EET u tržeb z doplňkových činností v roce 2018

04.03.2018 17:17

EET U TRŽEB Z DOPLŇKOVÝCH ČINNOSTÍ

Již od 1.12.2016 podléhají evidenci tržeb tržby za ubytovací a stravovací služby a od 1.3.2017 tržby z velkoobchodu či maloobchodu - metodika GFŘ však evidenci těchto tržeb, pokud jde o tržby z minoritní činnosti, zatím evidenci těchto tržeb nevyžaduje - evidenci těchto tržeb bude finanční správa vyžadovat až od okamžiku evidovat tržby z hlavní činnosti (nejdříve tedy v roce 2019). Finanční správa k uvedené benevolenci při uplatňování zákona přistoupila již v původní metodice z roku 2016 a potvrdila ji i v současné metodice z 1.3.2018, která reaguje na změnu zákona o evidenci tržeb nálezem Ústavního soudu vyhlášeným ve Sbírce zákonů pod č. 8/2018 Sb.

Např. provozovatel autoservisu má příležitostné tržby za prodej náhradních dílů (tyto tržby obecně podléhají evidenci tržeb již od 1.3.2017); pokud za rok 2016 splňovaly tržby za prodej náhradních dílů kritéria tržeb z minoritních činností dle uvedené informace, nemusely být v době od 1.3.do 31.12.2017 tyto tržby evidovány. Pokud je kritérium minoritní činnosti splněno za rok 2017, nemusí tyto tržby evidovat ani v roce 2018. 

Dalším příkladem může být např. evidence tržeb u výrobce, který v podnikové prodejně prodává kromě svých výrobků také zboží nakupované u jiných dodavateů. Aby nemusely být uvedené tržby ve smyslu metodiky GFŘ v roce 2018 evidovány, musí být  za rok 2017 splněno kritérium minoritních tržeb.

Aktuální metodika GFŘ z 1.3.2018 evidenci tržeb za minoritní činnosti řeší takto:

Pokud poplatník provozuje ve svých provozovnách kromě své hlavní činnosti i činnosti malého rozsahu tzv. minoritní činnosti a povinné evidování tržeb z těchto minoritních činností by podléhalo evidenci tržeb dříve, než evidování tržeb z hlavní činnosti, nebude Finanční správa evidování tržeb z takovýchto minoritních činností vymáhat až do okamžiku vzniku povinnosti evidovat tržby z činnosti hlavní.

….

S ohledem na neexistující správní praxi v této oblasti a objektivní právo poplatníků na bližší vymezení pojmu minoritní činnosti z důvodů legitimního očekávání Finanční správa uvádí, že takováto činnost bude posuzována dle těchto kritérií:

• minoritní činnost není provozována v samostatné provozovně,

• platby z minoritní činnosti tvoří maximálně 49 % z celkových plateb provozovny a současně nepřevyšují částku 175 000 Kč5) v dané provozovně (pokud by byla provozovna účelově rozdělena, nebere se na toto účelové rozdělení zřetel) má-li poplatník v jedné provozovně minoritních činností více, potom se pro posouzení výše uvedených kritérií platby z minoritních činností sčítají.

Pro posouzení uvedených kritérií jsou vždy zohledňovány platby přijaté poplatníkem v rámci jedné provozovny, které zároveň splňují formální6) a materiální náležitosti evidované tržby ve smyslu ZoET a nejsou z evidence tržeb dle § 12, resp. § 36 ZoET vyloučeny, a to za předcházející kalendářní rok. Poplatník, který začíná podnikat, a nemá pro účely stanovení uvedených kritérií údaje z předchozího roku, může provést kvalifikovaný odhad. Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, pak nemá poplatník povinnost v roce následujícím platby z minoritní činnosti evidovat.

6) Při posuzování splnění kritérií pro účely využití institutu minoritní činnosti na rok 2018 a 2019 bude akceptován postup, kdy poplatník určí výši plateb z minoritní činnosti podle uvedených pravidel s tím, že pro účely posouzení formálních znaků evidované tržby aplikuje (i na období před účinností změn provedených Nálezem Ústavního soudu) ustanovení § 5 zákona o evidenci tržeb ve znění od 1. 3. 2018, tj. do sumy plateb splňujících formální znaky evidované tržby nezahrne platby kartou, viz příklad č. 2.

Takto posuzovaná minoritní činnost není z povahy věci způsobilá vytvořit nerovné konkurenční prostředí, což je další důležitý aspekt, ze kterého tento závěr vychází.

