DPH v roce 2016

06.02.2017 17:46

DPH v roce 2016

Tento článek shrnuje aktuální vývoj DPH pro rok 2016 a změny v průběhu roku 2016. Změnám pro rok 2017 je věnován samostatný článek DPH 2017.

Limit pro povinnou registraci k DPH ve výši 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v roce 2016 nadále platí a ani novela zákona o DPH od 1.4.2017 tento parametr nezmění.

Sazby DPH:

 • k 1.1.2016 byly stejné jako v roce 2015,
 • k 1.12.2016 doprovodný zákon k elektronické evidenci tržeb č. 113/2016 Sb. přeřazuje stravovací služby (kromě podávání alkoholických nápojů) ze základní sazby daně 21 % do prvé snížené sazby daně 15 %.

Uplatnění 15% sazby daně u stravovacích služeb a u podávání nápojů se bude týkat těchto služeb zatříděných dle CZ-CPA do kódu 56 s výjimkou:

 • podávání alkoholických nápojů uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku 2203 až 2208

nebo

 • podávání tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.

Odkazy na nomenklaturu celní sazebníku a související předpisy jsou dostupné např. na stránkách celní správy. K uplatnění sazeb daně u stravovacích služeb od 1.12.2016 finanční správa zveřejnila 28.11.2016 samostatnou informaci, která řeší např.:

 • uplatnění sazby DPH u menu zahrnující alkoholický nápoj (zde podle názoru finanční správy nelze uplatnit princip hlavního a vedlejšího plnění a toto plnění je nutné rozdělit např. na pivo v základní sazbě daně 21 % a "zbytek" menu ve prvé snížené sazbě daně 15 %)
 • přijatí úplaty před účinností změny - týká se např. uplatnění sazby DPH u voucherů, kdy je např. v listopadu zakoupen voucher na večeři (z přijaté úplaty se uplatní základní sazba daně 21 %) a voucher bude uplatněn až po 1.12.2016 - toto uplatnění voucheru pochopitelně není důvodem pro přepočet na novou sazbu DPH 15 %.

Od 1.12.2016 se uplatňuje sazba DPH 15 % také u podávání nealko piva - podrobněji k uplatnění sazby daně u nealkoholického piva (nejen u podávání, ale i u prodeje) ZDE.

Od 1.1.2016 musí všichni plátci DPH podávat daňová přiznání výhradně elektronicky (výjimka umožňující do 31.12.2015 některým plátcům podávat přiznání v „papírové“ podobě byla bez náhrady zrušena). Všichni plátci tak museli podat výhradně elektronicky (např. „nepotvrzeným“ podáním z daňového portálu, které bylo následně do 5 dnů potvrzeno tzv. e-tiskopisem) již daňové přiznání za prosinec 2015 resp. za 4. čtvrtletí roku 2015.

Změny DPH v průběhu roku 2016:

