Daně z příjmů 2016

11.12.2016 00:21

Daně z příjmů 2016

PDF verze tohoto článku

Přehled legislativních změn

Základní parametry a principy daní z příjmů zůstaly k 1.1.2016 beze změny – viz přehled Změny v daních pro rok 2016.

V průběhu roku 2016 však došlo ke zvýšení částek daňového zvýhodnění na druhé resp. na třetí a další dítě – viz dále k novele č. 125/2016 Sb.

Zákon o daních z příjmů byl v průběhu roku 2016 novelizován:

 • zákonem č.105/2016 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní, a to s účinností od 6.4.2016. Úprava oznamovací povinnosti platebních zprostředkovatelů dle § 38fa ZDP byla nahrazena oznamovací povinností dle zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní (navazujícím předpisem je vyhláška č. 108/2016 Sb. stanovující okruh účtů vyňatých z oznamovací povinnosti). Zároveň došlo k rozšíření náležitostí mzdových listů ve vztahu k daňovým nerezidentům - údaje o délce výkonu práce a údaje o vyplacených příjmech ze závislé činnosti (odděleně přitom budou vykazovány odměny členů orgánů) budou následně vykazovány v příloze č. 2 vyúčtování daně ze závislé činnosti za rok 2016.
 • zákonem č. 125/2016 Sb. - důležitá novela ZDP pro rok 2016 účinná od 1.5.2016, zejména pokud jde o zvýšení částek daňového zvýhodnění na děti (viz níže)
 • zákonem č. 148/2016 Sb. – novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu účinná od 1.6.2016 a měnící okruh základních investičních fondů podléhajících 5% sazbě daně z příjmů právnických osob
 • zákonem č. 47/2016 Sb.branný zákon účinný od 1.7.2016, který změnil ustanovení o osvobození plnění poskytovaných ozbrojenými silami  (§ 4 odst. 1 písm. m) ZDP) – konkrétně plnění poskytovaná vojákům v záloze
 • zákonem č. 113/2016 Sb., přijatým s účinností od 1.12.2016 v souvislosti s evidencí tržeb. Tento zákon zavedl slevu na evidenci tržeb pro fyzické osoby ve výši 5 000 Kč, nejvýše však v částce kladeného rozdílu mezi  15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP a částky 24 840 Kč. Pro plné využití této slevy (tj. snížení daňové povinnosti o 5 000 Kč) je tedy zapotřebí dílčí základ daně dle § 7 ZDP nejméně cca 199 tis. Kč. Pro rok 2016 se tato sleva týká jen  těch fyzických osob, které v tomto roce přijmou v hotovosti (ve smyslu zákona o evidenci tržeb) příjem z ubytovacích a stravovacích služeb
 • nálezem Ústavního soudu vyhlášeným pod č. 271/2016 Sb., kterým bylo zrušeno zdaňování důchodů u osob s příjmy ze závislé činnosti nebo základem daně s podnikání či pronájmu popř. se součtem  těchto položek nad 840 tis. Kč (zrušení § 4 odst. 3). Toto zrušení se použije již pro zdaňovací období roku 2016. Vyjádření GFŘ z 23.9.2016 k tomuto nálezu naleznete zde.
 • zákonem č. 321/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku. Účinnost od 1.12.2016. Součástí zákona o daních z příjmů se stanou ustanovení řešící prokazování původu majetku a postupy pro zdanění přírůstku majetku, který se nepodaří prokázat.

V červnu byl v souvislosti s přijetím zcela nového zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her doprovodným zákonem č. 188/2016 Sb. novelizován s účinností od 1.1.2017 i zákon o daních z příjmů. Věcnou změnou je především to, že výhry z hazardních her nebudou zdaňovány srážkovou daní, ale (pokud nebudou osvobozeny) budou zdaňovány v daňovém přiznání (tj. s možností uplatnění výdajů prokazatelně vynaložených na dosažení těchto příjmů).

Od 29.7.2016 byl drobně novelizován zákon o rezervách zákonem č. 243/2016 Sb., což je doprovodný zákon k novému celnímu zákona. Jedná se o zcela nevýznamnou legislativně technickou změnu - opravné položky k pohledávkám podle § 8b se již nejmenují z titulu ručení za „celní dluh“, ale za „clo“.

 

Novela zákona o daních z příjmů č. 125/2016 Sb.