V případě, že vznikne povinnost začít evidovat tržby z hlavní činnosti, automaticky vzniká povinnost začít evidovat tržby i z minoritní činnosti bez dalšího posuzování kritérií.

Příklad 1:

Prodává-li kadeřnice ve své provozovně vedle své hlavní činnosti též doplňkově vlasové přípravky, přičemž tržby z této činnosti v roce 2016 představovaly 80 000 Kč a 12 % podílu na celkových tržbách, nemusela zahájit evidenci tržeb ve vztahu k tomuto prodeji ve 2. fázi tj. k 1. 3. 2017, ale až v okamžiku vzniku evidenční povinnosti z hlavní činnosti. Pokud by však v roce 2017 přesáhla některé z uvedených kritérií, pak byla povinna zahájit evidenci tržeb z této činnosti (prodej vlasových přípravků) již od 1. 1. 2018.

 

V případě, že má více provozoven, pak se limity počítají za každou z provozoven odděleně. Pokud by došlo v rámci provozovny k situaci, že není možné doplňkové tržby dle výše uvedeného považovat za minoritní, pak by musela zahájit evidenci tržeb již od 1. 3. 2017.

Příklad 2:

Pokud pekař ve své provozovně vedle své hlavní činnosti (prodeje pekařských a cukrářských výrobků) provádí též doplňkově maloobchodní prodej zboží, kdy tržby z této činnosti v roce 2017 představovaly 200 000 Kč a 20 % podílu na celkových tržbách, přičemž z uvedených 200 000 Kč bylo 80 000 Kč hrazeno platební kartou, nemusí pekař v roce 2018 tržby z maloobchodního prodeje evidovat, neboť nebyl překročen limit hotovostních tržeb (platby kartou nemusí být započítány).

 

V úvodu uvedený případ autoservisu lze ilustrovat např. na následujícím příkladu:

Provozovatel autoservisu má příležitostné tržby za prodej náhradních dílů. Činnost je prováděna v jediné provozovně. V roce 2016 měl provozovatel autoservisu tyto příjmy:

  • příjmy za opravy a údržbu vozidel 3.000.000 Kč, z toho 2.165.000 Kč bylo uhrazeno bezhotovostním převodem na účet na základě příkazu k úhradě podaného zákazníkem a 835.000 Kč bylo uhrazeno v hotovosti popř. platební kartou.
  • příjmy za prodej náhradních dílů činily 200.000 Kč, z toho 35.000 Kč bylo uhrazeno bezhotovostním převodem na účet na základě příkazu k úhradě podaného zákazníkem a 165.000 Kč bylo uhrazeno v hotovosti popř. platební kartou.
  • celkové hotovostní tržby včetně platebních karet činily 1.000.000 Kč (835.000 Kč za opravy a údržbu a 165.000 Kč za prodej náhradních dílů, tj. 16,5 % celkových tržeb)

V roce 2017 měl provozovatel autoservisu tyto příjmy:

  • příjmy za opravy a údržbu vozidel 2.900.000 Kč, z toho 2.100.000 Kč bylo uhrazeno bezhotovostním převodem na účet na základě příkazu k úhradě podaného zákazníkem a 800.000 Kč bylo uhrazeno v hotovosti (platby platební kartou se dle metodiky z 1.3.2018 do limitu tržeb z minoritní činnosti již nezapočítávají).
  • příjmy za prodej náhradních dílů činily 250.000 Kč, z toho 50.000 Kč bylo uhrazeno bezhotovostním převodem na účet na základě příkazu k úhradě podaného zákazníkem a 200.000 Kč bylo uhrazeno v hotovosti .
  • celkové hotovostní tržby činily 1.000.000 Kč (800.000 Kč za opravy a údržbu a 200.000 Kč za prodej náhradních dílů, tj. 20 % celkových tržeb)

V uvedeném případě provozovatel autoservisu nemusel v roce 2017 tržby za prodej náhradních dílů evidovat - kritérium plateb podléhajících evidenci tržeb bylo splněno (hotovostní tržby 165 tis. Kč nepřesáhly 175 tis. Kč a současně představovaly 16,5 % evidovaných tržeb, tj. nepřesáhly 49 % celkových evidovaných tržeb).

Od 1.1.2018 však musel tržby z prodeje náhradních dílů provozovatel autoservisu začít evidovat – např. pokud přijal první hotovostní tržbu za náhradní díly dne 15.1.2018, tak musel tuto tržbu zaevidovat (kritérium podílu tržeb z minoritní činnosti maximálně 49 % v provozovně bylo sice za rok 2017 splněno, ale byla překročena hranice 175.000 Kč).

  

—————

Zpět