Výjimka z evidence tržeb nařízením vlády

13.11.2017 12:47

Nařízením může vláda stanovit okruh tržeb, jejichž evidence by znemožnila nebo ztížila plynulý nebo hospodárný provoz - tyto tržby nepodléhají evidenci tržeb.

Dne 6.11.2017 vláda schválila prováděcí nařízení, které z evidence tržeb vyjímá osoby úplně a prakticky nevidomé a hluchoslepé, a to s účinností od data vyhlášení prováděcího nařízení ve Sbírce zákonů. Prováděcí nařízení bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů 14.11.2017 pod č. 376/2017 Sb. Prováděcí nařízení z evidence tržeb dále vyjímá pro období 14. až 24. prosince tržby z prodeje sladkovodních ryb, a to v provozovnách, ve kterých poplynou pouze uvedené tržby (zatím pro období vánoc 2017, 2018 a 2019); pokud v provozovně budou přijímány i tržby z prodeje jiného zboží, budou podléhat evidenci tržeb i tržby z prodeje sladkovodních ryb.

Uvedené nařízení vlády nemá nic společného s výjimkou z EET pro sociální ústavy, nemocnice a část lékařských ambulancí - toto je součástí senátorského návrhu novely zákona o evidenci tržeb, kterou 8.11.2017 jednomyslně podpořil senátní hospodářský výbor. Tuto novelu (přílsušný návrh je dostupný ZDE) je ště musí schválit Senát jako takový a následně ještě Poslanecká sněmovna; cesta ke schválení této novely je tedy ještě poměrně dlouhá a nejistá. Navržená účinnost novely je 1.2.2018.

Nařízení také neupravuje evidenci tzv. minoritních tržeb, kterou finanční správa dočasně nevyžaduje - viz článek EET u doplňkových činností od 1.1.2018.

EET U TRŽEB Z DOPLŇKOVÝCH ČINNOSTÍ OD 1.1.2018

Více zde: https://www.behounek.eu/novinky/

 

Podle § 2 schváleného prováděcího nařízení budou vyloučeny z evidence tržeb tržby u těžce zrakově postižených osob:

§ 2

Tržby vyloučené z evidence tržeb u těžce zrakově postižených osob

1) Evidovanou tržbou není tržba poplatníka daně z příjmů fyzických osob,

a) kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty,

b) který provozuje podnikatelskou činnost bez zaměstnanců a spolupracujících osob podle zákona upravujícího daně z příjmů, ledaže tyto osoby splňují podmínku uvedenou v písmenu a),

c) který není společníkem společnosti, z jejíž činnosti tržba plyne, ledaže všichni společníci společnosti splňují podmínku uvedenou v písmenu a), a

d) který tuto tržbu přijímá sám, nebo prostřednictvím zaměstnance, spolupracující osoby nebo společníka společnosti, kteří splňují podmínku uvedenou v písmenu a).

2) V případě občana jiného členského státu Evropské unie, který je hlášen k pobytu na území České republiky po dobu nejvýše 3 měsíců, se podmínka uvedená v odstavci 1 písm. a) považuje za splněnou, pokud tato osoba prokáže svou úplnou nebo praktickou nevidomost nebo těžkou hluchoslepotu.

 

Podle § 3 schváleného prováděcího nařízení budou dočasně vyloučeny z evidence tržeb tržby z prodeje sladkovodních ryb:

§ 3

Tržby z prodeje sladkovodních ryb dočasně vyloučené z evidence tržeb

Evidovanou tržbou není tdo 31. prosince 2019 tržba poplatníka z prodeje sladkovodních ryb a souvisejících služeb spotřebiteli uskutečněná v období od 14. do 24. prosince v provozovně, ve které se v tomto období uskutečňují pouze tyto tržby.

 

 

 

—————

Zpět