2015.

Chcete-li být průběžně informováni o aktuálním dění, zaregistrujte se prosím k odběru novinek zde - novinky jsou rozesílány e-mailem 1 až 2x měsíčně v závislosti na aktuálním dění. Informace rozeslaná dne 21.1.2015 je dostupná zde.

 

—————

Zpět