Změny v daních od 1.1.2011

30.12.2010 23:31

 

Největší daňové změny, které nás od 1.1.2011 čekají, přináší především rozsáhlá novela zákona o daních z příjmů, která byla schválena v režimu legislativní nouze a prezidentem podepsána 23.11.2010 a ve Sbírce zákonů byla vyhlášena 8.12.2010 pod č. 346/2010 Sb.). K 1.1.2011 měla nabýt účinnosti také rozsáhlá novela zákona o DPH, která však nebyla do konce roku přijata a 17.12.2010 ji  Poslanecká sněmovna schválila ve 3. čtení s účinností odloženou na 1.4.2011. Jaká bude definitivní podoba této novely bude záviset také na Senátu - do 1.4.2011 je dostatek času na to, aby ji mohl Senát vrátit s návrhem pozměňovacích návrhů.

 

Informace o přijatých a chystaných změnách od 1.1.2011 jsou médii často zaměňovány s informacemi o chystaných změnách od 1.1.2012. Např. úvahy o zvýšení sazeb DPH se týkají až roku 2012, návrh státního rozpočtu pro rok 2011 počítal se zachováním sazeb DPH roku 2010.

 

Velice aktuální změnou je, že pro období roku 2011 byl vydán nový tiskopis přiznání k DPH vzor č. 17, který sice vychází z novely zákona o DPH účinné od 1.4.2011, ale použije se již pro prvé zdaňovací období roku 2011 (leden 2011, prvé čtvrtletí 2011). Některé údaje budou již od prvého zdaňovacího období roku 2011 vyplňovány na jiných řádcích (např. odpočet daně z pořízeného dlouhodobého majetku byl v letech 2009 a 2010 vykazován na řádku 48, nově se vykazuje na řádku 47) nebo podle nových pravidel (např. na řádku 21 budou uváděny pouze ty poskytnuté služby s místem plnění v jiném členském státě, které se uvádějí do souhrnného hlášení). Náplň některých řádků zůstane až do účinnosti novely, tedy do 1.4.2011, nevyužita. Formulace textu nového tiskopisu vychází z novely, která by měla nabýt účinnosti k 1.4.2011, proto bude vydáno zvláštní poučení pro vyplňování přiznání za období od 1.1 do 31.3.2011. Podrobnosti k novému přiznání k DPH – viz https://www.behounek.eu/news/novy-formular-dph-2010-2011/.

 

V režimu legislativní nouze byly kromě změn zákona o daních z příjmů (jeho součástí je i novela zákona o rezervách) schváleny ještě další změny účinné od 1.1.2011, které jsou obsahem těchto třech samostatných zákonů:

·         novelizace zákonů v působnosti MPSV (prezident podepsal 23.11.2010, ve Sbírce zákonů byl zákon vyhlášen 8.12.2010 pod č. 347/2010 Sb.). Týká se např. plateb pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelem, prodloužení poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem o 1 týden, přináší důležité změny v nemocenském pojištění OSVČ.

·         novela zákona o stavebním spoření (prezident podepsal 26.11.2010, ve Sbírce zákonů byl zákon vyhlášen pod č. 348/2010 Sb.), jejíž součástí je i změna ZDP týkající se problematiky stavebního spoření

·         novela zákona o sdružování v politických stranách a hnutích (prezident podepsal 23.11.2010, ve Sbírce zákonů byl zákon vyhlášen 8.12.2010 pod č. 345/2010 Sb.), která snižuje státní příspěvek politickým stranám. Netýká se daní, řeší snížení státního příspěvku politickým stranám.

 

Úsporná opatření MPSV

Novelizace zákonů v působnosti MPSV provedená zákonem č. 347/2010 Sb. mění celou řadu zákonů, např.:

·         zákon o nemocenském pojištění

·         zákon o pojistném na sociální zabezpečení

·         zákoník práce

·         zákon o státní sociální podpoře atd.

