Daně a účetnictví 2017

18.08.2017 10:17

Daně 2017

Tento přehled daňových změn pro rok 2017 upozorňuje na ty nejzásadnější změny, které dopadají na širokou praxi. Novinkám v DPH je podrobněji věnována pozornost v samostatném článku DPH 2017. Podrobně zpracovaný přehled daňových změn k 1.1.2017, který byl rozeslán odběratelům novinek, je dostupný na stránce registrace k odběru novinek ZDE.

 

Daně z příjmů

Hlavní změny v daních z příjmů přináší novela zákona o daních z příjmů, která je součástí daňového balíčku 2017/2018, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů 16.6.2017 pod č. 170/2017 Sb. a který tak nabyl účinnosti k 1.7.2017.

Novela zákona o daních z příjmů (ačkoli je účinná až od 1.7.2017) přinesla pro celé zdaňovací období roku 2017 zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě a na třetí a další dítě (POZOR - zvýšení daňového zvýhodnění na prvé dítě zákonem č. 200/2017 Sb. se poprvé použije až pro zdaňovací období roku 2018!).

Novela zákona o daních z příjmů pro rok 2016 č. 125/2016 Sb., která také nabyla účinnosti až v průběhu roku (1.5.2016) byla sice velice významná, ale kromě zvýšení částek daňového zvýhodnění pro druhé resp. třetí a další dítě přinesla jen minimum dalších změn, navíc pro běžnou praxi nepříliš významných. Novela od 1.7.2017 daňovým balíčkem č. 170/2017 Sb. je naproti tomu velice rozsáhlá – obsahuje 204 bodů změn a 22 bodů přechodných ustanovení. Některé změny se promítnou již pro zdaňovací období roku 2017 (např. zvýšení částek daňového zvýhodnění na dítě), některé až pro zdaňovací období započaté po účinnosti novely (např. pro fyzické osoby by se tyto změny použily až od roku 2018 - např. omezení maximální částky výdajů uplatňovaných procentem z příjmů).

Daňové sazby zůstaly pro rok 2017 nezměněny, stejně tak se nadále uplatňuje u zdanění mezd princip superhrubé mzdy. Součástí daňového balíčku č. 170/2017 Sb. je však např. rozšíření uplatnění srážkové daně na příjmy ze závislé činnosti (např. na příjmy z dohod o pracovní činnosti) nepřesahující měsíčně 2,5 tis. Kč (na příjmy z dohod o provedení práce do 10 tis. Kč měsíčně se bude srážková daň uplatňovat dle nezměněných pravidel) - tato změna se však uplatní až od roku 2018. Další změny se týkají např. oblasti odpisování hmotného a nehmotného majetku.

Pro rok 2017  platí změny zákona o daních z příjmů týkající se daňové podpory produktů pro finanční zajištění ve stáří – maximální částky daňových odpočtů od základu daně plateb do 3. důchodového pilíře (po odpočtu částky 12 tis. Kč při nároku na státní příspěvek v maximální výši za všechny kalendářní měsíce roku 2017, tj. pokud je na každý jednotlivý kalendářní měsíc poukázáno více než 1 tis. Kč) resp. pojistného na soukromé životní pojištění byly zvýšeny z 12 tis. Kč (naposledy se tento limit uplatnil za rok 2016) na 24 tis. Kč (uplatní se poprvé za rok 2017). U odpočtu příspěvků do 3. důchodového pilíře došlo od roku 2017 ke změně techniky výpočtu odpočtu (neodečítá se přímo částka 12 tis. Kč, ale část příspěvku, ke kterému náležel státní přípspěvek, tzn. maximálně se odpočet snižuje o 1 tis. Kč měsíčně), což má praktické dopady v případě smluv uzavíraných v průběhu roku a v dalších případech, kdy po část roku je hrazen příspěvek nižší než 1 tis. Kč a po část roku příspěvek vyšší než 1 tis. Kč

Zákonem č. 188/2016 Sb. (doprovodný zákon k zákonu o hazardních hrách a zákonu o dani z hazardních her) dojde k 1.1.2017 ke změnám ve zdanění výher z hazardu. K 1.1.2017 dále došlo k rozšíření osvobození některých výsluhových náležitostí vojáka z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů od daně z příjmů fyzických osob novelou č. 454/2016 Sb.

