Daně a účetnictví 2018

27.07.2018 17:39

Daně a účetnictví 2018

Hlavní daňové změny pro rok 2018 se týkají daní z příjmů. V zákoně o DPH k žádným zásadním změnám pro rok 2018 nedošlo a novelizace směrnice o společném systému DPH od 17.7.2018 nemá pro ČR žádný praktický význam). Dílčí změny pro účetní období roku 2018 přinesly novelizace prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví – např. novelizace prováděcí vyhlášky pro podnikatele č. 500/2002 Sb. novelou č. 441/2017 Sb.

V průběhu roku 2018 nabyla účinnosti poměrně důležitá novela daňového řádu č. 94/2018 Sb., která s účinností od 5.6.2018 např. zavedla pro povinné osoby podle zákona proti praní špinavých peněz (povinnou osobou např. je i daňový poradce, auditor nebo účetní) novou informační povinnost poskytnout správci daně veškeré údaje získané při identifikaci a kontrole klienta, a to včetně souvisejících písemností a informací o způsobu jejich shromažďování. Více informací k této změně naleznete ZDE.

Zákon o daních z příjmů byl v průběhu roku 2018 novelizován novelou zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení č. 92/2018 Sb., která nemá žádný praktický dopad.

Daně z příjmů 2018

Důležitými novinkami roku 2018 jsou např.:

 • nová pravidla pro uplatnění srážkové daně u příjmů ze závislé činnosti - viz článek Změny ve zdanění mezd od ledna 2018
 • zvýšení částky daňového zvýhodnění na prvé dítě
 • snížení maximálních částek výdajů uplatňovaných procentem z příjmů a možnost uplatnění těchto procentuálních výdajů souběžně s uplatněním slevy na manželku či daňového zvýhodnění na dítě (tento souběh lze uplatnit již za rok 2017 – v tom případě lze ovšem procentuální výdaje již za rok 2017 uplatnit jen do nově stanovených maximálních částek, např. u příjmů ze živnosti neřemeslné lze 60% procentuální výdaje uplatnit jen do výše 600 tis. Kč)
 • možnost uplatnit výdaje na dopravu u vypůjčeného vozidla ve skutečné výši, pokud se jedná o smlouvu o výpůjčce uzavřenou s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva (právnické osoby s hospodářským rokem tuto změnu uplatní např. již za hospodářský rok 07/2017 až 06/2018)
 • náklady exekuce jsou jednoznačně daňově uznatelným nákladem, a to jak náklady hrazené věřitelem, tak i náklady hrazené dlužníkem
 • zaměstnanci mohou prohlášení k dani učinit v elektronické formě - nový vzor tiskopisu prohlášení k dani pro rok 2018 vzor č. 26 + vzor tiskopisu žádosti o roční zúčtování daně za rok 2018 č.1 (žádost o roční zúčtování daně již není součástí prohlášení) a interaktivní formulář prohlášení k dani vzor č. 26 v pdf podobě, do kterého bude možné příslušné údaje vyplňovat na počítači) jsou dostupné ZDE.

Zákonem č. 92/2018 Sb. bylo s účinností od 31.5.2018 (a s použitím pro rok 2018) novelizováno ustanovení § 19 odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů, což se týká zvláštního účtu rezervy důchodového pojištění a běžné praxe se tato změna nijak netýká.

Účetnictví 2018

Zákon o účetnictví byl sice drobně novelizován k 1.1.2018, ale jedná se pouze o formální legislativnětechnickou změnu.

S použitím od účetního období roku 2018 jsou novelizovány prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví včetně vyhlášky 500/2002 Sb., pro podnikatele. Návrh novelizace včetně důvodové zprávy a připomínky jsou dostupné ZDE. V účetní vyhlášce 500/2002 Sb. dochází např. k těmto změnám:

 • položka rozvahy B. dlouhodobý majetek bude nahrazena položkou B. stálá aktiva, místo „nehmotných výsledků výzkumu a vývoje“ budou vykazovány pouze „nehmotné výsledky vývoje“ (nehmotné výsledky výzkumu nesplňují kritéria pro zařazení do kategorie dlouhodobého nehmotného majetku)
 • časové rozlišení aktiv (Náklady příštích období, komplexní náklady příštích období, příjmy příštích období) nebude nutné v rozvaze vykazovat jako samostatnou položku aktiv D, ale v rámci samostatné položky pohledávek C.II (konkrétně C.II.3) a současně časové rozlišení pasiv (výdaje příštích období, výnosy příštích období) nebude nutné v rozvaze vykazovat jako samostatnou položku pasiv D, ale v rámci samostatné položky závazků C (konkrétně C.III)

Novelizace Českých účetních standardů pro rok 2018 byla zveřejněna ve Finančním zpravodaji 10/2017.

DPH 2018

K 1.1.2018 byl zákon o DPH novelizován novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb., která doplňuje definici stavebního pozemku v § 56 odst. 2 a nově (pro stavby kolaudované od 1.1.2018) vymezuje počátek pětileté lhůty, po jejímž uplynutí je převod např. stavby a funkčně souvisejícího pozemku osvobozen od DPH.