 

Zákon obsahuje např. tato úsporná opatření:

·         pro období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 přechodně prodlužuje dobu, po kterou zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti podle § 192 zákoníku práce ze současných 14 na 21 kalendářních dnů (v případě pracovní neschopnosti delší než 14 kalendářních dnů by tak zaměstnavatel poskytoval náhradu více dnů a náklady státu na nemocenské by klesly, protože by se poskytovalo za kratší dobu nebo by se neposkytovalo vůbec (v případě pracovní neschopnosti do 21 kalendářních dnů). Prodloužení doby poskytování náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti je pochopitelně řešeno novelizací zákoníku práce, ale legislativně technicky se promítá především i do zákona o nemocenském pojištění

·         zavádí povinnost uzavírat dohody o provedení práce písemně (tato další změna zákoníku práce se navrhuje s cílem omezení práce na černo)

·         zachovává sazbu pojistného na sociální zabezpečení pro jeho odvod zaměstnavatelem i od 1.1.2011 ve výši 25 % vyměřovacího základu u zaměstnanců účastných nemocenského pojištění (tato sazba platí pro rok 2010); nebýt novely, došlo by k 1.1.2011 ke  snížení této sazby na 24,1 %. Plánované zrušení refundace poloviny vyplácené náhrady mzdy (formou odpočtu od platby pojistného) se od 1.1.2011 uskuteční, a to dokonce i v případě náhrady mzdy vyplácené zaměstnancům se zdravotním postižením (u tohoto okruhu zaměstnanců měla původně možnost odpočtu zůstat zachována, novela odpočet ruší pro náhradu mzdy vyplácenou všem zaměstnancům)

·         umožňuje zaměstnavatelům zaměstnávajícím méně než 26 zaměstnanců („malým“ zaměstnavatelům) vstoupit do zvláštního „dobrovolného systému“, ve kterém by místo pojistného na sociální pojištění v sazbě 25 % platila sazba 26 %, ale zůstala by zachována možnost refundace poloviny vyplácené náhrady mzdy.

·         ponechává pro rok 2011 maximální vyměřovací základ pro placení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými na úrovni 72násobku průměrné mzdy. Limit 72násobku platí v roce 2010, v roce 2009 činil 48násobek. Pro rok 2010 byl limit 72násobku zaveden zákonem č. 362/2009 Sb. („Janotův úsporný balíček) jako přechodné opatření pro rok 2010, pokud by k této změně nedošlo, činil by maximální vyměřovací základ od 1. ledna 2011 jen 48násobek průměrné mzdy.  Úvahy o snížení stropu vyměřovacího základu (např. na 36násobek průměrné mzdy) se týkají až roku 2012.

·         pro OSVČ zvyšuje sazbu dobrovolně placeného pojistného na nemocenské pojištění ze současné sazby 1,4 % na 2,3 % vyměřovacího základu, sazba pojistného na důchodové zabezpečení se u OSVČ pro rok 2011 nemění a zůstává 29,2 %.

·         omezuje možnosti OSVČ účelového využívání systému nemocenského pojištění (např. se opět zavádí jistá vazba mezi vyměřovacím základem pro pojistné na nemocenské pojištění a výší pojistného na důchodové pojištění).

 

Stavební spoření

Novela zákona o stavebním spoření snižuje maximální výši státní podpory a snižuje ji ze stropu 3 000 Kč (smlouvy uzavřené od 1.1.2004) resp. ze 4 500 Kč (smlouvy uzavřené před 1.1.2004) počínaje příspěvkem za rok 2011 na 2 000 Kč, a to nezávisle na datu uzavření smlouvy (tedy i pro smlouvy uzavřené před 1.1.2004).

 

V zákoně o daních z příjmů novela omezující zvýhodnění stavebního spoření přináší tyto změny:

·         mimořádné zdanění státní podpory za rok 2010 vyplácené na jaře 2011 (definované jako zcela specifický příjem z kapitálového majetku podle § 8 odst. 2 písm. c) ZDP), a to sazbou srážkové daně 50 % (tato sazba je upravena v nově vloženém odst. 8 do § 36).

·         zrušení osvobození úroků ze stavebního spoření od daně z příjmů FO podle § 4 odst. 1 písm. s) ZDP státní podpora bude (s výjimkou podpory za rok 2010) nadále podle § 4 odst. 1 písm. s) ZDP osvobozena.

 

Součástí zákonů schvalovaných v režimu legislativní nouze také není zavedení „zdanění“ elektřiny ze slunečního záření, které bylo přijato v rámci novely zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojůviz níže k dalším změnám od 1.1.2011.