Dne 18.8.2017 byla pod č. 254/2017 Sb. vyhlášena drobná novela zákona o daních z příjmů, která pro rok 2017 zvýšuje hodnotu bezúplatného odběru krve odečítaného od základu daně z příjmů fyzických osob ze 2 na 3 tis. Kč a která nově oceňuje částkou 20 tis. Kč jeden bezúplatný odběr krvetvorných buněk (např. jde o odběr kostní dřeně). Současně byla pod č. 246/2017 Sb. vyhlášena ještě další drobná novela, a to zákonem o evropských politických stranách a evropských politických nadacích, která umožní odpočet od daňového základu i pro dary evropským politickým stranám resp. nadacím.

Pro rok 2017 byl vydán mírně upravený tiskopis prohlášení k dani ze závislé činnosti – vzor č. 25.

Finanční správa na počátku února 2017 komentovala uplatnění daně ze závislé činnosti za rok 2016 a v roce 2017, a to:

  • v informaci z 1.2.2017 dostupné ZDE
  • v souboru otázek a odpovědí ze 6.2.2017 dostupném ZDE

 

DPH

Pro rok 2017 nedošlo ke změně v limitu pro plátcovství (nadále se uplatňuje limit 1 mil. Kč za dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců), v sazbách DPH došlo k přeřazení stravovacích služeb do 15% sazby daně zákonem č. 113/2016 Sb. již s účinností od 1.12.2016) a novela zákona o DPH č. 33/2017 Sb. (vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 14.2.2017 s "formální" účinností 1.1.2017 - dle upřednostňovaného výkladu tak nabyla účinnosti 1.3.2017) přeřadila dodání novin a časopisů z 15 do 10% sazby daně.

Součástí daňového balíčku č. 170/2017 Sb. je i rozsáhlá novela zákona o DPH. Koncepční změna je v uplatnění DPH pro osoby, které společně podnikají na základě smlouvy o společnosti (postaru sdružení) bez právní subjektivity – protože se ruší stávající pravidla pro uplatnění DPH u společností (sdružení) bez právní subjektivity (podle které dph za společnost (sdružení) řeší jen jedna pověřená osoba), umožňuje novela přizpůsobit se novým pravidlům v přechodném období do 31.12.2018.

Novela č. 170/2017 Sb. obsahuje celou řadu dalších změn (celkem novela obsahuje 134 bodů změn zákona o DPH a 7 bodů přechodných ustanovení), např. nová úprava pravidel pro povinnost přiznat daň reaguje na judikaturu v této oblasti a současně do ní částečně promítá i směrnici EU ke zdanění poukázek. Veškeré změny v DPH se začnou uplatňovat dnem účinnosti daňového balíčku, dle upřednostňovaného výkladu tedy 15. dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. dnem 1.7.2017.

Pro rok 2017 došlo také k doplnění předpisů EU v otázce vymezení nemovitostí a služeb s nemovitostmi souvisejících. Podrobnější informace ke změnám zákona o DPH pro rok 2017 a ke změnám plynoucím z předpisů EU upravuje samostatný článek DPH 2017.

Do účinnosti daňového balíčku, tj. do 30.6.2017, se uplatňuje režim přenesení daňové povinnosti podle pravidel naposledy změněných k 1.10.2016, kdy došlo k rozšíření na služby přístupu k sítím elektronických komunikací nebo propojení sítí elektronických komunikací - viz článek DPH v roce 2016. K dané problematice se Finanční správa vyjádřila nejprve 29.9.2016, ale teprve až z informace zveřejněné 2.2.2017 (obě informace jsou dostupné ZDE) je zřejmé, že režim přenesení nemá být uplatněn vůči tomu plátci, který přijatou službu pouze přeúčtovává (např. vůči mateřské společnosti, která službu bez přirážky přeúčtovává dceřiným společnostem; vůči pronajímateli, který službu přeúčtovává svým nájemcům, apod.).

 

Daň z nemovitostí

Zákon o dani z nemovitých věcí zůstává k 1.1.2017 beze změny, ale novinkou roku 2017 je možnost nechat si zasílat informace o platebních povinnostech k této dani e-mailem - více informací ZDE. K 1.1.2017 došlo také vyhláškou č. 432/2016 Sb. k novelizaci vyhlášky, o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.

