Informace GFŘ k přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví z 31.8.2012

16.09.2012 21:29

Uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví je vysvětleno zde. Tento text je věnování informaci, kterou Generálního finančního ředitelství vydalo dne 31.8.2012 ve spolupráci s Českým statistickým úřadem „k některým otázkám zatřídění stavebních prací dle oddílů 41 až 43 klasifikace CZ-CPA ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví na DPH“ dostupné na zde.

 

Uvedenou informaci lze chápat jako určité dovysvětlení  ke třem přehledům nejčastějších dotazů k zatřídění, které Generální finanční ředitelství zveřejnilo 7.2.2012 (část I) a 3.4.2012 (část II a III). Zároveň byla část přehledu I ze 7.2.2012 dne 31.8.2012 aktualizována. Informace se také snaží naznačit filozofii zatřídění některých případů, tedy nejen konstatovat zatřídění do příslušného kódu CZ-CPA, ale také objasnit, proč konkrétní případ patří do příslušného kódu CZ-CPA a proč nepatří do jiného. Do informace byly promítnuty také závěry koordinačního výboru KV 366/04.04.12 „Vymezení stavebních a montážních prací při opravách a údržbě zařízení pevně připojeného k budově“, který byl projednán dne 4.4.2012.

 

Aktualizace části I přehledu nejčastějších dotazů spočívá především v upřesnění některých případů, doplnění některých případů a vypuštění jednoho případu. Proti původnímu znění přehledu došlo k  upřesněním následujících případů, u kterých se uplatňuje režim přenesení daňové povinnosti (v následujícím textu jsou opraveny překlepy a pravopisné chyby):

 • položka č. 5 - pronájem lešení s montáží jako součást stavebního díla; původně „montáž, pronájem lešení jako součást díla“
 • položka č. 8 - celková rekonstrukce budovy (dle smlouvy o dílo); původně „smlouva o dílo na rekonstrukci budovy“
 • položka č. 15 - pronájem jeřábu s obsluhou-jeřábnické práce (jeřáb s obsluhou) pro činnosti uvedené v sekci F - Stavby a stavební práce CZ CPA; původně „pronájem jeřábu s obsluhou - jeřábnické práce (jeřáb s obsluhou)“
 • položka č. 17 - pronájem plošiny s obsluhou pro činnosti uvedené v sekci F - Stavby a stavební práce CZ CPA; původně „pronájem plošiny s obsluhou“
 • položka č. 20 - montáž a opravy plynových kotlů pro vytápění budovy; původně „montáž a opravy plynových kotlů a jiných plynových spotřebičů“. Zároveň byla doplněna nová položka 20a  - opravy domácích plynových spotřebičů; u této položky se režim přenesení daňové povinnosti neuplatňuje. Zařazení položky 20a lze ve vazbě na „upřesněné“ znění považovat za věcnou změnu.
 • položka č. 29 - uvedení kotle do provozu nebo vyřazení z provozu v rámci instalace topení nebo vody; původně „uvedení kotle do provozu nebo vyřazení z provozu v rámci zabudování do stavby“
 • položka č. 31 - opravy elektronického bezpečnostního zařízení v budově (vyjma samostatných oprav koncových zařízení); původně „opravy elektronického bezpečnostního zařízení v budově“
 • položka č. 38 - instalace kompletní počítačové sítě u zákazníka; původně „instalace počítačů u zákazníka,kabelové vedení pro počítačové sítě - materiál, stroje či zařízení jsou pevně spojeny s budovou“
 • položka č. 40 - dodání vyrobené kuchyňské linky a vestavné skříně, včetně vestavění (montáže) do budovy; původně „dodání vyrobené kuchyňské linky a skříně, kde je součástí její montáž do budovy“
 • položka č. 56 - instalace standardních nebo zakázkových plechových dílů na stavbě; původně „instalace standardních nebo zakázkových plechových dílů“

 

Původní znění uvádělo jako položku č. 34 „opravy dveří - oprava dveřního zavírače spojených se stavbou“, u této položky se měl režim přenesení daňové povinnosti použít. Aktualizovaný přehled uvádí v položce č. 34 „opravy dveřního zavírače (jako takového) u dveří zabudovaných ve stavbě“ a u této položky se režim přenesení daňové povinnosti nepoužije. U položky č. 34 tedy došlo k věcné změně. Aktualizovaný přehled uvádí novou položku č. 34a „instalace dveřního zavírače u dveří domu“, u které se režim přenesení daňové povinnosti použije.