 

Další změny od 1.1.2011

K 1.1.2011 nabývá účinnosti nový daňový řád (zákon č. 280/2009 Sb.), ještě před nabytím jeho účinnosti vláda navrhla jeho novelizaci. Návrh novely daňového řádu k 1.1.2011 (sněmovní tisk 159) vláda navrhla Poslanecké sněmovně projednat ve zkráceném legislativním procesu a v tomto režimu byla novela 7.12.2010 Poslaneckou sněmovnou schválena - např. se doplňuje lhůta pro podávání přiznání k dani z příjmů za období delší než 12 měsíců změnou § 136 daňového řádu (zde je zachována ustálená standardní lhůta pro podávání přiznání k dani z příjmů do konce března resp. června následujícího roku). Novela daňového řádu nebyla schválena s původně navrhovanou účinností 1.1.2011, ale k 1. dni měsíce následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů - novelu již schválil Senát a 4.2.2011 ji podepsal prezident. K vyhlášení novely daňového řádu ve Sbírce zákonů by mělo dojít během února a novela by tak nabyla účinnosti k 1.3.2011.

 

 

V návaznosti na daňový řád byly doprovodným zákonem k daňovému řádu (zákon č. 281/2009 Sb.) novelizovány i hmotněprávní daňové předpisy:

·         zákon o daních z příjmů (tyto změny ještě doplnila novela zákona o daních z příjmů přijatá v režimu legislativní nouze),

·         zákon o dani z nemovitostí (podání daňového přiznání spoluvlastníkem je dosud možné pouze v případě pozemků, od 1.1.2011 je tato možnost rozšířena i na stavby),

·         zákon o DPH (možnost zpřístupnění údajů z registru plátců této daně),

·         zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí,

·         zákon o dani silniční.

 

K 1.1.2011 nabývá účinnosti novela zákona o účetnictví, která byla ve Sbírce zákonů vyhlášena 29.12.2010 po č. 410/2010 Sb.  Tato novela se týká především konsolidačních celků, účetních jednotek vydávajících veřejně obchodovatelné cenné papíry, tzv. vybraných účetních jednotek (např. organizačních jednotek státu) a přináší dílčí změny v oblasti sankcí udělovaných podle zákona o účetnictví (současná základní pravidla však zůstávají zachována). Původní vládní návrh byl schválen s jedním pozměňovacím návrhem. Vládní návrh  doplněním § 18 odst. 1 vyjímal z povinnosti sestavovat přehled o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu vybrané účetní jednotky nepřekračující obě ze dvou hodnotových kritérií (40 mil. Kč hrubých aktiv a 80 mil. Kč obratu), přijatý pozměňovací návrh vyjímá z povinnosti sestavovat uvedené výkazy vybrané účetní jednotky nepřekračující jedno z uvedených kritérií (povinnost tak budou mít jen ty účetní jednotky, která splňují obě kritéria). Povinnost sestavovat přehledy se tak např. nebude vztahovat na obce s majetkem dosahujícím 40 mil. Kč, avšak s obratem do 80 mil. Kč.

 

Na konci roku 2010 byly ve Sbírce zákonů vyhlášeny poměrně rozsáhlé novelizací prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví - např. novelizace prováděcí vyhlášky pro podnikatele č. 500/2010 Sb. vyhláškou č. 419/2010 Sb.

 

Obsahem novely zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů provedené zákonem č. 402/2010 Sb. je zavedení speciálního odvodu ve výši 26 resp. 28 % z výkupní ceny výkupní ceny elektřiny ze slunečního záření resp. ze zeleného bonusu – tento odvod není řešen v rámci daní z příjmů, ale jako speciální odvod z elektřiny ze slunečního záření (nově upravený zákonem o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), při jehož správě se bude postupovat podle daňového řádu. Součástí novely zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů je také změna zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí - pro výrobce elektřiny budou bezúplatně nabyté povolenky na emise skleníkových plynů zdaněny daní darovací sazbou 32 %.

 

S aktuálními změnami daňové legislativy pro rok 2012 se můžete seznámit na přednáškách věnovaných tomuto tématu – bližší informace naleznete zde.

 

—————

Zpět