Dále byl k 1.1.2018 doplněn do § 101d odst. 1 výčet  náležitostí kontrolního hlášení - zákonem č. 371/2017 Sb. (doprovodný zákon k novému zákonu o platebním styku) - k žádným praktickým změnám u kontrolního hlášení v roce 2018 nedošlo (postupuje se podle pokynů k vyplňování kontrolního hlášení naposledy změných k 16.6.2017). Pro rok 2018 byl aktualizován pokyn D-29 k promíjení sankcí ke kontrolnímu hlášení.

S účinností od 13.1.2018 (rovněž zákonem č. 371/2017 Sb.) došlo ke změně ve vymezení osvobozených finančních činností dle § 54.

K 1.1.2018 nedošlo k žádné změně v sazbách daně – poslední změnou v sazbách daně bylo přeřazení dodání novin a časopisů do 10% sazby daně, které se uplatnilo od 1.3.2017.

V roce 2018 zůstává zachována hranice obratu pro plátcovství DPH ze zákona ve výši 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Režim přenesení daňové povinnosti se uplatňuje v roce 2018 podle pravidel naposledy změněných k 1.7.2017.

K 1. 1. 2018 se nezměnila právní úprava pro osvobození služeb souvisejících s dovozem a vývozem od DPH; v reakci na rozsudek soudního dvora EU Rozsudek C‑288/16 ve věci L.Č. ze dne 29.6.2017, podle kterého se toto osvobození vztahuje pouze na služby poskytované přímo příjemci či odesílateli zboží, vydala Finanční správa 2.1.2018 Informaci o uplatňování zákona o DPH u služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží, podle které dochází ke změně správní praxe - postup podle změněné správní praxe bude Finanční správa vyžadovat od 1.3.2018. Výklad obecných pravidel pro uplatnění DPH u vývozu zboží podala Finanční správa v informaci zveřejněné dne 15.12.2017.

Společníci společností (členové sdružení) bez právní subjektivity mohou až do konce roku 2018 postupovat podle pravidel zákona o DPH ve znění před 1.7.2017, jedná-li se o společnost (sdružení) existující k 30.6.2017 a tvořená k tomuto datu plátci. Výkladu informace GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017 jse věnuje zvuková nahrávka přednášky OSVČ - DAŇOVÉ ZMĚNY 2017/2018.

S účinností od 17.7.2018 byla novelizována směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH - tato změna však nemá pro uplatnění DPH v ČR žádný praktický význam - viz Směrnice 2006/112/ES upravující DPH v rámci EU.

Směrnice 2006/112 upravující oblast DPH v rámci Evropské unie

Více zde: https://www.behounek.eu/mohlo-by-vas-zajimat/smernice-2006-112-upravujici-oblast-dph-v-ramci-evropske-unie/

 

Stravné

Tuzemské stravné:

Časové pásmo 2017 - vyhláška č. 440/2016 Sb.

2018 – vyhláška 463/2017 Sb.

5 až 12 hod 72 Kč až 86* Kč 78 Kč až 93* Kč
12 až 18 hod 109 až 132 Kč 119 až 143 Kč
více než 18 hod 171 až 205 Kč 186 až 223 Kč

* maximální sazbě stravného pro pracovní cestu trvající 5 až 12 hod ve výši 93 Kč pro rok 2018 odpovídá „daňově optimální“ stravenka 118 Kč (118,36 Kč); sazbě 86 Kč pro rok 2017 odpovídala „daňově optimální“ stravenka 109 Kč (109,46 Kč)

Sazba základní náhrady za 1km jízdy pro osobní automobily byla zvýšena na 4,00 Kč/km (v roce 2017 činila 3,90 Kč/km).

Ceny pohonných hmot dle § 158 odst. 3 věta třetí ZPr):

 

2017 - vyhláška č. 440/2016 Sb.

2018 – vyhláška 463/2017 Sb.

benzin 95 oktanů

29,50 Kč/l

30,50 Kč/l

benzin 98 oktanů

32,50 Kč/l

32,80 Kč/l

motorová nafta

28,60 Kč/l

29,80 Kč/l

 

Zahraniční stravné podle vyhlášky č. 401/2017 Sb. od 1.1.2018 nadále činí např.:

 • 45€ pro Německo, Rakousko, Itálii, Francii
 • 35€ pro Slovensko, Polsko

Kompletní přehled zahraničního stravného je uveden ve vyhlášce č. 401/2017 Sb., která je dostupná ZDE.

 

Daň z nemovitých věcí

Zákon o dani z nemovitých věcí byl k 1.1.2018 novelizován zákonem č. v souvislosti se změnami stavebního řádu od 1.1.2018, jedná se o změny pro běžnou praxi nepříliš významné:

 • § 6 odst. 3 - v definici stavebního pozemku je nově reagováno na vydávání společného povolení k umístění stavby
 • v § 4 odst. 1 písm. o) a § 9 odst. 1 písm. j) reagováno na změnu působnosti stavebních úřadů u staveb na dráze dle stavebního zákona a zákona o drahách – tyto stavby nebudou od 1.1.2018 náležet do působnosti speciálního stavebního úřadu, ale do působnosti obecných stavebních úřadů

Vyhláškou č. 403/2017 Sb. je poměrně rozsáhle novelizována vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků - ke změně ocenění zemědělské půdy (z této ceny se vychází např. u polí, luk a zahrad při stanovení základu daně z nemovitých věcí) dochází přibližně u 150 katastrálních území, a to směrem nahoru i směrem dolů. Vyhláška s jednotlivými cenami pro katastrální území, u kterých dochází ke změně je dostupná ZDE.

 

 

—————

Zpět