Daň silniční

Právní úprava daně silniční se k 1.1.2017 nijak nezměnila a změny zákona o dani silniční k 1.6.2017 zákonem č. 63/2017 Sb. nepřináší žádné věcné změny.

 

Minimální mzda

Minimální mzda se od 1.1.2017 zvýšila na 11 000 Kč, v daňové oblasti to znamená např.:

  • zvýšení minimálního příjmu potřebného k výplatě daňového bonusu na dítě - např. podmínka ročního příjmu ve výši šestinásobku minimální mzda činila pro rok 2016 šestinásobek částky 9 900 Kč, tj. 59 400 Kč (příjmy dle § 6, 7, 8 nebo 9 zákona o daních z příjmů); pro rok 2017 činí 66 000 Kč
  • zvýšení maximální roční částky školkovného (slevy za umístění dítěte) z 9 900 Kč na jedno dítě za rok 2016 na 11 000 Kč za rok 2017.

 

Průměrná mzda

Průměrná mzda pro rok 2017 činí 28 232 Kč, např. hranice pro solidární zvýšení daně u zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti tak v roce 2017 činí 112 928 Kč. Podrobnosti k údajům odvozovaným od průměrné mzdy (např. minimální výše záloh OSVČ pro rok 2017) obsahuje článek Údaje o průměrné mzdě pro rok 2017.

 

Cestovní náhrady

Sazby tuzemského stravného pro rok 2017 stanovuje vyhláška č. 440/2016 Sb., maximální částka tuzemského stravného (198 Kč v roce 2016) byla k 1.1.2017 zvýšena na 205 Kč a sazba základní náhrady za 1 km jízdy pro osobní automobily byla zvýšena na 3,90 Kč / km (v roce 2016 činila 3,80 Kč / km).

 

Sazby zahraničního stravného pro rok 2017 stanovuje vyhláška č. 366/2016 Sb., beze změny zůstává např. i pro rok 2017 sazba zahraničního stravného nadále činí:

  • 45€ pro Německo, Rakousko, Itálii, Francii
  • 35€ pro Slovensko, Polsko.

 

Účetnictví

Zatímco pro účetní období započaté v roce 2016 došlo k účetnictví k řadě změn, novela zákona o účetnictví pro rok 2017 č. 462/2016 Sb. běžnou praxi příliš nezasáhne - především zavádí povinnost uvádět nefinanční informace pro účetní jednotky, které jsou subjekty veřejného zájmu. Kromě drobných formulačních změn novela zákona o účetnictví od 1.1.2017 přinesla dílčí změny v oblasti přeměn a dále umožňuje vykazovat v účetní závěrce aktiva v členění na stálá a oběžná (§ 19 odst. 8).

V návaznosti na zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který nabyl účinnosti 1.7.2017, byl k 1.7.2017 doprovodným zákonem č. 183/2017 Sb. novelizován také záko o účetnictví, a to v oblasti přestupků (dříve správních deliktů) - došlo k náhradě pojmu „správní delikt“ pojmem „přestupek“ a v zákoně o účetnictví byla zrušena obecná úprava správních deliktů (použije se obecná úprava v zákoně o přestupcích).

Oceňovací předpisy

K 1.1.2017 byla novelizována prováděcí vyhláška k zákonu o oceňování majetku č. 441/2013 Sb., a to vyhláškou č. 443/2016 Sb. Změna se týká oceňování nemovitých věcí - ocenění stejné nemovitosti podle předpisů účinných k 31.12.2016 je tedy odlišné od ocenění k 1.1.2017.

S DAŇOVÝMI A ÚČETNÍMI ZMĚNAMI PRO ROK 2017 VÁS SEZNÁMÍ ZVUKOVÁ NAHRÁVKA PŘEDNÁŠKY "DAŇOVÉ NOVINKY 2017".

Chcete-li být informováni o dalším legislativním vývoji, můžete se zaregistrovat k bezplatnému zasílání e-mailových novinek:

 

 

REGISTRACE K ODBĚRU E-MAILOVÝCH NOVINEK

 

Novinky můžete také sledovat na FACEBOOKU O DANÍCH

 

 

Také by Vás mohlo zajímat:

 

     

 
 

 

—————

Zpět