 

Ke změnám došlo dále u těchto položek, u kterých se neuplatňuje režim přenesení daňové povinnosti:

 • položka č. 35 - výroba  a dodání kancelářského nábytku a stavebních hranolů; původně „výroba kancelářského nábytku a stavebních hranolů“
 • položka č. 62 - instalace dojícího zařízení; původně „instalace ostatních všestranně použitelných strojů a zařízení“
 • položka č. 68 - oprava či výměna okenních kliček na nemovitosti; původně „oprava či výměna okenních kliček“

 

Poslední změnou části I přehledu nejčastějších dotazů je vypuštění položky č. 59 (instalace topení), která byla uvedena duplicitně s položkou č. 6 (instalace topení).

 

Z praktického hlediska je potěšující závěr informace:

Pokud plátci doposud postupovali v dobré víře a následně se ukáže, že jejich postup není v souladu s výše uvedenými shodnutými závěry, nebude již uplatněný režim ze strany daňové správy zpochybňován resp. není nutné provádět opravy. Konstatované však platí samozřejmě pouze za podmínky, že takto postupoval jak dodavatel, tak příjemce plnění a nedošlo tak ke zkrácení státního rozpočtu.

 

Informace je zásadní v tom, že se jedná o prvý materiál veřejné správy (daňová správa a navíc Český statistický úřad zodpovědný za zatřiďování), který se snaží formulovat některé obecné principy zatřiďování. Např. je velice důležitý vztah klasifikací CZ-CPA (klasifikace produkce rozhodná pro uplatnění či neuplatnění režimu přenesení daňové povinnosti) a CZ-NACE (klasifikace ekonomických činností), kde informace potvrzuje použitelnost pravidel pro zatřiďování podle klasifikace CZ-NACE i pro zatřiďování podle klasifikace CZ-CPA:

Klasifikace CZ-NACE, používaná pro zatřídění jednotlivých ekonomických činností, má až po úroveň tříd stejná kritéria pro zatřídění a tomu odpovídající kódy jako klasifikace CZ-CPA.

 

Z informace je patrné, že oprava je stavebněmontážní prací jen tehdy, kdy lze ještě hovořit o opravě stavby (spočívající např. ve výměně žaluzií) a nikoli o opravě její dílčí části (spočívající např. ve výměně plátů vertikálních žaluzií).

 

Informace se snaží být konkrétní a nevyhýbá se např. ani stanovením hranice mezi průmyslovou a jinou než průmyslovou klimatizací. Instalace, údržba a opravy průmyslové klimatizace není v režimu přenesení daňové povinnosti, v případě klimatizací pro obydlí apod. je tomu naopak – to je poměrně známa informace, pro určení rozdílu mezi průmyslovou a jinou než průmyslovou klimatizací dosud asi nezbývalo nic jiného než intuice (buď naše anebo odborníka na zatřiďování).

 

Informaci doporučuji k důkladnému studiu a na závěr jejího komentáře si dovolím upozornit na výklad   k dodávkám díla - chladících a mrazících „boxů“ (izolovaných místností včetně technologie) zařazených dle klasifikace CZ-CPA do kódu 33:

Zařazení uvedených mrazících boxů včetně technologie do oddílu 33 CZ-CPA představuje výkladový posun, dosavadní postupy podle předchozích výkladů nebudou v tomto ohledu zpochybňovány.

—————

Zpět