Obsahem novely ZDP č. 125/2016 Sb. je především zvýšení daňového zvýhodnění na druhé resp. na třetí a každé další dítě:

 

2015

2016

na prvé dítě

13 404 Kč rok / 1 117 Kč měsíc

na druhé dítě

15 804 Kč rok / 1 317 Kč měsíc

17 004 Kč rok / 1 417 Kč měsíc

na třetí a další dítě

17 004 Kč rok / 1 417 Kč měsíc

20 604 Kč rok / 1 717 Kč měsíc

Novela byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 25.4.2016 a nabyla účinnosti 1.5.2016. Změna částek daňového zvýhodnění až v průběhu roku není problém pro fyzické osoby podávající daňové přiznání, protože v něm se se použijí nové částky pro celý rok 2016 (tedy i za leden až duben 2016). Problém není ani u ročního zúčtování daně, které provádí zaměstnavatel svým zaměstnancům (na začátku roku 2017 za rok 2016), kde se opět použijí nové částky za všechny měsíce roku 2016.

Komplikace nastává u záloh na daň ze závislé činnosti – při zúčtování výplat za leden až duben zaměstnavatel použil pro výpočet záloh na daň částky platné pro rok 2015 (1 317 Kč na druhé dítě resp. 1 417 Kč na třetí a každé další dítě). Příslušný rozdíl z lednové až dubnové zálohy se zaměstnanci vyrovná v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání. Nové částky se použijí počínaje vyúčtováním zálohy na daň za měsíc květen.

Novela zákona o daních z příjmů kromě zvýšení částek daňového zvýhodnění na dítě obsahuje ještě tyto další změny:

 • zamezení osvobození dividend od DPPO, pokud jejich výplata u mateřské společnosti snižuje základ daně
 • zavedení srážkové daně z příjmů právnických osob na podíly na zisku vyplácené jiné osobě, než je společník
 • „upřesnění“ snížení základu daně o hodnotu bezúplatných příjmů § 23 odst. 3 písm. c) bod 8.
 • reakce na novelu energetického zákona (zákon č. 458/2000 Sb.) zákonem č. 131/2015 Sb. Příjmy z výroby elektřiny v případech kdy energetický zákon nevyžaduje licenci Energetického regulačního úřadu (např. fotovoltaické elektrárny s instalovaným výkonem do 10 kW), budou zdaňovány jako ostatní příjmy podle § 10 odst. 1 písm. a) a nikoli jako příjem z jiného podnikání (§ 7 odst. 1 písm. c)), ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění.
 • zvýšení limitu pro veřejné vysoké školy a pro v.v.i. na tvorbu sociálního fondu z 1 % na 1,5 % úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců pro pojistné na sociální zabezpečení (§ 24 odst. 2 písm. zr)); u veřejně prospěšných poplatníků stejné navýšení z důvodu novelizace vyhl. o FKSP
 • výdaji vynaloženými na výzkum a vývoj (z hlediska uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje) by mohly být i výdaje na služby, které souvisí s realizací projektu výzkumu a vývoje a které spočívají v ověření nebo prokázání toho, že výsledek výzkumu a vývoje splňuje požadavky stanovené právními předpisy (doplnění § 35b odst. 2)

Formulář daňového přiznání

Za rok 2016 budou moci  zaměstnanci (osoby s příjmy ze závislé činnosti) podávající daňové přiznání využít formuláře „zjednodušeného“ daňového přiznání. „Zjednodušení“ spočívá v tom, že byly vypuštěny ty kolonky daňového přiznání, které nevyplňují, a zbylé kolonky byly umístěny na 2 strany – formulář je tak na jednom listu. Součástí zjednodušeného formuláře, stejně jako je součástí klasického formuláře daňového přiznání, je také žádost o vrácení přeplatku.

Formulář daňového přiznání za rok 2016 je dostupný zde, a to včetně novinky ve formě „zjednodušeného“ formuláře daňového přiznání určeného jen pro příjmy ze závislé činnosti (v podstatě jde o obdobu daňového přiznání typu A, který byl určen pro zaměstnance do roku 2004). Pokyny k vyúčtování zálohové a srážkové daně za rok 2016 a další informace k tiskopisům pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 jsou dostupné zde.

Závěr

Závěrem si dovolujeme upozornit, že daňové změny pro rok 2016 jsou mnohem rozsáhlejší a složitější, než jak jsou popsány v tomto přehledu, podrobněji s nimi seznamují zvukové nahrávky přednášek ze začátku roku 2016:

 

S nejnovějšími změnami včetně změn pro rok 2017 se můžete seznámit na přednáškách v období říjen 2016 až leden 2017:

 

K úvodnímu seznámení s problematikou evidence tržeb nabízíme zvukovou nahrávku „Evidence tržeb pro běžnou praxi“. Podrobně s problematikou evidence tržeb seznamuje aktuální nahrávka přednášky Evidence tržeb podrobně

 

Chcete-li být stále v obraze, můžete se zaregistrovat k bezplatnému zasílání e-mailových novinek:

 REGISTRACE K ODBĚRU E-MAILOVÝCH NOVINEK

 

Novinky můžete také sledovat na FACEBOOKU O DANÍCH

 

 

Také by Vás mohlo zajímat:

 

   

 

 

 

 

—————

Zpět