 • k 1.2.2016 novelizace prováděcího nařízení k režimu přenesení daňové povinnosti č. 361/2014 Sb. nařízením č. 11/2016 Sb., která rozšířila RPDP pro obchodníky s plynem a elektřinou a dále umožnila na základě smluvní dohody uplatnění RPDP u vybraného zboží bez ohledu na limit 100 tis. Kč. Osoby obchodující s vybraným zbožím se tedy mohou se svými obchodními partnery písemně dohodnout, že u vybraného zboží (na jiné zboží RPDP smluvně rozšířit nelze) budou vždy uplatňovat RPDP, tzn. i při nepřekročení hranice 100 tis. Kč. Pokud by dohoda byla uzavřena pouze s některými obchodními partnery, tak by se u dodávek vybraného zboží pod limit 100 tis. Kč RPDP uplatňoval pouze s těmito obchodními partnery a s ostatními by se při obchodech s vybraným zbožím pod limit 100 tis. Kč uplatnila daň standardním způsobem.
 • 1.5.2016 změna zákona o DPH doprovodným zákonem k evidenci tržeb č. 113/2016 Sb. - úprava elektronické formy podání v § 101a. Od 1.5.2016 pro podání ve věcech DPH podávaná povinně elektronicky platí, že pokud by byla podána z datové schránky (tato možnost zůstala zachována) a nebyla podána v „předepsaném .xml tvaru“, byla by neúčinná (tedy jako kdyby nebyla podána vůbec)
 • k 29.7.2016 zákon o DPH novelizován „prázdninovou novelou“ č. 243/2016 Sb. doprovázející nový celní zákon. Změnám se věnuje PODROBNÝ KOMENTÁŘ, který nabízíme za symbolickou cenu 40 Kč + DPH, nebo si můžete zdarma a bez registrace stáhnout zkrácenou verzi tohoto komentáře, kterou jsme registrovaným návštěvníkům těchto stránek rozeslali dne 23.8.2016 - KE STAŽENÍ ZDE. Změny se týkají např:
  • obchodování s mezinárodním prvkem (např. nová úprava daňového dokladu při vývozu dle § 33a). Jednou z novinek je zavedení povinnosti přiznat daň plátcem, kterému osoba neusazená a neregistrovaná jako plátce v ČR dodá v ČR zboží (dříve vznikala prodávajícímu povinnost registrovat se k dani a daň odvést) podle § 108 odst. 1 písm. d) zákona o DPH – tato změna je jedním z hlavních důvodů pro vydání nového formuláře přiznání k DPH vzor č. 20 a změny textu nadpisu kontrolního hlášení k oddílu A.2. K žádné věcné změně formuláře daňového přiznání či struktury kontrolního hlášení nedošlo – pouze došlo k úpravě textu u některých kolonek tak, aby odpovídal zákonu o DPH ve znění od 29.7.2016,
  • opravy základu daně za dlužníky v insolvenci dle § 44 – jedná se o úpravu lhůty, ve které musely pohledávky vzniknout, aby u nich byla možná oprava výše daně,
  • sankcí vztahujících se ke kontrolnímu hlášení (např. prodloužení lhůty pro podání následného kontrolního hlášení na základě výzvy správce daně v § 101g odst. 3 z pěti dnů na pět pracovních dnů nebo automatické prominutí sankce 1 tis. Kč za pozdní podání kontrolního hlášení za období před nabytím účinnosti doprovodného zákona, tedy i za období června či 2. čtvrtletí 2016) + jedno další letošní automatické prominutí této sankce vzniklé po 29.7.2016 (např. tedy opožděné podání kontrolního hlášení za červenec 2016). Nová úprava sankcí v oblasti kontrolního hlášení je jedním z hlavních důvodů pro aktualizaci pokynů pro vyplnění kontrolního hlášení.
 • k 19.9.2016 zákonem č. 298/2016 Sb., což je doprovodný zákon k zákonu o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Změny týkající se elektronického popdisu a elektronické značky (nově pečetě) nepředstavují věcn změny,
 • 1.10.2016 došlo k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti pro služby přístupu k sítím elektronických komunikací nebo propojení sítí elektronických komunikací - novelizace prováděcího nařízení k režimu přenesení daňové povinnosti č. 361/2014 Sb. nařízením č. 296/2016 Sb. U těchto plnění (bez ohledu na výši fakturované částky) se uplatňuje režim přenesení mezi těmi plátci, kteří jsou oprávněni tyto služby poskytovat – např. je dále „přeprodávají“; pokud nejsou oprávněni je dále poskytovat (např. je nakupují pro účely vlastního podnikání), režim přenesení daňové povinnosti se neuplatňuje. K dané problematice se Finanční správa vyjádřila nejprve 29.9.2016, ale teprve až z informace zveřejněné 2.2.2017 (obě informace jsou dostupné ZDE) je zřejmé, že režim přenesení nemá být uplatněn vůči tomu plátci, který přijatou službu pouze přeúčtovává (např. vůči mateřské společnosti, která službu bez přirážky přeúčtovává dceřiným společnostem; vůči pronajímateli, který službu přeúčtovává svým nájemcům, apod.).   Tento okruh plnění se v kontrolním hlášení vykazuje s kódem 21.
 • k 1.12.2016 došloke změně sazby u stravovacích služeb doprovodným zákonem k evidenci tržeb – viz výše.

AKTUÁLNÍMI ZMĚNAMI V DPH BĚHEM ROKU 2016 A ZMĚNAMI PRO ROK 2017 VÁS PROVEDE SEMINÁŘ AKTUÁLNĚ K DPH, ze kterého připravujeme zvukový záznam.

Chcete-li být informováni o dalším legislativním vývoji, můžete se zaregistrovat k bezplatnému zasílání e-mailových novinek:

 

 

REGISTRACE K ODBĚRU E-MAILOVÝCH NOVINEK

 

Novinky můžete také sledovat na FACEBOOKU O DANÍCH

 

 

Také by Vás mohlo zajímat:

 

—————

Zpět